Opisy interiekcji w wybranych XIX-wiecznych słownikach języka polskiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.02

Słowa kluczowe:

interiekcje (wykrzykniki), opis leksykograficzny, historyczne słowniki

Abstrakt

Descriptions of Interjections in Selected Polish Dictionaries from 19th Century

The author of the text analyses interjections present in three Polish dictionaries from the 19th century: the dictionaries by S.B. Linde, J.S. Bandtkie and A. Osiński, which are a part of a larger linguistic collection created in order to study and describe historical Polish interjections. The article takes into account the internal diversity of the historical class of interjections in the light of the lexicographers’ attempts to describe such units. Our attention is drawn to the lack of graphical normalization of interjections in the dictionaries, as well as the inconsistency of their marking and definition on the one hand, and the wide range of functional variants on the other. Differences in the manner of presentation of interjections in these dictionaries are also taken into account. Moreover, the author emphasizes the fact that they include a large number of animal-related (hunting) interjections. The study of the dictionary materials confirmed that their authors did not work out a method of a lexicographical description of these linguistic units.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Źródła

Bandtkie J.S., Słownik dokładny języka polskiego i niemieckiego do podoręcznego używania dla Polaków i Niemców ułożony, Wrocław 1806.

Korpus językowy stworzony dla potrzeb ekscerpcji interiekcji historycznych [do użytku prywatnego].

Osiński A., Bogactwa mowy polskiej, rękopis nieukończonego słownika w wersji cyfrowej, [on-line:] http://www.osinski.ibi.uw.edu.pl/?page=dictionary (dostęp: 8 XI 2019).

SL: S.B. Linde, Słownik języka polskiego, wyd. 2, Lwów 1854–1860.

SW: J. Karłowicz, A.A. Kryński, W. Niedźwiedzki (red.), Słownik języka polskiego, t. I–VIII, Warszawa 1900–1927.

SWil: A. Zdanowicz, M. Bohusz Szyszko, J. Filipowicz, W. Tomaszewicz, F. Czepieliński, W. Korotyński, z udziałem B. Trentowskiego, Słownik języka polskiego, t. I–II, Wilno 1861.

Literatura

Daković S., 2006, Interiekcje w języku polskim, serbskim, chorwackim i rosyjskim. Opis i konfrontacja, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2935, „Slavica Wratislaviensia” 142, Wrocław.

Grochowski M., 1987, O miejscu interiekcji w systemie gramatycznym języka (na przykładzie współczesnego języka polskiego), „Prilozi MANU” 12, 2, s. 51–59.

Grochowski M., 1989, Wprowadzenie do analizy syntaktycznej wykrzykników, „Polonica” nr 13, s. 85–100.

Grochowski M., 1992, Status semantyczny wykrzykników właściwych, „Prace Filologiczne” nr 37, s. 155–163.

Grochowski M., 1997, Wyrażenia funkcyjne. Studium leksykograficzne, Kraków.

Grochowski M., 2014, Pojęcie jednostki funkcyjnej. Z historii metodologii składni polskiej, [w:] K. Kleszczowa, A. Szczepanek (red.), Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej, Katowice, s. 13–23.

Kaszewski M., 2020, O interiekcjach kaszubskich w perspektywie leksykograficznej, „Studia Językoznawcze. Synchroniczne i Diachroniczne Aspekty Badań Polszczyzny” nr 19, s. 163–180.

Krzempek M., 2015, Semantyka czeskich wykrzykników, „Bohemistyka” 15, nr 2, s. 103–125.

Orwińska-Ruziczka E., 1992, Funkcje językowe interiekcji w świetle materiału słowackiego i polskiego, Kraków.

Świątkowska M., 2000, Entre dire et faire. De l’interjection, Kraków.

Świątkowska M., 2006, L’interjection: entre deixis et metaphore, „Langages” 161, s. 47–56.

Pobrania

Opublikowane

2021-05-10

Jak cytować

Kaszewski, M. . (2021) „Opisy interiekcji w wybranych XIX-wiecznych słownikach języka polskiego”, LingVaria, 16(1(31), s. 11–24. doi: 10.12797/LV.16.2021.31.02.

Numer

Dział

Zagadnienia ogólne