Funkcjonalność pojęć temporalnych w dyskursie prawnym i urzędowym

Autor

  • Joanna Kowalczyk Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.03

Słowa kluczowe:

język prawny, dyskurs urzędowy, czas, nomenklatura

Abstrakt

Functionality of Temporal Concepts in Legal and Public Administration Discourse

The article is dedicated to the concept of time in the context of its potential to organize legal interactions. The subject of the study includes time markers in Polish legislative, official and court documents. The aim of the article is to describe the temporal terminology used in legal and official communication, and to find pragmatic characteristics that make it possible for the concept of time to organize extralinguistic reality in many different aspects. The author of the article analyses both fixed language constructs and language units with an open and occasional structure.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Źródła

II Ca 794/14: Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 30 grudnia 2014 r., syg. akt II Ca 794/14.

II S 21/17: Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dn. 26 września 2017 r., Wrocław, syg. akt II S 21/17.

VI Nc-e 1826039/18: Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dn. 16 listopada 2018 r., Lublin, syg. akt VI Nc-e 1826039/18.

Decyzja 2017: Decyzja z dn. 10.01.2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Kielce, nr P-I.3120.1.0150.1638.2.2017.

F/40344759/03/19: Faktura za usługi telekomunikacyjne z dn. 8 marca 2019 r., Warszawa.

KC: Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r., Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93.

KK: Kodeks karny z dn. 6 czerwca 1997 r., Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553.

KPA: Kodeks postępowania administracyjnego z dn. 14 czerwca 1960 r., Dz.U. 1960, nr 30, poz. 168.

KPC: Kodeks postępowania cywilnego z dn. 17 listopada 1964 r., Dz.U. 1964, nr 43, poz. 296.

KPK: Kodeks postępowania karnego z dn. 6 czerwca 1997 r., Dz.U. 1997, nr 89, poz. 555.

PIT-37: Formularz zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, [on-line] https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/dla-osob-nieprowadzacych-dzialalnosci-gospodarczej/#PIT-37 (dostęp: 20 V 2020).

Pouczenie dłużnika 2019: Wzór tytułu wykonawczego / zajęcia komorniczego za rok 2019.

RPRP 2019: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 17 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2019, poz. 107.

SNPS: Ustawa z dn. 17 czerwca 2004 r., o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, Dz.U. 2004, nr 179, poz. 1843.

SWSK: Ustawa z dn. 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, Dz.U. 2002, nr 141, poz. 1176.

Wezwanie 2018: Wezwanie z dn. 20.05.2018 roku w sprawie korekty zeznania podatkowego, Busko-Zdrój, nr 2602-SOB.4031.203.2018, 7904/2018.

Zawiadomienie 2017: Zawiadomienie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dn. 9.01.2017 r., Kielce, nr SPN.III.7820.1.8.2016.

Literatura

Ablewicz J., Gacka-Asiewicz A., 2016, Terminy ustawowe cywilne i karne, wyd. 2, Warszawa.

Kasprzyk P., Wasiak M., 2002, Terminy prekluzyjne na gruncie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „Studia z Prawa Wyznaniowego” IV, s. 191–204.

Kocowska-Siekierka E., 2016, Prawo do dobrej administracji – w kierunku upraszczania języka urzędowego w Polsce i w Czechach, „Przegląd Prawa i Administracji” CVII, s. 145–163.

Muzyczka K., 2015, Przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 75, s. 51–72.

Nowak I., 2015, Uprawdopodobnienie braku winy jako przesłanka zasadności wniosku o przywrócenie terminu w świetle ordynacji podatkowej, na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, [w:] R. Dowgier (red.), Ordynacja podatkowa. Stan obecny i kierunki zmian, Białystok, s. 229–249.

Pieróg J., Marciniak M., 2016, Obliczanie terminów, „Przetargi Publiczne” nr X, s. 50–53.

Sikora P., 2017, Poradnik prawny. Terminy urzędowe i sądowe, red. K. Dziuba, [on-line:] http://dogma.org.pl/wp-content/uploads/2017/10/terminy_urzedowe_i_sadowe.pdf (dostęp:20 VI 2020).

Sobieszewska M., 2015, Juryslingwistyka: między językiem a prawem, „Studia Iuridica Lublinensia” XXIV, nr 4, s. 123–131.

Soniewicka M., 2018, Czas jako kategoria prawna, „Filozofuj!” nr 2 (20), s. 48–49, [on-line:] https://filozofuj.eu/wp-content/uploads/2018/04/fi020_net.pdf (dostęp: 2 VI 2020).

Tumidalski W., 2016, Język prawny i prawniczy a język mediów, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” nr 2, s. 15–28.

Waltoś S., 2001, Proces karny. Zarys systemu, wyd. 5 zm., Warszawa.

Zieliński M., Bogucki O., Choduń A., Czepita S., Kanarek B., Municzewski A., 2009, Zintegrowanie polskich koncepcji wykładni prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” LXXI, z. 4, s. 23–39.

Pobrania

Opublikowane

2021-05-10

Jak cytować

Kowalczyk, J. . (2021) „Funkcjonalność pojęć temporalnych w dyskursie prawnym i urzędowym”, LingVaria, 16(1(31), s. 25–36. doi: 10.12797/LV.16.2021.31.03.

Numer

Dział

Zagadnienia ogólne