Język a tożsamość etniczna

Kształtowanie się poczucia narodowego młodej polskiej diaspory w warunkach wielokulturowości

Autor

  • Roman Laskowski Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.16.05

Słowa kluczowe:

emigracja, diaspora, dzieci, język polski, język szwedzki, bilingwizm, kognitywne konsekwencje wczesnego bilingwizmu, interferencja językowa, tożsamość etniczna

Abstrakt

Language and ethnic identity. Ethnic identity of young Polish diaspora in a multicultural society

More than two million people emigrated from Poland after the accession to the European Union. Most of them were young, and future parents. In the coming years, Polish diaspora will grow by several thousand children born outside of their parents’ homeland. These children will, and already do, face the necessity of reconciling the awareness of their Polish roots with the need to find their place inside the community of the country they live in. Language is the key both to their inherited culture, and to the culture of the host community. Polish, and the language of the dominant society. A generation of diaspora is now growing, that was immersed from birth in two languages and two cultures. It is the task of the parents, of the teachers, and of the Polish state, to make bilingualism the wealth of these children, and of both of their homelands. Well-planned work with parents is necessary, but most of all, an accurate identification of the mechanisms of linguistic interference in the conditions of life in two languages should be thoroughly investigated.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Baker C., 2011, Foundations of Bilingual Education and Bilingualism, Kindle Edition, Bristol – Buffalo – Toronto.

Barron-Hauwer S., 2011, Bilingual Siblings: Language Use in Families, Kindle Edition, MM Textbooks, Bristol – Buffalo − Toronto.

Bialystok E., 2005, Consequences of bilingualism for cognitive development, [w:] Kroll, de Groot, 2005, s. 417−432.

Bialystok E., 2009, Bilingualism in Development. Language, Literacy, & Cognition, Cambridge.

Bieńkowska D., Ulasiński C., Szymańska J., 2010, Kierunek Małopolska. Charakterystyka powracających i rekomendacje, jak nie zmarnować ich kapitału, Kraków.

Brehmer B., (w druku), Contact-induced changes in verb government of Polish-German bilinguals?, [w:] B. Brehmer, B. Trawinski (red.), New Perspectives on Slavic Linguistics: Proceedings of the Third International Perspectives on Slavistics Conference, Frankfurt/M.

Cieszyńska J., 2006, Dwujęzyczność, dwukulturowość – przekleństwo czy bogactwo? O poszukiwaniu tożsamości Polaków w Austrii, Kraków.

Cummins J., 1976, The influence of bilingualism on cognitive growth: A synthesis of Research and explanatory hypothesis, “Working Papers on Bilingualism” 9, s. 1−44.

Cummins J., 1978, Bilingualism and the development of metalinguistic Awareness, “Journal of Cross-Cultural Psychology” 9, s. 131−149.

De Houwer A., 2009, An Introduction to Bilingual Development, MM Textbooks Kindle Edition, Bristol – Buffalo − Toronto.

Fihel A., Kaczmarczyk P., Mackiewicz-Łyziak J., Okólski M., 2009, Labour mobility within the EU in the context of enlargement and the functioning of the transitional arrangements, http://www.migracje.uw.edu.pl/news/518/

Grosjean F., 2010, Bilingual Life and Reality, Cambridge (mass.), London.

Heleniak T., 2013, Diasporas and development in post-communist Eurasia, “Migration Information Source” 7/3/13, tab. 3., http://www.migrationinformation.org/Feature

Iglicka K., 2010, Powroty Polaków po 2004 roku. W pętli pułapki migracji, Warszawa.

Keckes I., Alberazzi L., 2007, Cognitive Aspects of Bilingualism, Dordrecht.

Krakkhurin A.V., 2007, The role od cross-linguistic and cross-cultural experience in bilinguals’ divergent thinking, [w:] Keckes, Alberazzi 2007, s. 175−210.

Kroll J.E., de Groot A.M.B. (red.), 2005, Handbook of Bilingualism: Psycholinguistic Approaches, Oxford.

Lambert W.E., Peal E., 1962/1972, The Relation of Bilingualism to Intelligence, [w:] Language, Psychology and Culture. Essays by Wallace E. Lambert. Selected an introduced by Anwar S. Dil; Stanford (Cal.) 1972, s. 111−159.

Laskowski R., 2009, Język w zagrożeniu. Przyswajanie języka polskiego w warunkach polsko-szwedzkiego bilingwizmu, Kraków.

Laskowski R., 2011, Program wsparcia młodej polskiej diaspory (Zarys), [w:] „Seminarium PAU. Patriotyzm wczoraj i dziś” IX, Kraków, s. 101−107.

Laskowski R. (w druku), Polskie dzieci w Szwecji. Nauczanie języka i kultury polskiej, [w:] D. Praszałowicz (red.), Młodzież polska na obczyźnie – zadania edukacyjne, Kraków.

Lipińska E., Seretny A., 2012, Między językiem ojczystym a obcym. Nauczanie i uczenie się języka odziedziczonego na przykładzie chicagowskiej diaspory polonijnej, Kraków.

Major A., Tuczyński W., Wiśniewski B., 2009, Nowa emigracja, jej potrzeby i oczekiwania na przykładzie Wielkiej Brytanii, http://www.polishpsychologists.org/wp-content/uploads/2012/12/Nowa+emigracja+potrzeby+i+oczekiwania.doc

Migration 2012: Migration and Migrant Population Statistics, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained

Miodunka W., 2010, Dwujęzyczność, walencja kulturowa i tożsamość (e)migracji polskiej w świecie, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXVI, s. 51−71.

Mühlau P., Kaliszewska, M., Röder A., 2010, Polonia in Dublin: Polish migrants’ perceptions of quality of life, earnings and work. Report of Survey Findings. Report No.2, http://www.tcd.ie/ERC

Pavlenko A., 2005, Bilingualism and Thought, [w:] Kroll, de Groot 2005, s. 433−453.

Patterson T.R., 1990, Language Loss Among Polish Immigrant Children, University of Texas in Arlington, mszps rozprawy doktorskiej.

Plan 2012: Plan współpracy z Polonią i Polakami za granicą w r. 2013, MSZ, Warszawa 2012, http://www.msz.gov.pl/files

Praszałowicz D., 2012, Polskie szkolnictwo w Wielkiej Brytanii. Tradycja i nowoczesność, koordynator projektu. Autorzy opracowania: M. Irek, A. Małek, P. Napierała, P. Pustułka, J. Pyłat, przy współpracy H. Grzymały-Moszczyńskiej, http://pau.krakow.pl

Raport 2009: Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą 2009, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, http://www.msz.gov.pl

Raport NUOP 2012, Oświata polonijna w krajach nordyckich, pod red. D. Kral-Leszczyńskiej, http://unianordycka.com

Ricciardelli L.A., 1992, Creativity and Bilingualism, “The Journal of Creative Behavior” 26, s. 242–254.

Trevena P., 2009, ‘New’ Polish migration to the UK: A synthesis of existing evidence, “Centre for Population Change Working Papers” 3/2009. http://www.cpc.ac.uk/publications

Vasileva K., 2009, Citizens of European countries account for the majority of the foreign population in EU-27 in 2008, Eurostat: Statistics in focus 94/2009.

Wullt J., Vasileva K., 2009, Population of foreign citizens in the EU27 in 2008. Foreign citizens made up 6% of the EU27 population, Eurostat Newslease. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache

Pobrania

Opublikowane

2013-08-01

Jak cytować

Laskowski, R. . (2013) „Język a tożsamość etniczna: Kształtowanie się poczucia narodowego młodej polskiej diaspory w warunkach wielokulturowości”, LingVaria, 8(16), s. 77–93. doi: 10.12797/LV.08.2013.16.05.

Numer

Dział

Zagadnienia ogólne