Cechy składniowe i semantyczne 'dotąd'

Autor

  • Bartłomiej Alberski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.13.2017.25.04

Słowa kluczowe:

współczesny język polski, semantyka, składnia, zaimek, zaimek anaforyczny

Abstrakt

Syntactic and Semantic Features of dotąd
The paper discusses the expression dotąd. The author makes a distinction between contextual (endophoric) and consituational (exophoric) uses. The analysis is limited to the latter because exophoric uses allow for a locative and temporal interpretation. The author distinguishes two units of language: a pronoun which replaces a temporal or locative expression, and the relator dotąd, aż which indicates a temporal relation between the events described in component sentences.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bellert I., 2004, O pewnym warunku spójności tekstu, [w:] J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska (red.), Tekstologia, cz. 1, Lublin, s. 181–196.

Bogusławski A., 1976, O zasadach rejestracji jednostek języka, „Poradnik Językowy” nr 8, s. 356–364.

Bogusławski A., 1977, Problems of the Thematic-Rhematic Structure of Sentences, Warszawa.

Bogusławski A., 1990, Charakterystyka semantyczna spójnika ponieważ, [w:] Z. Saloni (red.), Metody formalne w opisie języków słowiańskich, Białystok, s. 291–302.

Frege G., 2014, Pisma semantyczne, tłum. B. Wolniewicz, Warszawa.

Grochowski M., 1975, Zależności semantyczne między czasownikiem i wyrażeniem lokatywnym, „Polonica” I, s. 113–131.

Grochowski M., 1981, O wyróżnianiu jednostek opisu semantyki leksykalnej, „Sborník Prací Filosofické Fakulty Brněnské Univerzity” A 29, s. 31–37.

Grochowski M., 1984, Składnia wyrażeń polipredykatywnych, [w:] Z. Topolińska (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, Warszawa, s. 213–299.

Grochowski M., 2007, Opozycja leksemów auto- i synsyntagmatycznych (w świetle homonimów gramatycznych o postaci aż), „Зборник Матице Српске за Славистику” nr 71–72, s. 161–171.

ISJP: M. Bańko (red.), Inny słownik języka polskiego, Warszawa 2000.

Iwanowa I., 1994, Relacja wnioskowania a znaczenie spójnika więc, „Polonica” XVI, s. 85–101.

Iwanowa I., 1995, Próba eksplikacji semantycznej spójnika wobec tego, „Polonica” XVII, s. 135–145.

Kallas K., 1998, Zaimki przeczące w polskim zdaniu, „Prace Filologiczne” XLIII, s. 229–235.

Karolak S., 2002, Podstawowe struktury składniowe języka polskiego, Warszawa.

Kubicka E., 2015, Przysłówki reprezentujące pojęcie granicy we współczesnym języku polskim, Toruń.

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego, [on-line:] https://nkjp.pl.

Podracki J., 1968, Zdania czasowe ze spójnikiem póki, dopóki i aż, „Poradnik Językowy” nr 8, s. 392–407.

SEBań: A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, Warszawa 2000.

SEBor: W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.

SEBr: A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1989.

SJPD: W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1958–1969.

SWJP: B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 2009.

WSJP: P. Żmigrodzki (red.), Wielki słownik języka polskiego PAN, [on-line:] https://wsjp.pl.

Opublikowane

2018-05-30

Jak cytować

Alberski, B. (2018) „Cechy składniowe i semantyczne ’dotąd’”, LingVaria, 13(25), s. 55–63. doi: 10.12797/LV.13.2017.25.04.

Numer

Dział

Polszczyzna współczesna