Słownictwo związane z obróbką lnu i tkactwem w gwarach Grodzieńszczyzny na tle gwar podlaskich

Autor

  • Katarzyna Konczewska Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Grodno

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.24.16

Słowa kluczowe:

gwary Podlasia, gwary Grodzieńszczyzny, obróbka lnu, tkactwo

Abstrakt

Flax Processing and Weaving Vocabulary in the Dialects of the Grodno Region, Against the Background of Podlasie Dialects
For the first time in the literature, the present paper compares flax processing and weaving vocabulary found strictly in the Polish–Belorussian borderland which was formerly part of a single Grodno county. The source material comprises well-known Polish lexicological works, and also a work on Grodno lexicon by Apanas Cychun which has not as yet been taken into consideration. Thanks to this, the paper notes lexemes unattested in previous corpora of dialectal vocabulary, and adds precision to the information contained in them.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

AGWB: I. Maryniakowa (red.), Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, t. 9: Leksyka 5, Warszawa 2007.

FalSłowTk: B. Falińska, Polskie słownictwo tkackie na tle słowiańskim, Wrocław 1974–1984.

Konczewska K., 2016, Frazeologizmy i paremie białoruskich gwar grodzieńskich jako źródło rekonstrukcji obrazu świata mieszkańców wielonarodościowego regionu, [w:] M. Rak, K. Sikora (red.), Słowiańska frazeologia gwarowa, „Biblioteka LingVariów”, t. 23, Kraków, s. 109–123.

Konczewska K., 2017, Da pytannâ dasledavannâ dyâlektalagіčnaj spadčyny Grodzenščyny, [w:] R. Kaleta (red.), Białoruś w dyskursie naukowym. Lingwistyka, socjologia, politologia, Warszawa, s. 315–336.

KSGP: Kartoteka Słownika gwar polskich PAN w Zakładzie Dialektologii Polskiej IJP PAN w Krakowie.

Mocarska-Falińska B., 1958, Z badań dialektologicznych na Ziemi Płockiej, „Notatki Płockie” 3, nr 7, s. 17–23.

Ostrowski B., 2013, Białoruskie gwary Grodzieńszczyzny. Wybrane zagadnienia, Kraków.

SciaszMat: T.F. Scâškovіč, Matèryâly da sloўnіka Grodzenskaj voblascі, Mіnsk 1972.

SkCych: A.P. Cyhun, Skarby narodnaj movy, rèd. P. Scâcko, Grodna 1993.

SłPogr: Û.F. Mackevіč (rèd.), Sloўnіk belaruskіh gavorak paўnočna-zahodnâj Belarusі і âe pagranіčča, Mіnsk 1979–1986.

SStp: S. Urbańczyk (red.), Słownik staropolski, Kraków 1953–2002.

Wiśniewski J., 1964, Rozwój osadnictwa na pograniczu polsko-rusko-litewskim od końca XIV do połowy XVII wieku, „Acta Baltico-Slavica” 1, s. 115–135.

Wiśniewski J., 1977, Osadnictwo wschodniej Białostocczyzny: geneza, rozwój oraz zróżnicowanie i przemiany etniczne, „Acta Baltico-Slavica” 11, s. 7–80.

Wiśniewski J., 1980, Zarys dziejów osadnictwa na Białostocczyźnie, [w:] S. Glinka, A. Obrębska-Jabłońska, J. Siatkowski (red.), Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, t. 1, Wrocław, s. 14–27.

Opublikowane

2017-11-15

Jak cytować

Konczewska, K. (2017) „Słownictwo związane z obróbką lnu i tkactwem w gwarach Grodzieńszczyzny na tle gwar podlaskich”, LingVaria, 12(24), s. 245–260. doi: 10.12797/LV.12.2017.24.16.

Numer

Dział

Dialektologia