Przeorzy konwentu dominikanów krakowskich w dobie zaborów

Szkic portretu zbiorowego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.06

Słowa kluczowe:

dominikanie, klasztor Świętej Trójcy w Krakowie, zakony, klasztory, prozopografia, Galicja, wiek XIX, przeorzy

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest 23 przeorom klasztoru dominikańskiego w Krakowie, urzędującym w okresie zaborów (1795–1918). Jest to szkic portretu zbiorowego, stworzony na podstawie elementów ich biografii, takich jak wiek, miejsce pochodzenia, staż zakonny i kapłański, wykształcenie, kariera w zgromadzeniu, w końcu śmierć. Prześledzenie tych kwestii ma na celu zbadanie, czy da się wskazać jakieś prawidłowości towarzyszące wyborowi czy mianowaniu braci na ten najwyższy urząd w klasztorze. Jednocześnie pozwala przyjrzeć się lepiej elicie dominikańskiej, do której z pewnością można zaliczyć przeorów krakowskiego konwentu Świętej Trójcy.

PlumX Metrics of this article

Biogram autora

Marek Miławicki - Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie

Dominikanin, doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i wicedyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego tamże. Zainteresowania badawcze: historia zakonu dominikańskiego w Polsce i Europie Wschodniej, biografistyka dominikańska, dzieje Kościoła ormiańskokatolickiego w Polsce. Autor książki Polscy dominikanie na misjach w Chinach w latach 1937–1953 (2008) i wielu artykułów oraz współredaktor kilku tomów serii Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie.

Bibliografia

A.K., Trubadur Niepokalanej (Śp. Ojciec Konstanty Żukiewicz), „Rycerz Niepokalanej”, 1949 (R. 28), nr 2.
Google Scholar

Bałus Wojciech, Architektura sakralna w Krakowie i Podgórzu, w: Wojciech Bałus, Ewa Mikołajska, Joanna Wolańska, Jacek Urban, Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX, cz. 1, Ars Vetus et Nova, t. 12, Kraków 2004.
Google Scholar

Baran Zbigniew, Kaznodzieje zakonni kościoła Mariackiego w Krakowie w latach 1594–1772, „Analecta Cracoviensia”, T. 21–22: 1989/1990, https://doi.org/10.15633/acr.3126.
Google Scholar

Baran Zbigniew, Kraków kościelny w czasach Księstwa Warszawskiego, w: Kraków w czasach Księstwa Warszawskiego, Kraków w Dziejach Narodu, nr 7, Kraków 1989.
Google Scholar

Barącz Sadok, Rys dziejów zakonu kaznodziejskiego w Polsce, t. 1–2, Lwów 1861.
Google Scholar

Bęczkowska Urszula, „Figury kamienne są dla żywych przykładem, wzorem, zachęceniem” – pomnik gen. Jana Skrzyneckiego w kaplicy Jezusa Ukrzyżowanego przy kościele Dominikanów w Krakowie, w: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 13, Kraków 2013.
Google Scholar

Bęczkowska Urszula, Karol Kremer i krakowski urząd budownictwa w latach 1837–1860, Ars Vetus et Nova, t. 31, Kraków 2010.
Google Scholar

Bielak Antoni, Państwowe Gimnazjum i Liceum św. Jacka w Krakowie 1857–1950, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 1980 (R. 23), nr 4.
Google Scholar

Biskup Ryszard, Prasa rządowa wydawana na terenie województw krakowskiego i kieleckiego w czasach Księstwa Warszawskiego i pierwszych latach Królestwa Polskiego, w: Społeczeństwo i kultura w regionie świętokrzyskim w XIX i XX wieku, red. Urszula Oettingen, Jerzy Szczepański, Kielce 2009.
Google Scholar

Borowiejska-Birkenmajerowa Maria, Odbudowa kościołów Świętej Trójcy i św. Franciszka w Krakowie w drugiej połowie wieku XIX. Koncepcje i realizacja, „Krzysztofory”, T. 12: 1985.
Google Scholar

Borowiejska-Birkenmajerowa Maria, Serce Polski. Zabytki i świadomość narodowa, Kraków 1991.
Google Scholar

Breza Edward, Nazwy zakonów i zgromadzeń zakonnych żeńskich, „Slavia Occidentalis”, 2013, (R. 70) , nr 1.
Google Scholar

Bruździński Andrzej, Krakowski ośrodek kościelnych badań historycznych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w latach 1773–1939, „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura”, T. 5: 2006.
Google Scholar

Brzozecki Sławomir, Żukiewicz Konstanty Maria OP, imię chrzestne Józef Łucjan, w: Encyklopedia katolicka, t. 20, Lublin 2014.
Google Scholar

Chomentowska Edyta, Bibliografia schematyzmów zakonów męskich z ziem dawnej Rzeczypospolitej z lat 1718–1918, Prace Ośrodka Badań Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL, t. 13, Lublin 2016.
Google Scholar

Chomentowska Edyta, Schematyzmy zakonów męskich z ziem dawnej Rzeczpospolitej z lat 1718–1918. Studium źródłoznawcze, Prace Ośrodka Badań Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL, t. 12, Lublin 2016.
Google Scholar

Chomentowska Edyta, Skład osobowy klasztoru dominikanów w Jarosławiu w latach 1851–1918 (na podstawie schematyzmów prowincji galicyjskiej), w: Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu. Dzieje, ludzie i sztuka, red. Marek Miławicki, Rafał Nestorow, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 16, Kraków 2016.
Google Scholar

Cieński Andrzej, Badania nad autobiografiami i pamiętnikami po 1980 r., „Roczniki Biblioteczne”, T. 37: 1993, z. 1–2.
Google Scholar

Cormier Hyacinthe-Marie, Vie du Révérendissime Père Jandel, soixante-troisième Maître Général des Frères Prêcheurs, Paris 1890.
Google Scholar

Daniluk Mirosław, Jandel Vincent Alexadre OP, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1997, kol. 956.
Google Scholar

Demel Juliusz, Pożar Krakowa 1850 r., „Rocznik Krakowski”, T. 32: 1952, z. 3.
Google Scholar

Dettloff Anna, Nieistniejący XVII-wieczny ołtarz główny w kościele Dominikanów w Krakowie w świetle źródeł archiwalnych i przekazów ikonograficznych, „Rocznik Krakowski”, T. 72: 2006.
Google Scholar

Dutkowa Renata, Świętochowski Robert, Kozłowski Jan Paweł (1759–1839), w: Polski słownik biograficzny, t. 15, Warszawa 1970.
Google Scholar

Duval André, Jandel, w: Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique doctrine et histoire, vol. 8, ed. André Rayez, André Derville, Aimé Solignac, Paris 1974.
Google Scholar

Dziura Ryszard, Kozłowski Jan Paweł OP, imię zak. Mateusz, w: Encyklopedia katolicka, t. 9, Lublin 2002.
Google Scholar

Fay Urban, Preachers-General, „Dominicana”, 1939, nr 24 , z. 1.
Google Scholar

Fostyk-Skowierzak Lesia, Cudowny Obraz Matki Bożej Różańcowej. Źródło życia duchowego mieszkańców Czortkowa, Kraków 2019.
Google Scholar

Frycz Jerzy, Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795–1918, Warszawa 1975.
Google Scholar

Gach Piotr P., Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773–1914, Lublin 1999.
Google Scholar

Galbraith Georgina R., The Constitution of the Dominican Order, 1216 to 1360, Publication of the University of Manchester, Vol. 170; Historical Series, No 44, London–New York 1925.
Google Scholar

Gapski Henryk, Profesi dominikańscy konwentu krakowskiego w latach 1509–1650 (na podstawie księgi profesji), w: Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222–1972, t. 1, red. Jerzy Kłoczowski, Warszawa 1975.
Google Scholar

Gapski Henryk, Przydatność ksiąg profesji w badaniach społecznych XVI i pierwszej połowy XVII wieku, „Roczniki Humanistyczne”, T. 24: 1976, z. 2.
Google Scholar

Glemma Tadeusz, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1795–1847, Kraków 1949.
Google Scholar

Górecki Jan, Pielgrzymowanie Górnoślązaków do grobu św. Jacka w Krakowie, „Peregrinus Cracoviensis”, 2007, z. 18.
Google Scholar

Górnisiewicz Antonin, Śp. O. Augustyn Peczek, eksprowincjał Z. Kazn. (ur. 11 X 1865, zm. 22 VII 1936), „Róża Duchowna”, 1936 (R. 35), nr 10.
Google Scholar

Historie ukryte w pamiętnikach. Literatura wspomnieniowa jako przedmiot i źródło badań naukowych, red. Ilona Zaleska, Agnieszka Górska, Elwira Piszczek, Toruń 2020.
Google Scholar

Hoyer Wolfram, „... aber der Jude war ihm geblieben”. Ludwig Adler OP (1837–1907), w: Dominikaner und Juden. Personen, Konflikte und Perspektiven vom 13. bis zum 20. Jahrhundert, hrsg von Elias H. Füllenbach, Gianfranco Miletto, Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens. Neue Folge, Bd 14, Berlin–München–Boston 2015.
Google Scholar

Jabłoński Zachariasz S., Różaniec w życiu Kościoła w Polsce w XX wieku, w: Odkrywanie różańca. Materiały z sympozjum mariologicznego, Kraków, 24–25 kwietnia 2003 roku, red. Teofil Siudy, Wojciech Życiński, Biblioteka Mariologiczna, t. 6, Częstochowa–Kraków 2003.
Google Scholar

Jura Włodzimierz, Madonna Kresowa w Korbielowie. Bohorodczany–Jarosław–Korbielów, „Karta Groni”, 2003, nr 22.
Google Scholar

K. [Jaroń], O. Konstanty Żukiewicz największy w Polsce czciciel Marii, „Róża Duchowna”, 1950 (R. 52), nr 1–2.
Google Scholar

Kaczmarek Krzysztof, Dominikanie krakowscy w księgach święceń biskupów poznańskich, „Folia Historica Cracoviensia”, T. 19: 2013, https://doi.org/10.15633/fhc.231.
Google Scholar

Kaczmarek Krzysztof, „Liber Consiliorum” konwentu dominikanów w Poznaniu, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 2013, nr 100, https://doi.org/10.31743/abmk.11958.
Google Scholar

Kaczmarek Krzysztof, Nekrolog dominikanów poznańskich, „Studia Źródłoznawcze”, T. 43: 2005.
Google Scholar

Kaliszuk Jerzy, Liber mortuorum dominikanów lwowskich – analiza kodykologiczna, „Studia Źródłoznawcze”, T. 44: 2006.
Google Scholar

Kałdon Stanisław Maria, Kaznodziejstwo ojca Czesława Stanisława Mączki OP (1872–1939) na tle kaznodziejstwa pierwszej połowy XX wieku, Rozprawy Habilitacyjne PAT, t. 15, Kraków 1999.
Google Scholar

Kałdon Stanisław Maria, Pobożność maryjna i jej rola w kształtowaniu postawy chrześcijanina w kazaniach O. Konstantego M. Żukiewicza OP, Warszawa 1994.
Google Scholar

Kanior Marian, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Rzeczypospolitej Krakowskiej (1815–1846), „Saeculum Christianum”, 1994 (R. 1), nr 1/2.
Google Scholar

Kanior Marian, Wydział Teologiczny w dziejach Uniwersytetu Krakowskiego (1780–1880), Studia do Dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 8, Kraków 1998.
Google Scholar

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 4: Miasto Kraków, cz. 3: Kościoły i klasztory Śródmieścia 2, red. Adam Bochnak, Jan Samek, Warszawa 1978.
Google Scholar

Komorowski Waldemar, Kęder Iwona, Ikonografia kościoła Dominikanów i ulicy Grodzkiej w Krakowie, Katalog Widoków Krakowa, t. 3, Kraków 2005.
Google Scholar

Konik Stanisław, Od Starej Wsi do Jazłowca. Sanktuaria maryjne w dziejach Polski. Implikacje historyczno-religijne w świetle maryjnych kazań „koronacyjnych” XIX i pierwszej połowy XX wieku, Kielce 2010.
Google Scholar

Kosiński Józef A., Doskonały książkołap. Wizyta Tadeusza Czackiego w bibliotece dominikanów krakowskich, „Roczniki Biblioteczne”, T. 4: 1960, nr 1/2.
Google Scholar

Kotecki Andrzej, Warszawskie Madonny Kresowe. Matka Boska Niepokalana Królowa Różańca Świętego – Żółkiew – Warszawa Służew, „Rocznik Kresowy”, T. 5: 2019, nr 5, z. 2.
Google Scholar

Kotecki Andrzej, Warszawskie Madonny Kresowe. Matka Boża Jazłowiecka. Jazłowiec – Szymanów, „Rocznik Kresowy”, T. 6: 2020, nr 6, z. 2.
Google Scholar

Kotowicz Anna, Biała Pani z Podola. Koronacja wizerunku Najświętszej Marii Panny Jazłowieckiej, w: Koronacje wizerunków Matki Bożej na przestrzeni dziejów, red. Ewelina Dziewońska-Chudy, Maciej Trąbski, Częstochowa–Warszawa 2018.
Google Scholar

Krzyżan Justyna, Pedagogia Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, w: Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych, t. 3: Historia i współczesność, red. Janina Kostkiewicz, Kraków 2015.
Google Scholar

Księga zmarłych Braci i Ojców Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego czyli Dominikanów od 2 lipca 1927 roku, czyli od restaurowania Polskiej Prowincji, wyd. 4, Warszawa 2007.
Google Scholar

Księga zmarłych członków Polskiej Prowincji Dominikanów, oprac. Emanuel Działa, całość przejrzał, poprawił i następne lata uzupełnił Alojzy Barwacz, wyd. 2, Warszawa 1987.
Google Scholar

Kwaśniewski Andrzej, Rubrycele i elenchusy diecezji krakowskiej z lat 1801–1848, „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, T. 3: 2014.
Google Scholar

Lalak Danuta, Ostaszewska Aneta, Źródła do badań biograficznych. Listy, dzienniki, pamiętniki, blogi, materiały wizualne, Warszawa 2016.
Google Scholar

Lepszy Leonard, Tomkowicz Stanisław, Kraków, kościół i klasztor oo. Dominikanów, Zabytki Sztuki w Polsce, t. 1, Kraków 1924.
Google Scholar

Lubieniecka Małgorzata, Nauczanie muzyki w klasztorach krakowskich w dobie autonomii galicyjskiej (1867–1918), Kraków 2015.
Google Scholar

Łuszczkiewicz Władysław, Korespondencje Czasopisma „Kłosy”, „Kłosy”, 1875, t. 20, nr 500.
Google Scholar

Madura Roman F., Polonika w Archiwum Głównym Zakonu oo. Dominikanów w Rzymie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 1978, nr 37, https://doi.org/10.31743/abmk.7120.
Google Scholar

Małecki Jan M., „Wszystko tu jest klasztorne…” (Kraków jako ośrodek życia zakonnego w XIX w.), w: Tempus est optimus magister vitae. Prace dedykowane Ojcu Profesorowi Wiesławowi Franciszkowi Murawcowi OFM, red. Aleksander K. Sitnik, Kalwaria Zebrzydowska 2010.
Google Scholar

Marchese Vincenzo, Memorie dei più insigni pittori, scultori e architetti domenicani, vol. 2, Bologna 1879.
Google Scholar

Marie-Ancilla, Soeur Marie-Hyacinthe Camy 1840–1911. Réformatrice du monastère dominicain de Cracovie, Lourdes 2011.
Google Scholar

Markiewicz Anna, Szyma Marcin, Walczak Marek, Sztuka w kręgu klasztoru dominikanów w Krakowie, w: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 13, Kraków 2013.
Google Scholar

Matyja Katarzyna, Magister Fratrum. Cyryl Markiewicz OP (1875–1964), Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 23, Poznań 2022.
Google Scholar

Mazur Zygmunt, Mączka Czesław Stanisław (1872–1939), dominikanin, pisarz religijny, w: Słownik polskich teologów katolickich 1918–1981, t. 6, red. Ludwik Grzebień, Warszawa 1983.
Google Scholar

Mazur Zygmunt, Żukiewicz Konstanty Maria Józef Łucjan (1874–1948), dominikanin, kaznodzieja, pisarz maryjny, redaktor, w: Słownik polskich teologów katolickich 1918–1981, t. 7, red. Ludwik Grzebień, Warszawa 1983.
Google Scholar

Medvedeva Anastasia, St. Catherine’s Basilica in St. Petersburg under the Dominican Administration in the 19th Century, w: I Domenicani e la Russia, a cura di Viliam Š. Dóci, Hyacinthe Destivelle, Dissertationes Historicae, vol. 37, Roma 2019.
Google Scholar

Mikołajska Ewa, Neośredniowieczne ołtarze w Krakowie, w: Wojciech Bałus, Ewa Mikołajska, Joanna Wolańska, Jacek Urban, Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX, cz. 1, Ars Vetus et Nova, t. 12, Kraków 2004.
Google Scholar

Miławicki Marek, The Dominicans in Saint Petersburg, 1816–1892. A prosopographical study, w: I Domenicani e la Russia, a cura di Viliam Štefan Dóci, Hyacinthe Destivelle, Dissertationes Historicae, vol. 37, Roma 2019.
Google Scholar

Miławicki Marek, „Hauptschule bey den Dominikanern zu Lemberg”. Działalność oświatowa dominikanów lwowskich w XIX w., „Rocznik Lwowski”, T. 2020–2021.
Google Scholar

Miławicki Marek „… i jest dzisiaj jednym ze świateł swego zakonu w Galicji”. Sadok Barącz a dominikanie w przestrzeni kulturalnej Galicji w XIX w., „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura”, T. 19: 2020.
Google Scholar

Miławicki Marek, Józefińskie kasaty klasztorów dominikańskich w Królestwie Galicji i Lodomerii. Przyczynek do badań and zmianą topografii sakralnej miast galicyjskich na przełomie XVIII i XIX wieku, w: Sacrum w mieście. Wymiar religijny, kulturalny i społeczny, t. 2: Epoka nowożytna i czasy współczesne, red. Danuta Quirini-Popławska, Łukasz Burkiewicz, Kraków 2016.
Google Scholar

Miławicki Marek, Klasztory dominikanów w archidiecezji lwowskiej w latach 1918–1939 w świetle własnych kronik, w: Ìstorìâ relìgìj v Ukraïnì. Naukovij ŝorìčnik 2007 rìk, kniga 1, Lʹvìv [Історія релігій в Україні. Науковий щорічник 2007 рік, книга 1, Львів 2007].
Google Scholar

Miławicki Marek, O. Wincenty Maria Podlewski (1846–1918) – przeor jarosławski i propagator kultu Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu, „Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia”, T. 23: 2017.
Google Scholar

Miławicki Marek, Prowincjałowie dominikańskiej Prowincji Galicji i Lodomerii św. Jacka. Prolegomena do badań prozopograficznych, w: Historia. Ludzie i miejsca. Księga pamiątkowa Profesora Henryka Gapskiego, red. Robert Kozyrski, Lublin 2019.
Google Scholar

Miławicki Marek, Stan i perspektywy badań nad dziejami męskich wspólnot zakonnych Kościoła rzymskokatolickiego w Galicji w latach 1772–1918, w: Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. 2, red. Agnieszka Kawalec, Wacław Wierzbieniec, Leonid Zaszkilniak, Rzeszów 2011.
Google Scholar

Miławicki Marek, Studia zakonne w dominikańskim klasztorze Bożego Ciała we Lwowie. Przyczynek do dziejów kultury duchowieństwa lwowskiego, w: Lʹvіv (1256–2006): Cerkva і suspіlʹstvo. Stattі i materіali, Lʹvіv [[Львів (1256–2006): Церква і суспільство. Статті и матеріали, Львів 2006].
Google Scholar

Miławicki Marek, „Świat ode mnie zawsze rzeczy nadzwyczajnych wymagał, a ponadto niesłusznie”. O. Sadok Wincenty Barącz OP (1814–1892) w świetle źródeł, „Lehahayer”, T. 2: 2013.
Google Scholar

Miławicki Marek, Wydania łuckiej drukarni dominikańskiej w zbiorach starych druków Biblioteki Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie, w: Vidavničij ruh v Ukraїnі: seredoviŝa, artefakti: dop. ta povіdoml. Mіžnar. nauk. konf. (Lʹvіv, 24–25 žovt. 2019 r.), red. Larisa Golovata, Volodimir Pasіčnik, Lʹvіv 2019 [Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти: доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф. (Львів, 24–25 жовт. 2019 р.), ред. Лариса Головата, Володимир Пасічник, Львів 2019].
Google Scholar

Miławicki Marek, Wydarzenia roku 1918 widziane zza klasztornego muru. Kroniki klasztorów dominikańskich jako źródło do badań wydarzeń wojennych, w: Rok 1918 w Europie Środkowo-Wschodniej, red. Daniel Grinberg, Jan Snopko, Grzegorz Zackiewicz, Białystok 2010.
Google Scholar

Miławicki Marek, Szymborski Wiktor, „Vir sapientiae et morum probitate clarus”. Regensi studium generalnego polskiej prowincji dominikanów w XVII w., „Przegląd Tomistyczny”, T. 16: 2010.
Google Scholar

Montagna Davide M., Priore. 2. Tra i Mendicanti, w: Dizionario degli Instituti di Perfezione, vol. 7, diretto di Guerino Pelliccia, Giancarlo Rocca, Roma 1983.
Google Scholar

Monteiro Marit E., Gods predikers. Dominicanen in Nederland (1795–2000), Hilversum 2008.
Google Scholar

Mortier Daniel A., Notre-Dame de la Quercia, Paris 1904.
Google Scholar

Muczkowski Józef, Kościół Św. Trójcy w Krakowie, „Rocznik Krakowski”, T. 20: 1926.
Google Scholar

Myszka Łukasz, Dominikanie w Toruniu od XVI do XIX wieku. Katolicki zakon w protestanckim mieście, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 15, Kraków 2015.
Google Scholar

Nastalska-Wiśnicka Joanna, „Złota korona na Jej głowie”. Wizerunki Matki Bożej uroczyście koronowane w II Rzeczypospolitej, w: Maria Regina. Koronacje wizerunków maryjnych w II Rzeczypospolitej, red. Aleksandra Witkowska, Bibliotheca Tarnoviensia, t. 9, Tarnów 2011.
Google Scholar

Nauki religijne Wincentego Plebankiewicza dominikana, t. 1–2, zebrał i wyd. Sadok Barącz, Lwów 1884.
Google Scholar

Niechaj Małgorzata, Twórczość rzeźbiarza Wita Wisza – od metropolii do prowincji, w: Okolice metropolii.
Google Scholar

Tożsamość – edukacja – kultura, red. Zofia Budrewicz, Marcin Kania, Region, Edukacja, Kultura, nr 5, Kraków 2012.
Google Scholar

Ossowski Kazimierz, Prasa Księstwa Warszawskiego, Z Dziejów Kultury Czytelniczej w Polsce, t. 16, Warszawa 2004.
Google Scholar

Pavoni Mariano, Odpowiedź oo. dominikanów krakowskich na zarzuty, które p. Stanisław Tomkowicz w feljetonie „Czasu” pod dniem 6 lutego 1887 r. umieścił pod tytułem: Nieco o zabytkach krakowskich, ich miłośnikach i ich niszczycielach, Kraków 1887.
Google Scholar

Paździor Marian, Neogotyckie przemiany kościoła Dominikanów w Krakowie, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 1990, nr 35, z. 1–2.
Google Scholar

Pelczar Józef Sebastian, Zarys dziejów kaznodziejstwa w Polsce, Kraków 1917.
Google Scholar

Piech Stanisław L., Studium teologiczne dla zakonników w Galicji 1824–1890, „Przegląd Kalwaryjski”, T. 15: 2011.
Google Scholar

Pietrzkiewicz Iwona, Stan krakowskich bibliotek klasztornych w latach 1795–1815, w: Kraków–Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. 6, cz. 1, red. Jerzy Jarowiecki, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prace Monograficzne, t. 366, Kraków 2003.
Google Scholar

Plebankiewicz Wincenty, Słów kilka po zgonie śp. Xiędza Mateusza Kozłowskiego STD, Uniwersytetu Jagiellońskiego professora, „Przyjaciel Ludu”, 1840 (R. 6), t. 2, nr 49 z 6 czerwca.
Google Scholar

Plebankiewicz Wincenty, Słówko o Księdzu Mateuszu Kozłowskim STD, Profesorze Akademii Krakowskiej, „Przyjaciel Ludu”, 1841 (R. 7), t. 2, nr 32 z 6 lutego.
Google Scholar

Popiel Paweł, W sprawie kościoła dominikańskiego, Kraków 1887.
Google Scholar

Prejs Roland, Zakony w galicyjskiej rzeczywistości zaboru austriackiego (1773–1918), w: Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513–2013, red. Aleksander K Sitnik, Wiktor Tokarski, Kalwaria Zebrzydowska 2016.
Google Scholar

Prejs Roland, Życie zakonne w Galicji w XIX i na początku XX wieku, [w:] 550 lat obecności oo. bernardynów w Przeworsku (1465–2015), red. Marceli R. Gęśla, Aleksander K. Sitnik, Kalwaria Zebrzydowska 2015.
Google Scholar

Przepierski Stanisław, Historia koronacji i kultu obrazu Matki Boskiej Niepokalanej Królowej Różańca Świętego, Halinów 2009.
Google Scholar

Róża Duchowna czyli Zbiór nabożeństwa ku czci Boga, Najświętszej Maryi Panny i Świętych Pańskich dla wygody wiernych Chrystusowych a mianowicie w Arcybractwie Różańca Świętego zostających, przedmowa W. M. [Podlewski], Kraków 1877.
Google Scholar

Rusztyn Kunegunda Zofia, Prowincja polska Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w okresie międzywojennym, w: Ojczyzna i wolność. Prace ofiarowane Profesorowi Janowi Ziółkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Anna Barańska, Witold Matwiejczyk, Ewa M. Ziółek, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego, t. 81, Lublin 2000.
Google Scholar

Rusztyn Kunegunda Zofia, Zgromadzenie Córek Bożej Miłości w latach 1868–1919. Struktura i rozwój terytorialny, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Źródła i Monografie, t. 265, Lublin 2004.
Google Scholar

Sanak Marcin, Pamięć zdeponowana. Dyplom memoratywny z gałki sygnaturki kościoła Dominikanów w Krakowie z 1863 r., „Krakowski Rocznik Archiwalny”, T. 22: 2016, https://doi.org/10.4467/12332135KRA.16.004.15050.
Google Scholar

Sanak Marcin, „Skarbiec przemożny drogich pamiątek”. Zarys dziejów Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 2019, nr 111, https://doi.org/10.31743/abmk.6301.
Google Scholar

Signorelli Mario, Santuario Madonna della Quercia, Viterbo. Storia, arte e culto nei secoli, Viterbo 1967.
Google Scholar

Skrzypek Józef, Bibliografia pamiętników polskich do 1964 r., Wrocław 1976.
Google Scholar

Spiazzi Raimondo, L’Ordine domenicano e il santuario della Madonna della Quercia, „Memorie Domenicane”, T. 85: 1968.
Google Scholar

Spież Jan Andrzej, Przyczynek do dziejów współpracy dominikanów polskich i czeskich. Ojciec Piotr Zaczek – odnowiciel prowincji czeskiej i polskiej zakonu, w: Święty Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku, red. Antoni Barciak, Katowice 2008.
Google Scholar

Stopniak Franciszek, Kozłowski Mateusz Jan Paweł (1759–1839), dominikanin, profesor Uniw. Jagiellońskiego, apologeta, w: Słownik polskich teologów katolickich, t. 2, red. Hieronim E. Wyczawski, Warszawa 1982.
Google Scholar

Szczepaniak Jan, Dominikanie w XVII-wiecznych krakowskich wykazach święceń, w: Historicus Polonus-Hungarus. Księga pamiątkowa ofiarowana Ojcu Józefowi Puciłowskiemu OP w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Tomasz Gałuszka, Pál Atilla Illés. Marek Miławicki, Balázs Zágorhidi Czigány, Kraków 2010.
Google Scholar

Szczepaniak Jan, Rubrycele diecezji krakowskiej z lat 1735–1811 przechowywane w księgozbiorze podręcznym Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 2020, nr 114, https://doi.org/10.31743/abmk.11782.
Google Scholar

Szczepaniak Jan, Zawartość i katalog rubrycel diecezji krakowskiej z lat 1735–1811 znajdujących się w księgozbiorze podręcznym Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 2021, nr 115, https://doi.org/10.31743/abmk.12347.
Google Scholar

Sztachelska Jolanta, Pamiętnikarstwo. Z dziejów terminu i gatunku w XIX w., „Studia Podlaskie”, T. 21: 2013, https://doi.org/10.15290/sp.2013.21.07.
Google Scholar

Szybisty Tomasz, Niezachowany witraż projektu Juliusa Hübnera w krakowskim kościele Dominikanów, „Rocznik Krakowski”, T. 76: 2010.
Google Scholar

Szymborski Wiktor, Bracia z ulicy Freta. Studia nad dominikanami warszawskimi w epoce nowożytnej, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 18, Kraków 2018.
Google Scholar

Szymborski Wiktor, Vice-regents of the Dominican studium generale in Krakow in the modern period – selected aspects, „Folia Historica Cracoviensia”, T. 21: 2015, https://doi.org/10.15633/fhc.1734.
Google Scholar

Świętochowski Robert, Biblioteka oo. dominikanów w Krakowie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 1976, nr 33, https://doi.org/10.31743/abmk.7066.
Google Scholar

Świętochowski Robert, Mączka Stanisław (1872–1939), w: Polski słownik biograficzny, t. 20, Warszawa 1975.
Google Scholar

Świętochowski Robert, Śp. Konstanty Żukiewicz OP, „Ateneum Kapłańskie”, 1949, nr 50, (z. 5.
Google Scholar

Świętochowski Robert, Tradycje muzyczne zakonu kaznodziejskiego w Polsce, „Muzyka”, 1963, nr 1–4.
Google Scholar

Świętochowski Robert, Chruszczewski Adam, Polonia dominicana apud extraneos, w: Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222–1972, t. 2, red. Jerzy Kłoczowski, Warszawa 1975.
Google Scholar

Tomkowicz Stanisław, Nieco o zabytkach krakowskich, ich miłośnikach i niszczycielach, Kraków 1887.
Google Scholar

Tyrowicz Marian, Prasa Galicji i Rzeczypospolitej Krakowskiej 1772–1850. Studia porównawcze, Kraków 1979.
Google Scholar

Urban Jacek, Życie religijne w Wolnym Mieście Krakowie z okręgiem, w: Rzeczpospolita Krakowska 1815–1846. Materiały z sesji naukowej 23 maja 2015 roku, red. Jerzy Wyrozumski, Kraków 2016.
Google Scholar

Urban Jacek, Cieślak Stanisław, Przybycie jezuitów do Krakowa w 1867 roku, w: Z powrotem w Krakowie. 150 lat jezuitów przy ul. Kopernika (1868–2018), red. Stanisław Cieślak, Monika Stankiewicz-Kopeć, Michał Wenklar, Kraków 2022.
Google Scholar

Vicaire Marie-Humbert, Jandel (VincentAlexandre), w: Catholicisme hier – aujourd’hui – demain. Encyclopédie, vol. 6, ed. Gabriel Jacquemet, Paris 1967.
Google Scholar

Wadowski Jan A., Kościoły lubelskie na podstawie źródeł archiwalnych, Kraków 1907.
Google Scholar

Wic Władysław, Rok 1848 w Krakowie, w: Rok 1848.
Google Scholar

Wiosna Ludów w Galicji. Zbiór studiów, red. Władysław Wic, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prace Monograficzne, t. 267, Kraków 1999.
Google Scholar

Wilk Bernadeta, W „małym Wiedniu nad Wisłą”. Życie codzienne Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej 1867–1918, Kraków 2008.
Google Scholar

Wirtz Peter, Paulus Odile, Charlier Patrice, La gouvernance des Dominicains au-delà des théories établies, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00691233.
Google Scholar

Wołczański Józef, Katalog grobów duchowieństwa rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i ormiańskokatolickiego na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, „Nasza Przeszłość”, 1997 (R. 87).
Google Scholar

Woźniak Feliks, Z dziejów II Państwowego Gimnazjum i Liceum im. św. Jacka w Krakowie 1857–1950. Komitet organizacyjny Zjazdu Wychowanków b. II Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Św. Jacka w Krakowie. Czerwiec 1967 r., Kraków 1967.
Google Scholar

Wysokiński Ireneusz, Kraków – Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów, w: Rękopisy w zbiorach kościelnych, oprac. Tomasz Makowski, Warszawa 2014.
Google Scholar

Wysokiński Ireneusz, Pavoni Mariano Felice OP, w: Encyklopedia katolicka, t. 15, Lublin 2011.
Google Scholar

X.K., Nekrolog. Wspomnienie o X Winc. Plebankiewiczu, „Orędownik Naukowy”, 1844 (R. 5), nr 38.
Google Scholar

Załęski Stanisław, Jezuici w Polsce, t. 5: Jezuici w Polsce porozbiorowej 1773–1905, cz. 2: 1820–1905, Kraków 1906.
Google Scholar

Zbudniewek Janusz, Haynn Jacek (1791?–1855), dominikanin, autor „Assertationes theologicae”, w: Słownik polskich teologów katolickich, t. 2, red. Hieronim E. Wyczawski, Warszawa 1982.
Google Scholar

Zdanek Maciej, Regensi dominikańskiego studium generalnego w Krakowie do 1596 r., „Przegląd Tomistyczny”, T. 16: 2010.
Google Scholar

Ziemann Eugeniusz, Mączka Stanisław OP, imię zak. Czesław, w: Encyklopedia katolicka, t. 12, Lublin 208.
Google Scholar

Ziółek Ewa M., Między tronem i ołtarzem. Kościół i państwo w Księstwie Warszawskim, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Źródła i Monografie, t. 384, Lublin 2012 .
Google Scholar

Złote gody kapłaństwa Czcigodnego O. Piotra Żaczka Zakonu Kaznodziejskiego, „Róża Duchowna”, 1939, (R. 38) , nr 9.
Google Scholar

Zucchi Alberto, S. Domenico di Rieti, „Memorie Domenicane”, T. 52: 1935.
Google Scholar

Żukiewicz Konstanty M., Królewska pociecha. Cudowna Matka Boska Różańcowa w kościele żółkiewskich dominikanów, Żółkiew 1929.
Google Scholar

Żukiewicz Konstanty M., Kult Ułanów Jazłowieckich dla Najświętszej Panny, Lwów 1934;
Google Scholar

Żukiewicz Konstanty M., Matka Boża Gidelska, Miejsce Piastowe 1929.
Google Scholar

Żukiewicz Konstanty M., Pani nasza Jazłowiecka, Lwów 1939.
Google Scholar

Żukiewicz Konstanty M., Uroczystość koronacji Cudownego Wizerunku Najśw. Marii Panny Łaskawej w kościele ormiańskim w Stanisławowie dnia 30 maja 1937 r., Stanisławów 1938.
Google Scholar

Żukiewicz Konstanty M., W hołdzie Marji. Koronacja Cudownego Obrazu Matki Boskiej Różańcowej w kościele krakowskich dominikanów i kazania podczas tej uroczystości wygłoszone, Kraków 1922.
Google Scholar

Żukiewicz Konstanty M., Wspomnienia koronacyjne cudownego wizerunku Najśw. Marii Panny Łaskawej w kościele ormiańskim w Stanisławowie, Stanisławów 1938.
Google Scholar

Maszynopisy
Google Scholar

Bajorski Antoni J., „O. Konstanty M. Żukiewicz OP. Apostoł kultu Marii”, Kraków 1954 (mps w Bibliotece Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie).
Google Scholar

Synowiec Damian, „Działalność duszpasterska franciszkanów galicyjskich (1772–1918)”, Lublin 1969 (mps rozprawy doktorskiej dostępny w Archiwum Franciszkanów w Krakowie, sygn. E-I-255).
Google Scholar

Wichrowicz Cyprian J., „Słownik polskich pisarzy dominikańskich”, Kraków 2009 (mps w Bibliotece Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

22.11.2022

Jak cytować

Miławicki, M. (2022). Przeorzy konwentu dominikanów krakowskich w dobie zaborów: Szkic portretu zbiorowego. Rocznik Krakowski, 88, 99–149. https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.06

Numer

Dział

Artykuły