Grób i nagrobki świętego Jacka w dominikańskim kościele Świętej Trójcy w Krakowie do końca XVI wieku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.08

Słowa kluczowe:

dominikanie, grób, kult świętych, relikwie, kaplica

Abstrakt

Około 1257 roku Jacek Odrowąż został pochowany na wschodnim krańcu nawy północnej kościoła Dominikanów w Krakowie. W XIV wieku jego grób znalazł się w obrębie nowo wzniesionego lektorium. W 1543 roku relikwie świętego przeniesiono do osobnej kaplicy, urządzonej na piętrze lektorium. Nagrobek Jacka, przechowywany obecnie w farze w Bochni, jest reliktem tego oratorium. W latach 1581–1583, po zburzeniu lektorium, powstała druga, obszerniejsza kaplica z kolejnym nagrobkiem Jacka – z alabastru, znanym ze wzmianek i opisów. W latach 1615–1618 drugą kaplicę zastąpiła trzecia, obecna. Alabastrowy nagrobek rozebrano w 1629 roku, a jego elementy posłużyły do budowy stalli w kościele św. Idziego w Krakowie.

PlumX Metrics of this article

Biogramy autorów

Jacek Czechowicz - Politechnika Krakowska, Kraków

Dr hab. inż. arch., prof. PK, pracuje w Katedrze Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej. Członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Specjalizuje się w badaniach architektury sakralnej, opracowuje wirtualne rekonstrukcje faz rozbudowy obiektów architektonicznych. Autor licznych artykułów oraz monografii dotyczącej przekształceń wybranych świątyń Małopolski od XII wieku do początków XX wieku.

Krzysztof J. Czyżewski - Zamek Królewski na Wawelu, Kraków

Kustosz działu uzbrojenia w Zamku Królewskim na Wawelu, członek Wydziału Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, znawca dziejów sztuki Krakowa, szczególnie katedry na Wawelu. Autor katalogu broni drzewcowej w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu, przewodników po katedrze wawelskiej oraz kilkudziesięciu artykułów i tekstów przeglądowych, głównie na temat kultury artystycznej Krakowa od późnego średniowiecza do XIX wieku.

Marcin Szyma - Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Dr historii sztuki, pracuje w Zakładzie Teorii Sztuki i Ochrony Dóbr Kultury Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w badaniach architektury średniowiecznej, szczególnie mendykanckiej, oraz w badaniach topografii kościołów i klasztorów. Autor monografii zespołu klasztornego Dominikanów w Krakowie do ok. 1320 roku oraz wielu prac poświęconych średniowiecznym budowlom Krakowa, współautor monografii o zabudowaniach Skałki w średniowieczu.

Marek Marek - Uniwersytet Jagielloński, Kraów

Dr hab., prof. UJ, dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Historii Sztuki Średniowiecznej tamże, wiceprzewodniczący Komisji Historii Sztuki PAU, członek rady naukowej Zamku Królewskiego na Wawelu oraz czasopism, m.in. „Studia Waweliana” i „Modus. Prace z Historii Sztuki”. Autor kilku książek, m.in. na temat rzeźby architektonicznej w Krakowie za panowania Kazimierza Wielkiego. Specjalizuje się w badaniach kultury artystycznej Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem wieków XIV i XV.

Bibliografia

Die Aufzeichnungen des Dominikaners Martin Gruneweg (1562 – ca. 1618) über seine Familie in Danzig, seine Handelsreisen in Osteuropa und sein Klosterleben in Polen, Hsg. Almut Bues, Quellen und Studien – Deutsches Historisches Institut Warschau, Bd 19, Wiesbaden 2008.
Google Scholar

La Bella Carlo, „Intra Chorum, primus sepelitur”. Le tombe quattrocentesche dei Maestri Generali dell’Ordine dei Predicatori a Santa Maria sopra Minerva, w: La scuola scultorea romana del Quattrocento, eds. Claudio Crescentini, Sergio Risaliti, Roma 2018.
Google Scholar

La Bella Carlo, Lastre tombali quattrocentesche. Appunti sulla fortuna romana della tomba Crivelli di Donatello, „Studi Romani”, 2005, Vol. 53, No 3–4.
Google Scholar

Benucci Franco, Giulia Foladore, ‘Iscrizioni parlanti’ e ‘iscrizioni interpellanti’ nell’epigrafia medievale padovana, „Padua Working Papers in Linguistics”, 2008, No 2.
Google Scholar

Birkner Peter, Beiträge zur Ikonographie des hl. Hyazinth, „Archiv für Schlesische Kirchengeschichte”, Bd 16: 1958.
Google Scholar

Bojęś-Białasik Anna, Czechowicz Jacek, Łyczak Monika, Szyma Marcin, Krakowski kościół Świętej Trójcy w średniowieczu. Fazy budowy w świetle najnowszych badań, „Rocznik Krakowski”, T. 88: 2022.
Google Scholar

Bojęś-Białasik Anna, Niemiec Dariusz, Klasztorne fundacje biskupa Iwona Odrowąża w świetle wyników badań archeologiczno-architektonicznych klasztoru Dominikanów w Krakowie i opactwa Cystersów w Mogile, w: Działalność fundacyjna biskupów krakowskich, t. 1, red. Marek Walczak, Kraków 2016.
Google Scholar

Brzezina-Scheuerer Katarzyna, Z dziejów barokowego ołtarza św. Jacka w kościele Dominikanów w Krakowie, w: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 13, Kraków 2013.
Google Scholar

Buliński Melchior, Monografija miasta Sandomierza, Warszawa 1879.
Google Scholar

Cannon Joanna, Religious Poverty, Visual Riches. Art in the Dominican Churches of Central Italy in the Thirteenth and Fourteenth Centuries, New Haven 2013.
Google Scholar

Colucci Silvia, Sepolcri a Siena tra Medioevo e Rinascimento. Analisi storica, iconografica e artistica, Firenze 2003.
Google Scholar

Czyżewski Krzysztof J., Szyma Marcin, Walczak Marek, „Madonny Jackowe”. Kultowe i artystyczne aspekty alabastrowych figur w Krakowie, Przemyślu i Lwowie, „Rocznik Krakowski”, T. 85: 2019.
Google Scholar

Czyżewski Krzysztof J., Szyma Marcin, Walczak Marek, Od króla do szewców. Kaplice kościoła Dominikanów w Krakowie, ich fundatorzy i użytkownicy, „Rocznik Krakowski”, T. 87: 2021.
Google Scholar

De Gramatica Francesca, „Anticamente moderni e modernamente antichi”. I grandi nella storia della scultura veneta rinascimentale, w: Rinascimento e passione per l’antico. Andrea Riccio e il suo tempo, eds. Andrea Bacchi, Luciana Giacomelli, Trento 2008.
Google Scholar

De inventione et bina translatione ossium Beati Iacincti, wyd. Ludwik Ćwikliński, Monumenta Poloniae Historica, t. 4, Lwów 1884.
Google Scholar

Dettloff Paweł, Ołtarzowe mauzoleum błogosławionego Stanisława Kazimierczyka w kościele Bożego Ciała w Krakowie, w: Święty Stanisław Kazimierczyk CRL (1433–1489). Postać – środowisko – kultura – dziedzictwo, red. Kazimierz Łatak, Kraków 2010.
Google Scholar

De vita et miraculis sancti Iacchonis (Hyacinthi) Ordinis Fratrum Praedicatorum auctore Stanislao lectore Cracoviensi eiusdem Ordinis, wyd. Ludwik Ćwikliński, Monumenta Poloniae Historica, t. 4, Lwów 1884.
Google Scholar

Dokumenty do rozwoju kultu św. Jacka z XVI wieku, tłum. i oprac. Anna Zajchowska, w: Święty Jacek Odrowąż.
Google Scholar

Studia i źródła. Skarby dominikańskie, red. Maciej Zdanek, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 2, Kraków 2007.
Google Scholar

Drelicharz Wojciech, Idea zjednoczenia królestwa w średniowiecznym dziejopisarstwie polskim, Monografie Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, t. 1, Kraków 2012. Fabiański Marcin, Złoty Kraków, Kraków 2010.
Google Scholar

Drelicharz Wojciech, Nagrobek biskupa Jana Konarskiego w katedrze na Wawelu, Ars Vetus et Nova, t. 47, Kraków 2020.
Google Scholar

Fendt Tobias, Monumenta sepulcrorum cum epigraphis ingenio et doctrina excellentium virorum, wyd. Crispin Scharffenberg, Wrocław 1574.
Google Scholar

Fusco Roberto, Ikonografia św. Jacka w dziełach wielkich mistrzów malarstwa włoskiego, w: Światło ze Śląska. 750. rocznica śmierci św. Jacka, red. Waldemar Bulla, Krystian Kukowka, Bożena Pietyra, Katowice 2007.
Google Scholar

Fusco Roberto, Modelli iconografici giacintatni nelle pale d’altare in Italia fra tardo manieismo e la prima età baroca, w: Seminatore della Parola. San Giacinto Odrowąż apostolo del Nord Europa, eds. Roberto Fusco, Arkadiusz Nocoń, Todi 2009.
Google Scholar

Gałuszka Tomasz, Fragment „zaginionej kroniki dominikańskiej” w zbiorach Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Petersburgu, „Studia Źródłoznawcze. Commentationes”, T. 59: 2021, https://doi.org/10.12775/SZ.2021.01.
Google Scholar

Gałuszka Tomasz, „In finibus Poloniae”. Patroni i bohaterowie Polski w czternastowiecznym „Żywocie św. Jacka” autorstwa lektora Stanisława OP, w: Dominikanie o Polsce i Polakach od XIII do XX wieku, red. Tomasz Gałuszka, Katarzyna Matyja, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 21, Kraków 2020.
Google Scholar

Gałuszka Tomasz, „Mater Polonia”. Z badań nad oficjum brewiarzowym ku czci św. Stanisława ze Szczepanowa „Dies adest celebris” autorstwa Wincentego dominikanina, „Roczniki Historyczne”, T. 85: 2019, https://doi.org/10.12775/RH.2019.01.
Google Scholar

Gębarowicz Mieczysław, Studia nad dziejami kultury artystycznej późnego renesansu w Polsce, Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego – Towarzystwo Naukowe w Toruniu, t. 13, z. 2, Toruń–Łódź 1962.
Google Scholar

Grigioni Carlo, Pietro Barilotto, scultore faentino del Cinquecento: la famiglia, la vita, l’opera, l’arte, Faenza–Lega 1962.
Google Scholar

Grodzicki Antoni, O żywocie, cudach y postępku kanonizacyi Błogosławionego Jacinkta fundatora pierwszego w Polszcze braciey zakonu kaznodzieyskiego Dominika świętego Czworo ksiąg, Kraków 1595.
Google Scholar

Heydel Maria, Horst (Horstein, Horscht, Horstein, Horstin, Horstyn, Horszt) Henryk, w: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.). Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. 3, Wrocław 1979.
Google Scholar

Inwentarz kościoła zakonnego i klasztoru Księży Dominikanów […], APPDK, Kr 41.
Google Scholar

Itinerario in Polonia del 1596 di Giovanni Paolo Mucante cerimoniere pontificio (Parte prima: Cracovia), ed. Jan W. Woś, Fonti e Studi di Storia Legislazione e Tecnica degli Archivi Moderni, t. 18, Roma 1981.
Google Scholar

Jamroz Józef, Średniowieczna architektura dominikańska w Krakowie, „Rocznik Krakowski”, T. 41: 1970.
Google Scholar

Kanior Marian, Proces kanonizacyjny błogosławionej Salomei, w: Z przeszłości Krakowa, red. Jan M. Małecki, Warszawa–Kraków 1989.
Google Scholar

Katalog wystawy zabytków z epoki Jana Kochanowskiego urządzonej w 300-letnią rocznicę jego zgonu staraniem Zarządu Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków 1884.
Google Scholar

Kowalczyk Maria, Starania kardynała Zbigniewa Oleśnickiego o kanonizację św. Jacka Odrowąża, w: Dominikanie w środkowej Europie w XIII–XV wieku.
Google Scholar

Aktywność duszpasterska i kultura intelektualna, red. Jerzy Kłoczowski, Jan A. Spież, Studia nad Historią Dominikanów w Polsce, t. 3, Poznań 2002.
Google Scholar

Kozakiewiczowa Helena, Rzeźba XVI wieku w Polsce, Warszawa 1984.
Google Scholar

Kozłowska Zofia, Założenie klasztoru oo. dominikanów w Krakowie, „Rocznik Krakowski”, T. 20: 1926.
Google Scholar

Kulpa Michał, Wokół czternastowiecznego „Żywota św. Jacka” – kilka zagadnień źródłoznawczych, „Nasza Przeszłość”, 2019, t. 132, https://doi.org/10.52204/np.2019.132.5-51.
Google Scholar

Kwaśniewicz Krzysztof, Mauzoleum bł. Szymona z Lipnicy z krakowskiego kościoła bernardynów, „Folia Historica Cracoviensia”, T. 8: 2002, https://doi.org/10.15633/fhc.1348.
Google Scholar

Lektor Stanisław z Krakowa, Życie i cuda świętego Jacka z Zakonu Braci Kaznodziejów, tłum. Tomasz Gałuszka, w: Święty Jacek Odrowąż, Studia i źródła. Skarby dominikańskie, red. Maciej Zdanek, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 2, Kraków 2007.
Google Scholar

Lepszy Leonard, Tomkowicz Stanisław, Kraków. Kościół i klasztor oo. Dominikanów, Zabytki Sztuki w Polsce, t. 1, Kraków 1924.
Google Scholar

Liber consiliorum Con[ven]tus Cracov[iensis] SSæ Trinitatis ab Anno Domini 1596, APPDK, Kr 10.
Google Scholar

Liber secundus consilioru[m] patru[m] in Conven[to] Cracov[iensi] Præd(icatorum) SSæ Trinitatis [1616–1684], APPDK, Kr 11.
Google Scholar

Lipińska Aleksandra, Eastern Outpost. The Sculptors Herman van Hutte and Hendrik Horst in Lviv c. 1560–1610, „The Netherlands Yearbook for History of Art / Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek”, Vol. 63: 2013.
Google Scholar

Loenertz Raymond-Joseph, La vie de S. Hyacinthe du lecteur Stanislas envisagée comme source historique, „Archivum Fratrum Praedicatorum”, T. 27: 1957.
Google Scholar

Loenertz Raymond-Joseph, „Żywot św. Jacka” autorstwa lektora Stanisława jako źródło historyczne, tłum. Anna Zajchowska, w: Święty Jacek Odrowąż. Studia i źródła. Skarby dominikańskie, red. Maciej Zdanek, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 2, Kraków 2007.
Google Scholar

Lubomlczyk Seweryn, De vita miraculis et actis canonizationis Sancti Hyacinthi confessoris ordinis fratrvm praedicat. Libri qvatvor, Romae 1594.
Google Scholar

Loenertz Raymond-Joseph, Novae capelle et altarium erectio, wyd. Ludwik Ćwikliński, Monumenta Poloniae Historica, t. 4, Lwów 1884.
Google Scholar

Loenertz Raymond-Joseph, Wzniesienie nowej kaplicy i ołtarzy, tłum. i oprac. Maciej Zdanek, w: Święty Jacek Odrowąż. Studia i źródła. Skarby dominikańskie, red. Maciej Zdanek, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 2, Kraków 2007.
Google Scholar

Łoziński Jerzy Z., Grobowe kaplice kopułowe w Polsce 1520–1620, Warszawa 1973.
Google Scholar

Łuszczkiewicz Władysław, Przyczynki do wiadomości o działalności artystów Włochów w XVI wieku w Polsce, „Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce”, T. 4: 1891.
Google Scholar

Markham Schulz Anne, Giammaria Mosca called Padovano.
Google Scholar

A Renaissance Sculptor in Italy and Poland, University Park 1998.
Google Scholar

Miasto Przemyśl, cz. 1: Zespoły sakralne, red. Jakub Sito, opr. Piotr Krasny, Jakub Sito, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Seria Nowa, t. 10, Warszawa 2004.
Google Scholar

Mikocka-Rachubowa Katarzyna, Horst (Hornstein; Horscht; Horstein; Horstin; Horstyn; Horszt), Henryk, w: De Gruyter Allgemeines Künstler-Lexikon, Vol. 75, eds. Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff, Berlin – Boston 2012.
Google Scholar

Miławicki Marek, Biskup litewski Wit – życie i dzieje kultu „błogosławionego”, w: Pośrednicy łask, red. Józef Marecki, Lucyna Rotter, Kraków 2006.
Google Scholar

Nestorow Rafał, Kościół zamkowy w Brzeżanach, oprac. Andrzej Betlej, w: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 15, Materiały do Dziejów Sztuki Sakralnej na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej, część I , red. Jan K. Ostrowski, Kraków 2007.
Google Scholar

Niewalda Waldemar, Magdalena Goras, „Sprawozdanie z badań architektonicznych związanych z sondażowym wykopem archeologicznym w południowym ramieniu krużganka przy narożniku korpusu nawowego kościoła Świętej Trójcy”, Kraków 2013, mps w arch. WUOZ w Krakowie.
Google Scholar

Obertyński Zdzisław, Dzieje kanonizacji św. Jacka, „Prawo Kanoniczne. Kwartalnik Prawno-Historyczny”, 1961, t. 4, nr 1–4, https://doi.org/10.21697/pk.1961.4.1-4.03.
Google Scholar

Paździor Marian, Szesnastowieczny warsztat budowlany polskich Braci Kaznodziejów na przykładzie kościoła i klasztoru w Krakowie. W czterechsetną rocznicę kanonizacji św. Jacka 1594–1994, w: Ars sine scientia nichil est. Księga ofiarowana Profesorowi Zygmuntowi Świechowskiemu, red. Joanna Olenderek, Warszawa 1997.
Google Scholar

Pictores, statuarii, architecti, latomi et quicunque principum magnificorum […] uarias Coenotaphiorum, tumulorum & mortuorum monumentorum formas […], Amsterdam 1563.
Google Scholar

Pisma Wawrzyńca Teleżyńskiego, BKPAN, sygn. BK00093.
Google Scholar

Prokop Krzysztof R., Polscy biskupi dominikańscy. Słownik biograficzny, Kraków 2013.
Google Scholar

Rajchel Jacek, Kamienny Kraków. Spojrzenie geologa, Kraków 2005.
Google Scholar

Rajchel Jacek, Śliwa Tomasz, Wardzyński Michał, Alabaster from the Ukrainian Carpathian Foredeep Basin in the Architecture and Sculpture of Kraków, Poland, „Geological Quarterly”, 2014, Vol. 58, No 3, https://doi.org/10.7306/gq.1185.
Google Scholar

Rogula Jan, Katarzyna Wapowska – wielka dobrodziejka kościoła na ziemi dynowskiej w XVI wieku, w: Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w aspekcie zrównoważonego rozwoju turystyki, red. Jan Krupa, Krzysztof Szpara, Dynów 2019.
Google Scholar

Scriptores Ordinis Praedicatorum, Vol. 1, eds. Jacobus Quétif, Jacobus Echard, Lutetiae Parisiorum 1719.
Google Scholar

Sinko-Popielowa Krystyna, Zaginiony nagrobek św. Jacka w kościele oo. dominikanów w Krakowie, „Prace Komisji Historii Sztuki”, T. 9: 1948.
Google Scholar

Siracusano Luca, Scultura a Padova: 1540–1620 circa Monumenti e ritratti, Tesi di dottorato, http://eprintsphd.biblio.unitn.it/1245/2/2.pdf.
Google Scholar

Sossalla Jan, Zobrazowanie św. Jacka we Włoszech jako wyraz jego kultu w Italii, „Wiadomości Urzędowe Diecezji Opolskiej”, 1975, nr 9.
Google Scholar

Stankiewicz Aleksander, Kaplica bł. Salomei przy kościele Ojców Franciszkanów w Krakowie, w: Sztuka w kręgu krakowskich franciszkanów i klarysek, red. Marcin Szyma, Marek Walczak, Studia z Historii Sztuki Dawnej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Muzeum Narodowego w Krakowie, t. 8, red. Marek Walczak, Kraków 2020.
Google Scholar

Starnawska Maria, Świętych życie po życiu. Relikwie w kulturze religijnej na ziemiach polskich w średniowieczu, Warszawa 2008.
Google Scholar

Sulewska Renata, Płyta w Bochni – nieznane dzieło Padovana?, „Ikonotheka. Prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego”, T. 9: 1995.
Google Scholar

Szyma Marcin, The Choir, the High Altar and the Ducal Graves in the Franciscan Church in Cracow in the 13th Century, w: Epigraphica et Sepulcralia 10.
Google Scholar

Fórum epigrafických a sepulkrálních studií, ed. Jiří Roháček, Praha 2021.
Google Scholar

Szyma Marcin, Kościół i klasztor Dominikanów w Krakowie. Architektura zespołu klasztornego do lat dwudziestych XIV wieku, Ars Vetus et Nova, t. 15, Kraków 2004.
Google Scholar

Szyma Marcin, Lokalizacja i aranżacja pierwotnego grobu brata Jacka w kościele Dominikanów w Krakowie, w: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 13, Kraków 2013.
Google Scholar

Szyma Marcin, The Original Tomb of St Hyacinth in the Dominican Church in Cracow, w: Epigraphica & Sepulcralia V. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií, ed. Jiří Roháček, Praha 2014.
Google Scholar

Szyma Marcin, Początki klasztoru Dominikanów w świetle ostatnich badań. Zagadnienie lokalizacji pierwotnego grobu brata Jacka Odrowąża, w: Kraków romański, Kraków w Dziejach Narodu, nr 33, red. Jan M. Małecki, Kraków 2014.
Google Scholar

Szyma Marcin, Bojęś-Białasik Anna, Czechowicz Jacek, Czyżewski Krzysztof J., Walczak Marek, The Form and Use of the Choir Screen in the Dominican Churchof the Holy Trinity in Cracow, „Journal of the British Archaeological Association” (w druku).
Google Scholar

Szyma Marcin, Bojęś-Białasik Anna, Czechowicz Jacek, Czyżewski Krzysztof J., Walczak Marek, Przegroda chórowa i lektorium w kościele Trójcy Świętej w Krakowie: rekonstrukcja – datowanie – użytkowanie, „Biuletyn Historii Sztuki”, 2021, t. 83, nr 4, https://doi.org/10.36744/bhs.1070.
Google Scholar

Śliwa Tomasz, Alabastry z Żurawna (zapadlisko przedkarpackie, Ukraina) – dzieje eksploatacji i wybrane przykłady zastosowania, w: Jubileusz Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej 1920–2010, red. Jacek Rajchel, Kraków 2010.
Google Scholar

Śliwa Tomasz, Mioceńskie alabastry z zapadliska przedkarpackiego – występowanie i zastosowanie, „Geologia. Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie”, 2009, t. 35, z. 2/1.
Google Scholar

Świętochowski Robert, Proces Uniwersytetu Krakowskiego z dominikanami o prebendy i kościół św. Idziego w Krakowie (1591–1595), „Studia Historyczne”, 1968, t. 11, nr 2.
Google Scholar

Świszczowski Stefan, Dodatek. Rekonstrukcja nagrobka św. Jacka, „Prace Komisji Historii Sztuki”, T. 9: 1948.
Google Scholar

Tomasz z Sycowa, O znalezieniu i dwukrotnym przeniesieniu kości św. Jacka, tłum. i oprac. Maciej Zdanek, w: Święty Jacek Odrowąż. Studia i źródła. Skarby dominikańskie, red. Maciej Zdanek, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 2, Kraków 2007.
Google Scholar

Vita sancti Stanislai episcopi Cracoviensis (Vita maior), wyd. Wojciech Kętrzyński, Monumenta Poloniae Historica, t. 4, Lwów 1884.
Google Scholar

Walczak Marek, Between the Eternal City and Cracow. On the Origins of the Iconography of Saint Hyacinth of Poland OP (d. 1257), „Artibus et Historiae”, 2018, t. 39, No 78.
Google Scholar

Walczak Marek, Obraz „Wizja św. Jacka” w Odrowążu jako „vera effigies” pierwszego polskiego dominikanina, w: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 13, Kraków 2013.
Google Scholar

Wardzyński Michał, ,,Alabastry ruskie” – dzieje eksploatacji i zastosowania w małej architekturze i rzeźbie na Rusi, w Koronie i na Śląsku w XVI wieku, w: Między Wrocławiem i Lwowem. Sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej od XVI do XVIII wieku, red. Andrzej Betlej, Katarzyna Brzezina, Piotr Oszczanowski, Wrocław 2010.
Google Scholar

Wardzyński Michał, Marmur i alabaster w rzeźbie i małej architekturze Rzeczypospolitej. Studium historyczno-materiałoznawcze przemian tradycji artystycznych od XVI do początku XVIII wieku, Warszawa 2015.
Google Scholar

Warren Jeremy, The Grandi in the Intellectual Context of Renaissance Padua. New Attributions, w: Carvings, Casts & Collectors. The Art of Renaissance Sculpture.
Google Scholar

Papers of the First Conference in the 10-year Robert H. Smith Renaissance Sculpture Programme of Educational and Scholarly Events Held at the Victoria and Albert Museum, 12–13 November 2010, eds. Peta Motture, Emma Jones, Dimitrios Zikos, London 2013.
Google Scholar

Wielewicki Jan, Dziennik spraw domu zakonnego oo. jezuitów u św. Barbary w Krakowie od r. 1600 do r.1608 (włącznie), Scriptores Rerum Polonicarum, t. 10, Kraków 1886.
Google Scholar

Witkowska Aleksandra, Kult Jacka Odrowąża w średniowiecznym Krakowie, w: Christianitas et cultura Europae.
Google Scholar

Księga jubileuszowa profesora Jerzego Kłoczowskiego, cz. 1, red. Henryk Gapski, Lublin 1998.
Google Scholar

Witkowska Aleksandra, Miracula małopolskie z XIII i XIV wieku. Studium źródłoznawcze,„Roczniki Humanistyczne”, T. 19: 1971, z. 2.
Google Scholar

Woroniecki Jacek, Święty Jacek Odrowąż i wprowadzenie Zakonu Kaznodziejskiego do Polski, Katowice 1947.
Google Scholar

Zajchowska Anna, Rozwój przedkanonizacyjnego kultu św. Jacka, w: Święty Jacek Odrowąż, Studia i źródła. Skarby dominikańskie, red. Maciej Zdanek, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 2, Kraków 2007.
Google Scholar

Zajchowska Anna, Zdanek Maciej, Kontynuacja cudów św. Jacka, w: Święty Jacek Odrowąż. Studia i źródła. Skarby dominikańskie, red. Maciej Zdanek, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 2, Kraków 2007.
Google Scholar

Zajchowska Anna, Zdanek Maciej, Mirakula św. Jacka, w: Święty Jacek Odrowąż. Studia i źródła. Skarby dominikańskie, red. Maciej Zdanek, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 2, Kraków 2007.
Google Scholar

Zama Raffaella, Sull’arcivescovo Rinaldo Graziani OFM e l’iconografia dell’Immacolata Concezione in Romagna. Un mecenate per gli Zaganelli fra dispute e riforme del suo tempo, „Romagna Arte e Storia”, 2015, t. 35, nr 103.
Google Scholar

Zamboni Silla, La pala di San Giacinto di Ludovico Carracci e la capella della Natio Polonorum nella chiesa di san Domenico in Bologna, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, 1994, t. 110.
Google Scholar

Zdanek Maciej, Kaplice i ołtarze dominikańskiego kościoła Świętej Trójcy w Krakowie do początku XVII w., w: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 13, Kraków 2013.
Google Scholar

Zdanek Maciej, Stanisław (zm. po 1371 a przed 1385–1392), w: Polski słownik biograficzny, t. 42, Warszawa–Kraków 2003–2004.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

22.11.2022

Jak cytować

Czechowicz, J., Czyżewski, K. J., Szyma, M., & Marek, M. (2022). Grób i nagrobki świętego Jacka w dominikańskim kościele Świętej Trójcy w Krakowie do końca XVI wieku. Rocznik Krakowski, 88, 159–197. https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.08

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora