Zespół średniowiecznych płytek posadzkowych z kościoła i klasztoru Dominikanów w Krakowie

Próba charakterystyki

Autor

DOI:

https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.10

Słowa kluczowe:

ceramiczne płytki posadzkowe, klasztor Dominikanów w Krakowie, architektura mendykancka, dekoracja architektoniczna, XIII wiek

Abstrakt

Tekst stanowi omówienie zespołu trzynastowiecznych ceramicznych płytek posadzkowych pochodzących z kościoła i klasztoru Dominikanów w Krakowie. Scharakteryzowano w nim stan zachowania ok. 400 składających się na zespół elementów, technologię ich produkcji oraz rodzaje zdobiących je dekoracji. Podjęto próbę określenia genezy technik reliefu i inkrustacji wykorzystywanych przez twórców płytek (wskazując na tradycję lokalną), jak również możliwych źródeł motywów dekoracyjnych (zwracając uwagę zwłaszcza na sztukę cysterską oraz bestia-riusze). Artykuł kończy krótka interpretacja występujących na płytkach motywów roślinnych i figuralnych, które autorka łączy m.in. z działalnością kaznodziejską zakonu.

PlumX Metrics of this article

Biogram autora

Justyna Kamińska - Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Absolwentka historii sztuki (UAM, 2013), filologii włoskiej (UAM, 2016) oraz Arts and Heritage (Maastricht University, 2014). Doktorantka w Instytucie Historii Sztuki UJ, gdzie pod kierunkiem dr. hab. Marka Walczaka, prof. UJ przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą średniowiecznej architekturze kościoła i klasztoru Dominikanów w Sandomierzu. Jej zainteresowania badawcze obejmują architekturę ceglaną XII i XIII wieku, średniowieczną architekturę mendykancką oraz doktryny konserwatorskie przełomu XIX i XX wieku.

Bibliografia

Auch Michał, Produkcja średniowiecznej ceramiki szkliwionej w osadzie garncarskiej w Przemyślu na Zasaniu, „Archeologia Polski”, T. 52: 2007, z. 1–2.
Google Scholar

Auch Michał, Wczesnośredniowieczna ceramika szkliwiona z Chełma, woj. Lubelskie, „Archeologia Polski”, T. 49: 2004, z. 1–2.
Google Scholar

Auch Michał, Wczesnośredniowieczne naczynia szkliwione z terenu zachodniej Małopolski, „Archeologia Polski”, T. 57: 2012, z. 1–2.
Google Scholar

Bajc Gudrun, „Die mittelalterlichen Bodenfliesen von der Gozzoburg in Krems, NÖ”, Wien 2013, mps pracy magisterskiej.
Google Scholar

Bégule Lucien, L’abbaye de Fontenay et l’architecture cistercienne, Lyon 1912.
Google Scholar

Beltramo Silvia, L’abbazia cistercense di Santa Maria di Staffarda, Savigliano 2018.
Google Scholar

Białoskórska Krystyna, L’abbaye cistercienne de Wąchock, „Cahiers de civilisation médiévale”, T. 5: 1962, https://doi.org/10.3406/ccmed.1962.1238.
Google Scholar

Bochnak Adam, Pagaczewski Julian, Polskie rzemiosło artystyczne wieków średnich, Kraków 1959.
Google Scholar

Bojęś-Białasik Anna, Niemiec Dariusz, Kościół i klasztor dominikanów w Krakowie w świetle badań archeologiczno–architektonicznych w latach 2010–2012, w: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 13, Kraków 2013.
Google Scholar

Bojęś-Białasik Anna, Niemiec Dariusz, Medieval Ceramics Techniques in Architecture of Cracow’s Dominicans, Forum Urbis Medii Aevi, Brno 2015, t. 13.
Google Scholar

Bojęś-Białasik Anna, Niemiec Dariusz, Opactwa w Lubiążu, Trzebnicy i Mogile a początki cysterskiej architektury ceglanej na Śląsku i w Małopolsce w kontekście filiacyjnych zależności warsztatowych, w: Architektura sakralna w początkach państwa polskiego (X–XIII w.), red. Tomasz Janiak i Dariusz Stryniak, Gniezno 2016.
Google Scholar

Břicháček Pavel, Nebe a peklo na zemi. Románské a raně gotické dlaždice z milevského premonstrátského klàštera, Milevsko 2007.
Google Scholar

Buczkowski Kazimierz, Płytki posadzki z XIII w. w kościele oo. Dominikanów w Krakowie, „Biuletyn HistoriiSztuki i Kultury”, 1939, t. 7, nr 2.
Google Scholar

Bukowska Aneta, Ceramiczne płytki posadzkowe z opactwa oo. Benedyktynów w Tyńcu, w: Kraków w chrześcijańskiej Europie X–XIII w. Katalog wystawy, red. Elżbieta Firlet, Emil Zaitz, Kraków 2006.
Google Scholar

Dekański Dariusz Aleksander, Początki zakonu dominikanów prowincji polsko-czeskiej. Pokolenie św. Jacka w zakonie, Gdańsk 1999.
Google Scholar

Dębowski Teofil, „Kraków – klasztor dominikanów. Wyniki nadzoru archeologicznego prac ziemnych”, t. 1: „Opis i dokumentacja rysunkowa wykopów”, mps w archiwum WUOZ w Krakowie, Kraków 1997.
Google Scholar

Dobrowolski Tadeusz, Sztuka Krakowa, Kraków 1964.
Google Scholar

Fleková Klára, Zum Stand der Kenntnisse mittelalterlicher keramischer Fliesen in den böhmischen Ländern, „Praehistorica”, T. 31–32: 2014.
Google Scholar

Fox-Friedman Jeanne, Messianic Visions: Modena Cathedral and the Crusades, “Anthropology and Aesthetics”, T. 25: 1994, https://doi.org/10.1086/RESv25n1ms20166892.
Google Scholar

Friedman John B., Peacocks and Preachers: Analytic Technique in Marcus of Orvieto’s Liber de Moralitatibus, Vatican lat. MS 5935, w: Beasts and Birds of the Middle Ages, The Bestiary and Its Legacy, red. Willene Clark, Meradith McMunn, Philadelphia 1989, https://doi.org/10.9783/9781512805512-013.
Google Scholar

Frodl-Kraft Eva, Das „Flechtwerk“ der frühen Zisterzienserfenster – Versuch einer Ableitung, „Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte”, T. 20 (24): 1965, https://doi.org/10.7788/wjk-1965-jg02.
Google Scholar

Gadomski Jerzy, Późnoromańska dekoracja malarska w refektarzu klasztoru cystersów w Wąchocku, „Folia Historiae Artium”, T. 8: 1972.
Google Scholar

Gabryś Dorota, Zespół płytek posadzkowych z kościoła Cystersów p.w. Najśw. Marii Panny i św. Wacława w Mogile, w: Kraków w chrześcijańskiej Europie X–XIII w. Katalog wystawy, red. Elżbieta Firlet, Emil Zaitz, Kraków 2006.
Google Scholar

Gabryś Dorota, Zespół płytek posadzkowych z niezachowanego kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Krakowie, w: Kraków w chrześcijańskiej Europie X–XIII w. Katalog wystawy, red. Elżbieta Firlet, Emil Zaitz, Kraków 2006.
Google Scholar

Garbaczewski Witold, Ikonografia monet piastowskich 1173–ok. 1280, Warszawa–Lublin 2007.
Google Scholar

Garric Jean-Michel, Pradalier Henri, Une découverte récente: les pavements gothiques du palais de la Berbie à Albi, „Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la France”, T. 63: 2002.
Google Scholar

Gliński Michał, Romańskie ceramiczne płytki posadzkowe z cysterskiego założenia klasztornego w Wąchocku, w: Sztuka w Świętokrzyskiem. Średniowiecze i czasy nowożytne, Kielce 2017.
Google Scholar

Gliński Waldemar, Gliński Michał, Kolegiata pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kielcach w perspektywie archeologa, w: 850 lat katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kielcach, red. Beata Wojciechowska, Tomasz Gocel, Sylwia Konarska-Zimnicka, Kielce 2021.
Google Scholar

Głowa Wojciech, Średniowieczne „kachle” krakowskie. Wybrane zagadnienia technologiczne, w: Rzeczy i ludzie. Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym. Studia dedykowane Marii Dąbrowskiej, red. Magdalena Bis, Wojciech Bis, Warszawa 2014.
Google Scholar

Gołubiew Zofia, Kościół dominikański pw. św. Jakuba w Sandomierzu w XIII stuleciu i jego dekoracja architektoniczna, w: Studia nad historią dominikanów w Polsce, 1222–1972, t. 2, red. Jerzy Kłoczowski, Warszawa 1975.
Google Scholar

Grzybkowski Andrzej, Kościół św. Idziego w Inowłodzu, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. Teoria i Historia”, 1981, t. 26, z. 3–4.
Google Scholar

Grzybkowski Andrzej, Wczesnogotycki kościół i klasztor dominikański w Sieradzu, Warszawa 1979.
Google Scholar

Houwen Luuk, Animal Parallelism in Medieval Literature and the Bestiaries: A Preliminary Investigation, „Neophilologus”, T. 78: 1994, nr 3, https://doi.org/10.1007/BF01000364.
Google Scholar

Jamka Rudolf, Leńczyk Gabriel, Dobrowolski Kazimierz, Badania wykopaliskowe w Piekarach w powiecie krakowskim, Prace Prehistoryczne, nr 2, Kraków 1939.
Google Scholar

Jamroz Józef S., Średniowieczna architektura dominikańska w Krakowie, „Rocznik Krakowski”, T. 46: 1970.
Google Scholar

Jurkowlaniec Tadeusz, Nagrobki przedromańskie i romańskie w Polsce, „Rocznik Historii Sztuki”, T. 13: 1981.
Google Scholar

Kaczmarek Jarmila, Początki architektury sakralnej w Kruszwicy, w: Początki architektury monumentalnej w Polsce, red. Tomasz Janiak, Dariusz Stryniak, Gniezno 2004.
Google Scholar

Kamińska Justyna, Kto fundował XIII–wieczny zespół klasztorny dominikanów w Sandomierzu?, „Biuletyn Historii Sztuki”, 2020, t. 82, nr 2, https://doi.org/10.36744/bhs.640.
Google Scholar

Kamińska Justyna, XIII-wieczne ceramiczne płytki posadzkowe, w: Katalog Muzeum Dominikanów w Krakowie, Kraków 2022 (w druku).
Google Scholar

Karłowska-Kamzowa Alicja, Malarstwo śląskie 1250–1450, Wrocław 1979.
Google Scholar

Kobielus Stanisław, Bestiarium chrześcijańskie. Zwierzęta w symbolice i interpretacji. Starożytność i średniowiecze, Warszawa 2002.
Google Scholar

Kostuch Bożena, Para płytek z kościoła Dominikanów w Krakowie, w: Kraków w chrześcijańskiej Europie X–XIII w. Katalog wystawy, red. Elżbieta Firlet, Emil Zaitz, Kraków 2006.
Google Scholar

Kuczyński Janusz, Sprawozdanie z archeologicznychprac badawczych przy katedrze kieleckiej przeprowadzonych w 1962 r., „Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego”, T. 2: 1964.
Google Scholar

Kuczyński Janusz, Sprawozdanie z badań katedry kieleckiej za rok 1961, „Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego”, T. 1: 1963.
Google Scholar

Landgraf Eleonore, Ornamentierte Bodenfliesen des Mittelalters in Süd- und Westdeutschland 1150–1550, t. 1, Textband, Stuttgart 1993.
Google Scholar

Landgraf Eleonore, Ornamentierte Bodenfliesen des Mittelalters in Südund Westdeutschland 1150–1550, t. 2, Musterkatalog, Stuttgart 1993.
Google Scholar

Lenkiewicz Teresa, Kościół Marii Magdaleny w Krakowie w świetle ostatnich odkryć archeologicznych, „Biuletyn Krakowski”. Prace Konserwatorskie i Archeologiczne, T. 1: 1959.
Google Scholar

Łużyniecka Ewa, Cysterskie warsztaty budowlane związane z opactwem trzebnickim i ich transfery od trzeciej tercji XII do połowy XIII wieku, w: Architektura sakralna w początkach państwa polskiego (X–XIII w.), red. Tomasz Janiak i Dariusz Stryniak, Gniezno 2016.
Google Scholar

Łużyniecka Ewa, Świechowski Zygmunt, Kunkel Robert, Architektura opactw cysterskich. Małopolskie filie Morimond, Wrocław 2008.
Google Scholar

Małachowicz Maciej, Ceramika budowlana średniowiecznego Wrocławia, w: Wschodnia strefa Starego
Google Scholar

Miasta we Wrocławiu w XII–XIV wieku. Badania na Placu Nowy Targ, red. Cezary Buśko, Wrocław 2005.
Google Scholar

Matveev Vasily, Галицкие рельефные плитки: европейский контекст [Relief Tiles from Halich: European Context], w: Актуальные проблемы теории и истории искусства. Вып. 7. Под ред. С.В. Мальцевой, Е.Ю. Станюкович-Денисовой, А.В. Захаровой, СПб 2017 [Aktualʹnye problemy teorii i istorii iskusstva. Vyp. 7. Pod red. S.V. Malʹcevoj, E.Û. Stanûkovič-Denisovoj, A.V. Zaharovoj, SPb 2017].
Google Scholar

Meyer Jean-Philippe, Deux sculpteurs du XIIe siècle en Alsace: les Maîtres d’Eschau et d’Andlau, „In Situ. Revue des patrimoines”, T. 17: 2011, https://doi.org/10.4000/insitu.7601.
Google Scholar

Morson John, The English Cistercians and the Bestiary, „Bulletin of the John Rylands Library”, 1956, t. 39, nr 1, https://doi.org/10.7227/BJRL.39.1.8.
Google Scholar

Mrozowski Przemysław, Lilie na kielichu lędzkim Kazimierza Wielkiego – motyw heraldyczny czy symbol władzy?, w: Claritas et consonantia: funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza. Księga poświęcona pamięci Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci, red. Monika Jakubek-Raczkowska, Juliusz Raczkowski, Toruń 2017.
Google Scholar

Niemiec Dariusz, Ornamentowane posadzki w kościołach romańskich na ziemiach polskich, w: Architektura sakralna w początkach państwa polskiego (X–XIII w.), red. Tomasz Janiak, Dariusz Stryniak, Gniezno 2016.
Google Scholar

Niemiec Dariusz,, Piece do wypału ceramiki budowlanej i wapna w XIII–wiecznym klasztorze Dominikanów w Krakowie, „Archaeologia Historica Polona”, T. 25: 2017, https://doi.org/10.12775/AHP.2017.001.
Google Scholar

Niemiec Dariusz,, Średniowieczna heraldyka polska w ceramice budowlanej z klasztorów dominikanów w Krakowie i Oświęcimiu, w: Dominikanie o Polsce i Polakach od XIII do XX wieku, red. Tomasz Gałuszka, Katarzyna Matyja, Poznań 2020.
Google Scholar

Niemiec Dariusz,, Średniowieczne fundacje rodu Odrowążów w podkrakowskiej Mogile przed 1266 r., „Materiały Archeologiczne Nowej Huty”, T. 26: 2020.
Google Scholar

Norton Christophe, Carreaux de Pavement du Moyen Age et de la Renaissance, Collections du musée Carnavalet, Paris 1992.
Google Scholar

Panfil Tomasz, Lingua Symbolica. O pochodzeniu i znaczeniu najstarszych symboli heraldycznych w Polsce, Lublin 2002.
Google Scholar

Piątkiewicz-Dereniowa Maria, Artystyczna ceramika europejska w zbiorach polskich, Warszawa 1991.
Google Scholar

Panfil Tomasz, Płytki posadzkowe z opactwa benedyktynów w Tyńcu, „Folia Historiae Artium”, T. 6–7: 1971.
Google Scholar

Pomniki dziejowe Polski, seria 2, t. 5: Najdawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz, wyd. Zofia Kozłowska-Budkowa, Warszawa 1978.
Google Scholar

Radwański Kazimierz, Konserwatorskie prace archeologiczne prowadzone w Krakowie w roku 1960, „Biuletyn Krakowski”, T. 3: 1961.
Google Scholar

Radwański Kazimierz, Kraków przedlokacyjny. Rozwój przestrzenny, Kraków 1975.
Google Scholar

Radwański Kazimierz, Wczesnośredniowieczna ceramika krakowska i zagadnienie jej chronologii, „Materiały Archeologiczne”, T. 9: 1968.
Google Scholar

Remer Jerzy, Kronika konserwatorska, „Rocznik Krakowski”, T. 30: 1938.
Google Scholar

Romano Serena, Due affreschi del Cappellone degli Spagnoli: Problemi iconologici, „Storia dell’Arte”, T. 28: 1976.
Google Scholar

Rouzeau Benoît, Bocquet-Liénard Anne, Moulis Cédric, Les carreaux de pavement découverts à l’abbaye de Morimond (Haute-Marne): étude typologique, technique et archéométrique, „Revue archéologique de l’Est”, T: 62: 2013, nr 185.
Google Scholar

Rozpędowski Jerzy, Opactwo pań cysterek w Trzebnicy, w: Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki, red. Jerzy Strzelczyk, Poznań 1987.
Google Scholar

Simader Friedrich, Das so genannte Reiner Musterbuch. Notizen zum Forschungsstand, w: Zisterziensisches Schreiben im Mittelalter. Das Skriptorium der Reiner Mönche. Beiträge der internationalen Tagung im Zisterzienserstift Rein, Mai 2003, red. Anton Schwob, Karin Kranich-Hofbauer, Bern etc. 2005.
Google Scholar

Sulkowska-Tuszyńska Krystyna, Klasztor Norbertanek w Strzelnie (XII–XVI wiek). Sacrum i profanum, Toruń 2006.
Google Scholar

Szewczyk-Wojtasiewicz Magdalena, Ceramiczna płytka posadzkowa [ZKW PZS, nr inw. arch. 37a/62 i 37b/62], w: Kraków w chrześcijańskiej Europie X–XIII w. Katalog wystawy, red. Elżbieta Firlet, Emil Zaitz, Kraków 2006.
Google Scholar

Szewczyk-Wojtasiewicz Magdalena, Ceramiczne płytki posadzkowe z katedry romańskiej na Wawelu, „Slavia Antiqua”, T. 40: 1999.
Google Scholar

Szewczyk-Wojtasiewicz Magdalena, Posadzka ceramiczna z katedry krakowskiej (rekonstrukcja części), w: Kraków w chrześcijańskiej Europie X–XIII w. Katalog wystawy, red. Elżbieta Firlet, Emil Zaitz, Kraków 2006.
Google Scholar

Szewczyk-Wojtasiewicz Magdalena, Późnoromańska posadzka ceramiczna w katedrze na Wawelu, „Acta Archaeologica Waweliana”, T. 3: 2006.
Google Scholar

Szyma Marcin, Fryzy z motywem lilii w kościołach dominikańskich w Polsce, „Kronika Miasta Poznania”, 2004, t. 72, nr 3.
Google Scholar

Szyma Marcin, Kościół i klasztor dominikanów w Krakowie. Architektura zespołu klasztornego do lat dwudziestych XIV wieku, Kraków 2004.
Google Scholar

Świechowski Zygmunt, Architektura opactw cysterskich bezpośredniej obediencji morimondzkiej, w: Architektura opactw cysterskich. Małopolskie filie Morimond, Wrocław 2008.
Google Scholar

Utzig Joanna, Geneza witrażownictwa cysterskiego. Czy teologia mogła stanowić inspirację estetyczną?, w: Claritas et consonantia: funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza. Księga poświęcona pamięci Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci, red. Monika Jakubek-Raczkowska, Juliusz Raczkowski, Toruń 2017.
Google Scholar

Utzig Joanna, Przeszklenia witrażowe w kościołach i klasztorach cysterskich do końca XIII wieku – znaczenie związków regionalnych w świetle organizacji zakonu, w: Narody – odkrycia – fantazje czyli średniowieczna kultura z innej strony. Materiały Seminariów Mediewistycznych im. Alicji Karłowskiej Kamzowej z lat 2013–2015, red. Jacek Kowalski, Witold Miedziak, Poznań 2018.
Google Scholar

Utzig Joanna, Simplices fenestrae cistercienses. Geneza, treści ideowe i źródła estetyczne przeszkleń witrażowych w kościołach i klasztorach cystersów do połowy XIII wieku, Kraków 2022.
Google Scholar

Wajda Sylwia, Średniowieczne ceramiczne płytki posadzkowe z Drohiczyna, Stołpia, Chełma i Przemyśla, „Archeologia Polski”, T. 54: 2009, z. 1.
Google Scholar

Walicki Michał, Dekoracja architektury i jej wystrój artystyczny, w: Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, t. 1, red. Michał Walicki, Warszawa 1971.
Google Scholar

Wałowy Alina, Późnośredniowieczne garncarstwo krakowskie w świetle źródeł archeologicznych, „Materiały Archeologiczne”, T. 19: 1979.
Google Scholar

Zakin Helen J., French Cistercian Grisaille Glass, New York 1979.
Google Scholar

Zbiór dyplomów opactwa cystersów w Mogile, wyd. Eugeniusz Janota, w: Monografia opactwa cystersów we wsi Mogile, cz. 2, Kraków 1867.
Google Scholar

Żaki Andrzej, Wstępne badania archeologiczne na terenie Krakowa w latach 1950–1955 (seria I–II), „Sprawozdania Archeologiczne”, T. 3: 1957.
Google Scholar

Żaki Andrzej, Sprawozdanie z badań archeologicznych nad przedlokacyjnym Krakowem za lata 1953–1955 (1950–1955), „Rocznik Krakowski”, T. 34: 1959.
Google Scholar

Żaki Andrzej, Badania nad przedlokacyjnym Krakowem w 1962 roku (seria X), „Sprawozdania Archeologiczne”, T. 17: 1965.
Google Scholar

Żaki Andrzej, Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecznej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

22.11.2022

Jak cytować

Kamińska, J. (2022). Zespół średniowiecznych płytek posadzkowych z kościoła i klasztoru Dominikanów w Krakowie: Próba charakterystyki. Rocznik Krakowski, 88, 229–252. https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.10

Numer

Dział

Artykuły