Rodzina Orlików i jej związki z dominikańskimi klasztorami w Krakowie i Raciborzu

Autor

DOI:

https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.05

Słowa kluczowe:

Orlikowie, kaplica Orlików, dominikanie w Krakowie, dominikanki w Raciborzu, Eufemia raciborska

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest polskiej rodzinie Orlików z Łazisk, herbu Nowina. Ukazuje jej rodowód i zawikłane losy oraz związki z Zakonem Kaznodziejów. Te ostatnie przejawiają się w ufundowaniu nagrobka Stanisława i Katarzyny Orlików w jednej z kaplic dominikańskiej bazyliki Świętej Trójcy w Krakowie. Potwierdzają je również opisy cudów, których doświadczyli trzej członkowie tego rodu za przyczyną przeoryszy raciborskiej Eufemii Piastówny, czczonej w kościele Dominikanek w Raciborzu.

PlumX Metrics of this article

Biogram autora

Grzegorz Kublin - Luboszyce

Dr nauk teologicznych, historyk Kościoła. Proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Luboszycach, postulator w procesie beatyfikacyjnym Służebnicy Bożej Eufemii raciborskiej. Inicjator i redaktor serii Studia i Źródła do Dziejów Dominikanów i Dominikanek w Raciborzu, t. 1–6, Opole 2017–2022. Autor publikacji poświęconych problematyce dominikańskiej, a zwłaszcza przeoryszy raciborskiej Eufemii (Ofce) Piastównie (1299–1359).

Bibliografia

Adelslexikon, Bd 10, bearb. Walter Hueck, Genealogisches Handbuch des Adels, Bd 119, Limburg 1999.
Google Scholar

Almanach českých šlechtických a rytířských rodu 2026, sestavil Karel Vavřínek za spolupráce Petra Maška, Davida Lenharta, Roberta Oppelta, Praha 2016.
Google Scholar

Augustyn Maciej, Giemza Jarosław, Kamienna płyta nagrobna Fieronii z Dubrawskich Orlickiej na cmentarzu cerkiewnym w Chmielu, „Bieszczad”, T. 12: 2005–2006.
Google Scholar

Bagi Zoltán P., Az 1595-ben Esztergom ostromára rendelt császári hadsereg szervezete és felépítése, „Hadtörténelmi közlemények”, 2001, t. 114, z. 2–3.
Google Scholar

Barycz Henryk, Polacy na studiach w Rzymie w epoce Odrodzenia (1440–1600), Archiwum Komisji do Dziejów Oświaty i Szkolnictwa w Polsce PAU, nr 4, Kraków 1938.
Google Scholar

Burda Athanasius, Die Franziskaner in Neisse bis zur Säkularisation 1810, „Seraphische Warte”, Jg. 5: 1926, Nr 1–2.
Google Scholar

Cercha Maksymilian, Cercha Stanisław, Kopera Feliks, Pomniki Krakowa, t. 2, Kraków 1904.
Google Scholar

Cercha Stanisław, Rysunek Wojnarowskiego z zaginionego pomnika Orlików dłuta Canavesiego, „Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce”, 1907, t. 8, z. 1–2.
Google Scholar

Czyżewski Krzysztof J., Szyma Marcin, Walczak Marek, Od króla do szewców. Kaplice kościoła Dominikanów w Krakowie, ich fundatorzy i użytkownicy, „Rocznik Krakowski”, T. 87: 2021.
Google Scholar

Daranowska-Łukaszewska Joanna, „Orlici soboles” czyli zagadka „żałosnej żony”. O pomniku Barbary Orlikówny. Referat wygłoszony 5 marca 2021 r. podczas konferencji naukowej „Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów. Nowe studia” zorganizowanej przez Dominikański Instytut Historyczny i Instytut Historii Sztuki UJ.
Google Scholar

Elvert Christian, Zur m. schl. Adelsgeschichte. XXVIII. Die Grafen Orlik, Freiherren von Lažiska, „Notizen-Blatt der historisch-statistischen Section der kais.königl. mährisch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde”, 1869, Nr 6.
Google Scholar

Fokt Krzysztof, Szlacheccy dobrodzieje krakowskich dominikanów od połowy XIV wieku do roku 1462, „Nasza Przeszłość”, 2001, t. 95.
Google Scholar

Gierowski Józef A., Orlik Filip h. Nowina (1672–1742), w: Polski słownik biograficzny, t. 24, Wrocław i in. 1979.
Google Scholar

Gołąbek Katarzyna, Łacińskojęzyczne inskrypcje nagrobne jako źródło do badań nad kobietą w okresie nowożytnym oraz wyzwanie edytorskie w związku z książką Katarzyny Góreckiej, Pobożne matrony i cnotliwe panny, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006, s. 200, ilustr., „Przegląd Historyczny”, 2009, t. 100, z. 2.
Google Scholar

Górecka Katarzyna, Pobożne matrony i cnotliwe panny. Epitafia mieszczanek i szlachcianek z XVI i XVII wieku jako źródło wiedzy o kobiecie w epoce nowożytnej, Warszawa 2006.
Google Scholar

Heilingsetzer Georg, Ferdinand II., w: Die Habsburger. Ein biographisches Lexikon, hrsg. Brigitte Hamann, Wien–München 2001.
Google Scholar

Hosák Ladislav, Historický místopis země Moravskoslezské, Praha 1938.
Google Scholar

Hübel Ignaz, Beziehungen Mährens zu den deutschen Universitäten im 16. Jahrhundert, „Zeitschrift des deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens”, Jg. 30: 1928.
Google Scholar

Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, oprac. Kazimierz Lepszy, Wrocław 1953.
Google Scholar

Janicki Marek A., Chorągwie nagrobne czyli nagrobki chorągiewne i rycerski obrządek pogrzebowy, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, T. 39: 1998.
Google Scholar

Kamiński Adam, Komorowski Jan z Komorowa h. Korczak, w: Polski słownik biograficzny, t. 13, Wrocław i in. 1967–1968.
Google Scholar

Klezath Hermann, Die Grundherren der Herrschaft Kittsee von 1577 bis 1776, „Burgenländischen Heimatblätter”, 2014, Jg. 76, H. 4.
Google Scholar

Knapek Elżbieta, Akta oficjalatu i wikariatu generalnego krakowskiego do połowy XVI wieku, Kraków 2010.
Google Scholar

Kneschke Ernst H., Neues allgemeines Deutsches Adels-Lexicon, Bd 6, Leipzig 1865.
Google Scholar

Komorowski Waldemar, Podgórnik-Kęder Iwona, Ikonografia kościoła Dominikanów i ulicy Grodzkiej w Krakowie, Kraków 2005.
Google Scholar

Konieczny Mariusz, Melchior z Mościsk OP, w: Encyklopedia katolicka, t. 12, Lublin 2008.
Google Scholar

Kowalska Halina, Orlik Stanisław h. Nowina (zm. 1559), w: Polski słownik biograficzny, t. 24, Wrocław 1979.
Google Scholar

Kozina Irma, Polskie chorągwie nagrobne i ich związek z ideą militis christiani, „Nasza Przeszłość”, 1990, t. 74.
Google Scholar

Kubica Michal, Zemský hejtman ve spirále dluhů – Karel František hrabě Orlík z Laziska, w: Sigilla – arma – monetae. Sborník příspěvků k 70. narozeninám profesora Tomáše Krejčíka, edd. Jiří Brňovják, Petr Elbel, Brno–Ostrava 2021.
Google Scholar

Kublin Grzegorz, Eufemia raciborska w historiografii, Studia i Źródła do Dziejów Dominikanów i Dominikanek w Raciborzu, t. 3, Opole 2019.
Google Scholar

Kublin Grzegorz, Katalog raciborskich dominikanek, Studia i Źródła do Dziejów Dominikanów i Dominikanek w Raciborzu, t. 5, Opole 2021.
Google Scholar

Kublin Grzegorz, Nagrobek księżniczki raciborskiej Eufemii, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego”, 2019, t. 39, nr 1, https://doi.org/10.25167/sth.421.
Google Scholar

Kuzio-Podrucki Arkadiusz, Hohenzollernowie. Johann Georg (1577–1624), książę karniowski, pan Bytomia, w: Bytomski słownik biograficzny, red. Jan Drabina, Bytom 2004.
Google Scholar

Leonard Emile G., Le Liber amicorum du Strasbourgeois Nicolas Engelhardt (1573–1612), „Bibliothèque de l’école des chartes”, T. 96: 1935, https://doi.org/10.3406/bec.1935.449089.
Google Scholar

Litak Stanisław, Ferdynand II, w: Encyklopedia katolicka, t. 5, Lublin 1989.
Google Scholar

Madej-Anderson Agnieszka, Repräsentation in einer Bettelordenskirche. Die spätmittelalterlichen Bildtafeln der Dominikaner in Krakau, Studia Jagellonica Lipsiensia, Bd 4, Ostfildern 2007.
Google Scholar

Malý Josef, Příspěvek k dějinám manství olomouckého kostela v letech 1590–1640, „Věstník Matice opavské. Slezský sborník”, R. 37: 1932.
Google Scholar

Marchwińska Agnieszka, Pogrzeb Barbary Radziwiłłówny i odprawa jej królewskiego dworu (1551), „Studia Waweliana”, T. 13: 2007.
Google Scholar

Marchwińska Agnieszka, Rejestr dworu królowej Barbary (1548–1551), „Studia Źródłoznawcze”, T. 38: 2000.
Google Scholar

Miławicki Marek, Szymborski Wiktor, Vir sapientiae et morum probitate clarus. Regensi Studium Generalnego Polskiej Prowincji Dominikanów w XVII w., „Przegląd Tomistyczny”, T. 16: 2010.
Google Scholar

Mraz Gerda, Ernst, w: Die Habsburger. Ein biographisches Lexikon, hrsg. Brigitte Hamann, Wien–München 2001.
Google Scholar

Noflatscher Heinz, Maximilian III., w: Die Habsburger. Ein biographisches Lexikon, hrsg. Brigitte Hamann, Wien–München 2001.
Google Scholar

Nowicki Tomasz, Porębski Piotr, w: Encyklopedia katolicka, t. 15, Lublin 2011.
Google Scholar

Orłowski Karol, Piotr Orlik, dowódca pułku Royal-Pologne. Jego wywód „francuski”, „Poszukiwania. Studia o Dawnej Polsce”, T. 1: 1968.
Google Scholar

Panuś Kazimierz, Łukasz ze Lwowa, Lwowczyk OP, w: Encyklopedia katolicka, t. 11, Lublin 2006.
Google Scholar

Parma Tomáš, František kardinál Dietrichstein a jeho vztahy k římské kurii. Prostředky a metody politické komunikace ve službách moravské církve, Brno 2011.
Google Scholar

Perger Richard, Das Palais Esterházy in der Wallnerstraβe zu Wien, Wien 1994.
Google Scholar

Pielas Jacek, Drobna własność szlachecka w rejonie Szydłowca w XVI–XVII wieku, w: Z dziejów powiatu szydłowieckiego, red. Marek Przeniosło, Szydłowiec 2009.
Google Scholar

Pilnáček Josef, Rody starého Slezska, t. 2, oprac. Karel Müller, Brno 1991.
Google Scholar

Questenberg, Hermann, w: Kaiser und Höfe. Personendatenbank der Höflinge der österreichischen
Google Scholar

Habsburger, hrsg. von Mark Hengerer und Gerhard Schön, http://kaiserhof.geschichte.lmu.de/10580.
Google Scholar

Rostworowski Emanuel, Orlik Grzegorz (Herhory) Piotr h. Nowina (1702–1759), w: Polski słownik biograficzny, t. 24, Wrocław i in. 1979.
Google Scholar

Sękowski Roman, Herbarz szlachty śląskiej, t. 6, Katowice 2008.
Google Scholar

Sibmacher Johann, Der mährische Adel, eds. Kadich Heinrich, Blažek Conrad, Nürnberg 1899.
Google Scholar

Sinko Krystyna, Hieronim Canavesi, „Rocznik Krakowski”, T. 27: 1936.
Google Scholar

Sinko-Popielowa Krystyna, Canavesiana (Sprawa serwitoriatu i jeszcze o nagrobku Orlików), „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury”, 1938, t. 6, nr 1.
Google Scholar

Sperka Jerzy, Nekropolie możnowładcze w krakowskich klasztorach mendykanckich w średniowieczu, w: Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, red. Krzysztof Ożóg, Tomasz Gałuszka, Anna Zajchowska, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 4, Kraków 2008.
Google Scholar

Stibor Jiří, Černá ovce rodu Orlíků z Laziska (Ze života těšínské šlechty v 17. století), „Těšínsko”, Roč. 36: 1993, č. 4.
Google Scholar

Stibor Jiří, Komentář a rejstřík ke knize naučení a výpovědí manského soudu olomouckého biskupství z let 1639–1709, „Zpravodaj. Klub genealogů a heraldiků Ostrava”, 1988, č. 35, Příloha.
Google Scholar

Stibor Jiří, Orlík z Laziska, w: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, red. Lumír Dokoupil, seš. 4 (16), Ostrava 2003.
Google Scholar

Stibor Jiří, Rejstřík osobních jmen ke knize půhonů a nálezů manského soudu olomouckého biskupství v Kroměříži z let 1626–1638, „Zpravodaj. Klub genealogů a heraldiků Ostrava”, 1988, č. 33, Příloha.
Google Scholar

Stralendorff, Piotr Henryk, w: Kaiser und Höfe. Personendatenbank der Höflinge der österreichischen Habsburger, hrsg. von Mark Hengerer und Gerhard Schön, http://kaiserhof.geschichte.lmu.de/10037.
Google Scholar

Sturzbecher Michał, Dzieje kaznodziejskiej sławy Melchiora z Mościsk, „W Drodze”, 1980, nr 9.
Google Scholar

Świętochowski Robert, Łukasz ze Lwowa (Lwowczyk, Leopolita, Zawieszko), (ok. 1523–1583), w: Polski słownik biograficzny, t. 18, Wrocław i in. 1973.
Google Scholar

Świętochowski Robert, Melchior z Mościsk (ok. 1511–1591), w: Polski słownik biograficzny, t. 20, Wrocław i in. 1975.
Google Scholar

Teichmann Lucius, Neisse. Franziskanerkloster, „Jahrbuch der schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau”, Bd 27: 1986.
Google Scholar

Turek Adolf, Przybysze z Polski w Opawskiem, Karniowskiem i na morawskich enklawach w XVI i XVII wieku, „Sobótka”, 1951, t. 6.
Google Scholar

Urban Wacław, Porębski Piotr h. Kornicz (ok. 1498–1569), w: Polski słownik biograficzny, t. 27, Wrocław i in. 1983.
Google Scholar

Uruski Seweryn, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 12, Warszawa 1915.
Google Scholar

Wandruszka Adam, Maria Magdalena, w: Die Habsburger. Ein biographisches Lexikon, hrsg. Brigitte Hamann, Wien–München 2001.
Google Scholar

Windakiewicz Stanisław, Kilka słów o Łukaszu Górnickim i jego rodzinie, „Biblioteka Warszawska”, T. 187: 1887, z. 561.
Google Scholar

Wolny Gregor, Kirchliche Topographie von Mähren, meist nach Urkunden und Handschriften, Abt. 1: Olmützer Erzdiöcese, Bd 1, Brünn 1857.
Google Scholar

Wolny Gregor, Die Markgrafschaft Mähren, topographisch, statistisch und historisch geschildert, Bd 1, Brünn 1835. Zdanek Maciej, Kaplice i ołtarze dominikańskiego kościoła Świętej Trójcy w Krakowie do początku XVII w., w: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 13, Kraków 2013.
Google Scholar

Wolny Gregor, O związkach rodziny Tęczyńskich z konwentem dominikanów krakowskich, w: Narodziny Rzeczypospolitej.
Google Scholar

Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, t. 1, red. Waldemar Bukowski, Tomasz Jurek, Kraków 2012.
Google Scholar

Wolny Gregor, Regensi dominikańskiego Studium Generalnego w Krakowie do 1596 r., „Przegląd Tomistyczny”, T. 16: 2010.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

22.11.2022

Jak cytować

Kublin, G. (2022). Rodzina Orlików i jej związki z dominikańskimi klasztorami w Krakowie i Raciborzu. Rocznik Krakowski, 88, 95–97. https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.05

Numer

Dział

Artykuły