Katalog przeorów klasztoru dominikanów w Krakowie w średniowieczu

Podstawy chronologii i identyfikacji

Autor

DOI:

https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.03

Słowa kluczowe:

Dominikanie, klasztor dominikanów w Krakowie, przeorzy, średniowiecze

Abstrakt

Artykuł zawiera katalog 48 przeorów klasztoru dominikanów w Krakowie w średniowieczu, od fundacji w 1222 roku do 1500 roku. Na podstawie źródeł wydanych i rękopiśmiennych przedstawiono zasadnicze problemy identyfikacji osób i chronologii rządów, włącznie z kwestiami niejasnymi i hipotezami, które będą wymagać weryfikacji w przyszłości.

PlumX Metrics of this article

Biogram autora

Maciej Zdanek - Uniwersytet Jagielloński, Krakow

Dr hab., prof. UJ, mediewista, zajmuje się historią cystersów i dominikanów, historią Uniwersytetu Krakowskiego w epoce staropolskiej, historią historiografii, źródłoznawstwem i edytorstwem źródeł. Stopień doktora (2004) i doktora habilitowanego (2019) uzyskał na Wydziale Historycznym UJ. W latach 2005‒2009 pracował w Pracowni Słownika Historyczno-Geograficznego Małopolski w Średniowieczu IH PAN w Krakowie. Od 2009 roku pracuje w Archiwum UJ, od 2022 jako zastępca dyrektora.

Bibliografia

Bibliografia piśmiennictwa o świętym Jacku Odrowążu, oprac. Małgorzata Habuda, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 11, Kraków 2013.
Google Scholar

Blasel Carl, Geschichte von Kirche und Kloster St. Adalbert zu Breslau, Breslau 1912.
Google Scholar

Bucichowski Wacław, Lista lektorów dominikańskich prowincji polskiej od erygowania prowincji (1225) do roku 1525, „Przegląd Tomistyczny”, T. 6−7: 1997.
Google Scholar

Bukowski Waldemar, Krzesławice, w: Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. 3, Kraków 1994−2000.
Google Scholar

Bzowski Abraham, Propago divi Hyacinthi Thaumaturgi Poloniaeseu de rebus praeclare gestis in provincia Poloniae ordinis praedicatorum, Venetiis 1606.
Google Scholar

Dekański Dariusz A., Początki zakonu dominikanów prowincji polsko-czeskiej. Pokolenie św. Jacka w zakonie, Gdańsk 1999.
Google Scholar

Dekański Dariusz A., Próba uporządkowania kierunków i chronologii misji św. Jacka. Między hagiografią a „uczoną” historiografią, w: Święty Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku, red. Antoni Barciak, Katowice 2008.
Google Scholar

Fijałek Jan, Dwaj dominikanie krakowscy. Jan Biskupiec i Jan Falkenberg, w: Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera, t. 1, Lwów 1925.
Google Scholar

Gałuszka Tomasz, Fragment akt kapituły prowincjalnej dominikanów polskich z lat dziewięćdziesiątych XIV wieku. Studium historyczne i edycja tekstu, „Roczniki Historyczne”, T. 79: 2013.
Google Scholar

Gałuszka Tomasz, Fragment czternastowiecznych akt kapituły prowincjalnej dominikanów polskich ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (I F 640), w: Ecclesia, Regnum, Fontes. Studia z dziejów średniowiecza, kom. red. Sławomir Gawlas, Katarzyna Gołąbek, Marek A. Janicki, Roman Michałowski, Marta Piber-Zbieranowska, Piotr Węcowski, Warszawa 2014.
Google Scholar

Gałuszka Tomasz, Fragmenty czternastowiecznych aktkapituł prowincjalnych dominikanów polskich w zbiorach Bayerische Staatsbibliothek w Monachium. Kapituła prowincjalna w Opatowcu w 1384 r., „Studia Źródłoznawcze”. T 51: 2013.
Google Scholar

Gałuszka Tomasz, Fragment „zaginionej kroniki dominikańskiej” w zbiorach Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Petersburgu, „Studia Źródłoznawczeˮ, T. 59: 2021, https://doi.org/10.12775/SZ.2021.01.
Google Scholar

Gałuszka Tomasz, Nieznany spór z ok. 1500 roku pomiędzy krakowskimi mendykantami. Przyczynek do badań nad stosunkami międzyzakonnymi w okresie średniowiecza, w: Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, red. Krzysztof Ożóg, Tomasz Gałuszka OP, Anna Zajchowska, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 4, Kraków 2008.
Google Scholar

Gałuszka Tomasz, Odcisk pieczęci Macieja, prowincjała Polskiej Prowincji Braci Kaznodziejów, z 6 IV 1333 roku, w: Cud światła. Witraże średniowieczne w Polsce, noty katalogowe: Edyta Bernardy et al., Kraków 2020.
Google Scholar

Gałuszka Tomasz, Przybycie św. Jacka Odrowąża do Krakowa w 1222 roku w świetle nowego źródła, „Roczniki Historyczne” (w druku).
Google Scholar

Gałuszka Tomasz, W przededniu powstania studium generale. Nowe badania nad czternastowiecznym zachowanym księgozbiorem dominikanów krakowskich, „Przegląd Tomistyczny”, T. 16: 2010.
Google Scholar

Jasiński Tomasz, Początki klasztoru dominikańskiego w Toruniu, „Zapiski Historyczne”, T. 54: 1989, z. 4.
Google Scholar

Kaczmarek Krzysztof, Konwent dominikanów poznańskich w średniowieczu, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski” 2003, nr 1.
Google Scholar

Kaczmarek Krzysztof, Podział polskiej prowincji dominikanów na przełomie XIII I XIV wieku, w: Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów, red. Józef Dobosz, Poznań 2009.
Google Scholar

Kaczmarek Krzysztof, Przyczynek do biografii sufragana gnieźnieńskiego Jana z Radziejowa OP, „Ziemia Kujawska”, T. 17: 2004.
Google Scholar

Kaczmarek Krzysztof, Studia nad historią dominikanów w Polsce. Stan i kierunki badań – głos w dyskusji, w: Dzieje dominikanów w Polsce XIII−XVIII wiek. Historiografia i warsztat badawczy historyka, red. Henryk Gapski, Jerzy Kłoczowski, Jan A. Spież OP, Lublin 2006.
Google Scholar

Kaczmarek Krzysztof, Szkoły i studia polskich dominikanów w okresie średniowiecza, Poznań 2005.
Google Scholar

Kłoczowski Jerzy, Jakub z Bydgoszczy, w: Polski słownik biograficzny, t. 10, Wrocław 1962−1964.
Google Scholar

Kaczmarek Krzysztof, Klasztor dominikański w Krakowie w polskiej prowincji dominikańskiej w XII−XVI wieku, w: Cracovia − Polonia − Europa. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane J. Wyrozumskiemu w 65. rocznicę urodzin i 40-lecie pracy naukowej, Kraków 1995.
Google Scholar

Kaczmarek Krzysztof, Mikołaj zw. Affri (zm. 1323), w: Polski słownik biograficzny, t. 21, Wrocław 1976.
Google Scholar

Knapek Elżbieta, Akta oficjalatu i wikariatu generalnego krakowskiego do połowy XVI wieku, Rozprawy Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU, t. 110, Kraków 2010.
Google Scholar

Kras Paweł, Husyci w piętnastowiecznej Polsce, Lublin 1998.
Google Scholar

Kubicki Rafał, Przeorzy konwentu gdańskiego od początków XIV w. do 1525 r. Przyczynek do badań nad składem osobowym konwentów kontraty pruskiej dominikanów w średniowieczu, w: Dominikanie.
Google Scholar

Gdańsk − Polska − Europa, red. Dariusz A. Dekański, Andrzej Gołembnik, Marek Grubka OP, Gdańsk−Pelplin 2003.
Google Scholar

Kubicki Rafał, Środowisko dominikanów kontraty pruskiej: od XIII do połowy XVI wieku, Gdańsk 2007.
Google Scholar

Kublin Grzegorz, Lista przeorów klasztoru Dominikanów w Raciborzu, Studia i Źródła do Dziejów Dominikanów i Dominikanek w Raciborzu, t. 6, Opole 2022.
Google Scholar

Kurtyka Janusz, Kokotów, w: Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. 2, Wrocław 1989−Kraków 1993.
Google Scholar

Laberschek Jacek, Modlnica Wielka, w: Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. 4, Kraków 2006−2014.
Google Scholar

Laberschek Jacek, Sieć wodna średniowiecznego Krakowa i jej gospodarcze wykorzystanie, Warszawa 2016.
Google Scholar

Labuda Gerard, Święty Stanisław biskup krakowski, patron Polski. Śladami zabójstwa−męczeństwa−kanonizacji, Poznań 2000.
Google Scholar

Labuda Gerard, Zaginiona kronika z pierwszej połowy XIII wieku w Rocznikach Królestwa Polskiego Jana Długosza. Próba rekonstrukcji, Poznań 1983.
Google Scholar

Leszczyńska-Skrętowa Zofia, Bogucice, w: Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. 1, Wrocław 1980−1986.
Google Scholar

Leszczyńska-Skrętowa Zofia, Boleń, Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. 1, Wrocław 1980−1986.
Google Scholar

Leszczyńska-Skrętowa Zofia, Garlica Średnia, Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. 1, Wrocław 1980−1986.
Google Scholar

Loenertz Raymond-Joseph, La vie de S. Hyacinthe du lecteur Stanislas envisagée comme source historique, „Archivum Fratrum Praedicatorum”, T. 27: 1957.
Google Scholar

Loenertz Raymond-Joseph, Une ancienne chronique des provinciaux dominicains en Pologne, „Archivum Fratrum Praedicatorum”, T. 21: 1951.
Google Scholar

Mazur Zbigniew, Mikołaj z Łęczycy, w: Polski słownik biograficzny, t. 21, Wrocław 1976.
Google Scholar

Mazur Zbigniew, Radziejowski Jan, w: Polski słownik biograficzny t. 30, Wrocław 1987.
Google Scholar

Olejarczyk Michał, Traktat Hieronima z Moraw. Kontekst historyczny, treść i przeznaczenie, „Kieleckie Studia Teologiczne”, T. 11: 2012.
Google Scholar

Ożóg Krzysztof, Intelektualiści w służbie Królestwa Polskiego w latach 1306−1382, Kraków 1995.
Google Scholar

Prokop Krzysztof R., Biskupi pomocniczy w diecezjach polskich w dobie przedtrydenckiej (2 poł. XIII–1 poł. XVI w.), Kraków 2002.
Google Scholar

Prokop Krzysztof R., Polscy biskupi dominikańscy. Słownik biograficzny, Kraków 2013.
Google Scholar

Sikora Franciszek, Bęczyn, w: Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. 1, Wrocław 1980−1986.
Google Scholar

Sikora Franciszek, Cianówka, Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. 1, Wrocław 1980−1986.
Google Scholar

Sikora Franciszek, Gawłów, Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. 1, Wrocław 1980−1986.
Google Scholar

Skoczyński Michał, Contrata Masoviae. Dominikanie na Mazowszu od XIII do XVI wieku, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 19, Kraków 2019.
Google Scholar

Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, red. S. Sochacka, t. 9, Opole 1999.
Google Scholar

Sot Michel, Gesta episcoporum, gesta abbatum, Typologie des sources du Moyen Âge occidental, dir. L. Genicot, fasc. 37, Turnhout 1981.
Google Scholar

Szymborski Wiktor, […] klasztor ubogi tuteczny pogorzaly, zubożały, spustoszały – uwagi o najstarszym katalogu przeorów klasztoru dominikanów w Oświęcimiu, „Folia Historica Cracoviensia”, T. 25: 2019, nr 1.
Google Scholar

Świeboda Wojciech, Działalność inkwizytora Piotra OP w diecezji krakowskiej w latach 1403–1414, w: Kultura religijna i społeczna Małopolski od XIII do XVI wieku, red. Wiktor Szymborski, Janusz Kozioł, Tarnów 2011.
Google Scholar

Trajdos Tadeusz M., Dominikanie w Kijowie za czasów św. Jacka, w: Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie, red. Erwin Mateja, Anna Pobóg-Lenartowicz, Maria Rowińska-Szczepaniak, Opole 2008.
Google Scholar

Turek Jakub, Andrzej Rusiniec i reforma obserwancka w polskiej prowincji dominikanów, „Przegląd Historyczny”, T. 110: 2019, z. 2, https://doi.org/10.36693/201903.p375-397.
Google Scholar

Turek Jakub, Jan Biskupiec (ok. 1377−1452). Dominikanin, spowiednik króla, biskup chełmski, Warszawa 2021 (rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Koczerskiej).
Google Scholar

Turek Jakub, Podział polskiej prowincji dominikanów w czasach prowincjalatu Jana Biskupca w latach 1415−1417, „Przegląd Historyczny”, T. 106: 2015.
Google Scholar

Vetulani Adam, Z badań nad Polakami w średniowiecznej Bolonii, w: Cultus et cognitio. Studia z dziejów średniowiecznej kultury, red. Stefan K. Kuczyński, Warszawa 1976.
Google Scholar

Woroniecki Jacek, Gerard z Wrocławia, w: Polski słownik biograficzny t. 7, Kraków 1949−1958.
Google Scholar

Woroniecki Jacek, Św. Jacek Odrowąż i sprowadzenie Zakonu Kaznodziejskiego do Polski, Kraków−Katowice 2007.
Google Scholar

Zajchowska Anna, Franciszek Oczko i początki reformy obserwanckiej w polskiej prowincji dominikanów, „Średniowiecze Polskie i Powszechne”, T. 45: 2008.
Google Scholar

Zajchowska Anna, Zdanek Maciej, Miracula świętego Jacka z lat 1488−1500. Edycja krytyczna, „Studia Źródłoznawcze”, T. 45: 2008.
Google Scholar

Zdanek Maciej, Dominikanin i biskup laodycejski Marian Lulia ze Zwolenia. Przyczynki do biografii, w: Historia vero testis temporum. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Krzysztofowi Baczkowskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Janusz Smołucha, Anna Waśko, Tomasz Graff, Paweł F. Nowakowski, Kraków 2008.
Google Scholar

Zdanek Maciej, Inkwizytorzy dominikańscy w diecezji krakowskiej w średniowieczu, w: Inkwizycja papieska w Europie Środkowo-Wschodniej, red. P. Kras, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 7, Kraków 2010.
Google Scholar

Zdanek Maciej, Kupno renty w gospodarce krakowskiego klasztoru dominikanów w XV i na początku XVI w., w: Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, red. Krzysztof Ożóg, Tomasz Gałuszka OP, Anna Zajchowska, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 4, Kraków 2008.
Google Scholar

Zdanek Maciej, Regensi dominikańskiego studium generalnego w Krakowie do 1596 r., „Przegląd Tomistyczny”, T. 16: 2010.
Google Scholar

Zdanek Maciej, Stanisław (zm. po 1371 a przed 1385–1392), w: Polski słownik biograficzny, t. 42, Kraków 2003.
Google Scholar

Zdanek Maciej, Stefan zwany Zajączek, w: Polski słownik biograficzny, t. 43, Warszawa Kraków 2004–2005.
Google Scholar

Zdanek Maciej, Szkolnictwo dominikanów polskich w średniowieczu [rec. z: Krzysztof Kaczmarek, Szkoły i studia polskich dominikanów w okresie średniowiecza, Poznań 2005], „Roczniki Historyczne”, T. 72: 2006.
Google Scholar

Zdanek Maciej, Szkoły i studia dominikanów krakowskich w średniowieczu, Warszawa 2005.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

22.11.2022

Jak cytować

Zdanek, M. (2022). Katalog przeorów klasztoru dominikanów w Krakowie w średniowieczu: Podstawy chronologii i identyfikacji. Rocznik Krakowski, 88, 25–50. https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.03

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora