Jan Kanty Wojnarowski i próby inwentaryzacji nagrobków w krakowskim zespole dominikańskim w XIX wieku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.11

Słowa kluczowe:

Jan Kanty Wojnarowski, Szymon Dutkiewicz, Towarzystwo Naukowe Krakowskie, kościół Świętej Trójcy, klasztor dominikański, nagrobki, inwentaryzacja rysunkowa

Abstrakt

Przedmiotem rozważań jest zespół rysunków w liczbie 90 wykonanych przez krakowskiego malarza i rysownika Jana Kantego Wojnarowskiego (1809‒1890), przedstawiających monumenty z dominikańskiego kościoła Świętej Trójcy i przyległego do niego klasztoru. Powstały one na zlecenie Szymona Dutkiewicza (1802‒1877), pedagoga pragnącego zgromadzić wizerunki nagrobków z kościołów Krakowa. Autorka stara się przyglądnąć temu zbiorowi najpierw z perspektywy jej pomysłodawcy i przyświecających mu celów, następnie zaś ze strony autora prac, a na końcu z pozycji ewentualnych beneficjentów, czyli członków Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, na których barkach spoczęło zadanie odrestaurowania pomników ze spalonych w 1850 roku świątyń: franciszkańskiej i do-minikańskiej.

PlumX Metrics of this article

Biogram autora

Weronika Rostworowska-Kenig - Zamek Królewski na Wawelu, Kraków

Historyk sztuki, doktor nauk o sztuce na podstawie rozprawy Nekropolia wawelska w 1. połowie XIX wieku na tle przemian społecznych, historycznych i kulturowych, kustosz Zamku Królewskiego na Wawelu, kurator zbioru metali nieszlachetnych, członkini Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz ICOM Polska.

Bibliografia

Barącz Sadok, Klasztor i kościół dominikanów w Krakowie, Poznań 1888.
Google Scholar

Bęczkowska Urszula, Karol Kremer i krakowski Urząd Budownictwa w latach 1837‒1860, Ars Vetus et Nova, t. 31, Kraków 2010.
Google Scholar

„Biblioteka Warszawska”, 1851, t. 2.
Google Scholar

Cercha Maksymilian i Stanisław, Kopera Feliks, Pomniki Krakowa, t. 1‒3, Kraków 1904.
Google Scholar

Cyrankiewicz Stanisław, Przewodnik po cmentarzach, Kraków 1986.
Google Scholar

„Czas”, 1861, nr 283.
Google Scholar

„Czas”, 1872, nr 132.
Google Scholar

„Czas”, 1877, nr 256.
Google Scholar

„Czas”, 1878, nr 111.
Google Scholar

Czyżewski Krzysztof, Szyma Marcin, Walczak Marek, Inwentaryzacje kościoła i klasztoru dominikanów w Krakowie w ujęciu historycznym, w: Inwentaryzacja zabytków w Polsce. Dzieje, metody, osiągnięcia, red. Michał F. Woźniak, Toruń 2021.
Google Scholar

Czyżewski Krzysztof, Walczak Marek, Fundator i patron klasztoru – ikonografia biskupa Iwona Odrowąża w kręgu krakowskich dominikanów, w: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 13, Kraków 2013.
Google Scholar

Daranowska-Łukaszewska Joanna, Krakowskie „Campo santo” – geneza przypadkowa, w: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 13, Kraków 2013.
Google Scholar

De Montfaucon Bernard, Les Monumens de la Monarchie Françoise: qui comprennent L’historie De France. Avec les figures de chaque regne que l’injure des temps a épargnées, t. 1‒5, Paris 1729‒1733.
Google Scholar

Dutkiewicz Szymon, Zbiór pomników i napisowych nagrobków w główniejszych kościołach krakowskich, Kraków 1872.
Google Scholar

Dużyk Józef, Treiderowa Anna, Zagadnienie opieki nad zabytkami w działalności Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, „Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie”, T. 3: 1957.
Google Scholar

Frycz Jerzy, Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795‒1918, Warszawa 1975.
Google Scholar

Grabowski Ambroży, Kraków i jego okolice, wyd. 3, Kraków 1836.
Google Scholar

Haskell Francis, History and Its Images: Art. and the Interpretation of the Past, New Heaven, London 1993.
Google Scholar

Herman Magdalena, Portal główny kościoła Dominikanów w Krakowie. Zniszczenia i restauracje w XIX wieku, w: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 13, Kraków 2013.
Google Scholar

Jakimowicz Irena, Tomasz Zieliński kolekcjoner i mecenas, Wrocław 1973.
Google Scholar

Katalog rysunków architektonicznych ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, oprac. Piotr Hordyński, cz. 1, Warszawa 1989.
Google Scholar

Katalog rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Cracoviana, cz. 1‒2, oprac. Wanda Mossakowska, Warszawa 1978‒1986.
Google Scholar

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 4: Miasto Kraków, cz. 3: Kościoły i klasztory Śródmieścia, 2, red. Adam Bochnak, Jan Samek, Warszawa 1978.
Google Scholar

Kłudkiewicz Kamila, Ilustracje w czasopiśmie „Przyjaciel Ludu” ‒ od oświeceniowego encyklopedyzmu do wizualnego kanonu narodowego, „Biblioteka”, 2019, nr 23 (32), https://doi.org/10.14746/b.2019.23.6.
Google Scholar

Komorowski Waldemar, Kęder Iwona, Ikonografia kościoła Dominikanów i ulicy Grodzkiej w Krakowie, Katalog widoków Krakowa, red. Jerzy Banach, t. 3, Kraków 2005.
Google Scholar

[Kraszewski Józef Ignacy], Catalogue d’une collection iconographique Polonaise composée des dessins originaux, gravures, xylographies, lithographies, illustrant l’histoire, la géographie, antiquités, costumes, moeurs, armes, meubles etc. de l’ancienne Pologne, de ses provinces et pays limitrophes, Dresden [1865].
Google Scholar

Lenoir Alexandre, Musée des monumens francais: ou Description historique et chronologique des Statues en marbre et en bronze, Bas-reliefs et Tombeaux des Hommes et des Femmes célèbres, pour servir à l’Histoire de France et à celle de l’Art.; ornée de gravures; et augmentée d’une Dissertation sur les Costumes de chaque siècle, t. 1‒2, Paris 1801.
Google Scholar

Lepszy Leonard, Tomkowicz Stanisław, Kraków, kościół i klasztor oo. Dominikanów, Zabytki Sztuki w Polsce, t. 1, Kraków 1924.
Google Scholar

Łepkowski Józef, Monumenta Epigraphica Cracoviensia medii aevii. Napisy z zabytków krakowskich średniowieczne, z. 1, Kraków 1885.
Google Scholar

Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1816‒1895, red. Józef E. Dutkiewicz, Źródła do dziejów sztuki polskiej, red. Andrzej Ryszkiewicz, t. 10, Wrocław 1959.
Google Scholar

Mączyński Józef, Pamiątka z Krakowa. Opis tego miasta i jego okolic, cz. 2, Kraków 1845.
Google Scholar

Mrozowski Przemysław, Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994.
Google Scholar

Opalińska Stanisława, Śnieżyńska-Stolot Ewa, „Pomniki Krakowa” Maksymiliana i Stanisława Cerchów z tekstem Feliksa Kopery w 110 rocznicę wydawnictwa,
Google Scholar

„Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, T. 60: 2015.
Google Scholar

Popiel Paweł, W sprawie kościoła Dominikańskiego, „Czas”, 1887, nr 129.
Google Scholar

Przeździecki Aleksander, Rastawiecki Edward, Wzory sztuki średniowiecznej i z epoki odrodzenia pod koniec wieku XVII w dawnej Polsce, t. 1‒3, Paryż‒Warszawa 1853‒1869.
Google Scholar

„Przyjaciel Ludu”, 1843 (R. 9), t. 2, nr 38.
Google Scholar

„Przyjaciel Ludu”, 1843 (R. 10), t. 1, nr 24.
Google Scholar

„Przyjaciel Ludu”, 1844 (R. 11), t. 1, nr 11, 13.
Google Scholar

Rostworowska Weronika, Jana Kantego Wojnarowskiego wizerunki pomników biskupich z katedry na Wawelu w kontekście zainteresowania grobami w XIX wieku, w: Działalność fundacyjna biskupów krakowskich, red. Marek Walczak, t. 1, Kraków 2016, s. 137‒158; t. 2.
Google Scholar

Solarz Franciszek, Prace Towarzystwa Naukowego Krakowskiego u Franciszkanów na rzecz pomników przeszłości, „Rocznik Krakowski”, T. 86: 2020.
Google Scholar

Starowolski Szymon, Monumenta Sarmatarum, viam universae carnis ingressorum, Cracoviae 1655.
Google Scholar

Suchodolska Maria, Jakimowicz Irena, Jaworska Jadwiga, Rysunki z kolekcji J.I. Kraszewskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie, Warszawa 1961.
Google Scholar

Swieykowski Emmanuel, Pamiętnik Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 1854‒1904. Pięćdziesiąt lat działalności dla ojczystej sztuki, Kraków 1905.
Google Scholar

Ślesiński Władysław, Starożytnictwo małopolskie w latach 1800‒1863, „Sztuka i krytyka. Materiały do studiów i dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej oraz badań nad sztuką”, 1956, t. 7, nr 1‒2 (25‒26).
Google Scholar

Śnieżyńska-Stolot Ewa, Zabytki Krakowa w rysunkach Maksymiliana Cerchy, „Rocznik Krakowski”, T. 39: 1968.
Google Scholar

Tyrowicz Marian, Pawlikowski Józef Gwalbert (mylnie: Jan Gwalbert) (1793‒1852), w: Polski słownik biograficzny, t. 25, Wrocław 1980.
Google Scholar

Walicki Michał, Sprawa inwentaryzacji zabytków w dobie Królestwa Polskiego (1827‒1862), Warszawa 1931.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

22.11.2022

Jak cytować

Rostworowska-Kenig, W. (2022). Jan Kanty Wojnarowski i próby inwentaryzacji nagrobków w krakowskim zespole dominikańskim w XIX wieku. Rocznik Krakowski, 88, 253–273. https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.11

Numer

Dział

Artykuły