„Dei auxilio et munificentia benefactorum”

Kilka uwag o działalności fundacyjnej przeorów klasztoru dominikanów w Krakowie w XVII wieku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.04

Słowa kluczowe:

dominikanie, działalność fundacyjna, fundacje artystyczne, szlachta, magnateria

Abstrakt

Studium jest pierwszą próbą zarysowania działalności fundacyjnej przeorów klasztoru dominikanów w Krakowie w XVII wieku, w epoce barokowego rozkwitu ośrodka. W artykule zaprezentowano liczne przedsięwzięcia budowlane i inicjatywy artystyczne podejmowane pod patronatem krakowskich przeorów konwentu Świętej Trójcy, zwracając uwagę na aktywność takich przeorów jak: Erazm Koniuszowski, Jan Konstanty Morski, Tomasz Schmith, Just Słowikowski czy Kazimierz Napolski. Zrekonstruowano zarazem mechanizmy sprawnej działalności fundacyjnej, wskazując przede wszystkim na obecność zakonników na dworach szlachty i magnaterii, budowanie sieci kontaktów i szeroko zakrojoną współpracę z dobrodziejami konwentu.

PlumX Metrics of this article

Biogram autora

Anna Markiewicz

Dr historii, specjalizuje się w badaniach nad kulturą epoki staropolskiej, ze szczególnym uwzględnieniem podróży odbywanych w XVII i XVIII w., oraz edytorstwie źródeł. Podejmuje również zagadnienia związane z problematyką mecenatu artystycznego szlachty i magnaterii doby baroku oraz kultury materialnej i sztuki w kręgu zakonu dominikanów. Autorka kilku książek i edycji źródłowych oraz kilkudziesięciu artykułów.

Bibliografia

Acta Capitulorum Provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum, vol. 1: (1225–1600), ed. Romanus Fabianus Madura, Roma 1972.
Google Scholar

„Acta Capitulorum Provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum, vol. 2: (a. 1603–1700)”, elaboravit Romanus Fabianus Madura, mps w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie.
Google Scholar

Anusik Zbigniew, Karkocha Małgorzata, Sławnej pamięci senator niezrównany. Ideowe i artystyczne przesłanie kaplicy i pomnika książąt Zbaraskich w kościele Dominikanów w Krakowie, w: Fundator i mecenas. Magnateria Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2011.
Google Scholar

Archiwum nacji polskiej w Uniwersytecie Padewskim, t. 1: Metryka nacji polskiej w Uniwersytecie Padewskim (1592–1745), oprac. Henryk Barycz, indeks osób oprac. Karolina Targosz, Wrocław i in. 1971.
Google Scholar

Baran Zbigniew, Kaznodzieje zakonni kościoła Mariackiego w Krakowie w latach 1594–1772, „Analecta Cracoviensia”, R. 21–22: 1989–1990. Barącz Sadok, Klasztor i kościół Dominikanów w Krakowie, Poznań 1888, https://doi.org/10.15633/acr.3126.
Google Scholar

Baran Zbigniew, Rys dziejów Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce, t. 1–2, Lwów 1861. Bender Agnieszka, Szpalery we wnętrzach polskich XVI–XVIII wieku – terminologia, stan badań i system dekoracji, „Biuletyn Historii Sztuki”, 1988, t. 50, nr 1/2.
Google Scholar

Baran Zbigniew, Wtórne wykorzystanie wzorzystych tkanin jedwabnych i haftowanych w szatach liturgicznych w XVII–XVIII wieku. Recykling w rzemiośle artystycznym, w: Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. 11: Tradycja i innowacja w sztuce nowożytnej, red. Irena Rolska, Krzysztof Gombin, Lublin 2012.
Google Scholar

Baran Zbigniew, Wzorzyste włoskie tkaniny jedwabne z polskimi herbami w XVI i XVII wieku, w: „Pod niebem Północy”. Z dziejów polsko-włoskich związków artystycznych, red. Piotr Kondraciuk, Zamość 2010.
Google Scholar

Blaschke Kinga, Kurzej Michał, Obrazy w krużganku klasztoru Dominikanów w Krakowie, „Modus. Prace z Historii Sztuki”, T. 15: 2015.
Google Scholar

Borowska Anna, „Opus magnum” Mistrza Tryptyku Dominikańskiego. Piętnastowieczne kwatery retabulum z głównego ołtarza kościoła św. Trójcy w Krakowie w świetle najnowszych badań, w: Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, red. Krzysztof Ożóg, Tomasz Gałuszka, Anna Zajchowska-Bołtromiuk, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 4, Kraków 2008.
Google Scholar

Borowska Anna, Luboń-Radwańska Agnieszka, Konserwacja pięciu kwater pochodzących ze skrzydeł ołtarza dominikańskiego, powstałego po 1462 r., przechowywanych w klasztorze Dominikanów w Krakowie, w: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 13, Kraków 2013.
Google Scholar

Bruździński Andrzej, Bractwa religijne w siedemnastowiecznym Krakowie. Zarys problematyki, w: Historia świadectwem czasów. Księdzu Profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi, red. Włodzimierz Bielak, Stanisław Tylus, Lublin 2006.
Google Scholar

Brzezina-Scheuerer Katarzyna, Z dziejów barokowego ołtarza św. Jacka w kościele Dominikanów w Krakowie, w: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 13, Kraków 2013.
Google Scholar

Chachaj Marian, Rok Bogdan, Kontakty interpersonalne Jakuba Lanhausa w czasie podróży i pobytu w Rzymie, w: Staropolskie podróżowanie, red. Bogdan Rok, Filip Wolański, Peregrinationes Sarmatarum, t. 4, Kraków 2016.
Google Scholar

Czapnik Marianna, Stare druki proweniencji dominikańskiej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, w: Arma nostrae militiae. Kultura książki i pisma Zakonu Kaznodziejskiego na ziemiach polskich, red. Iwona Pietrzkiewicz, Marek Miławicki, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 20, Poznań 2019.
Google Scholar

Czyżewski Krzysztof J., Barokizacja czy modernizacja? Przemiany katedry krakowskiej po Soborze Trydenckim, w: Barok i barokizacja. Materiały sesji Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków 3–4 XII 2004, red. Katarzyna Brzezina, Joanna Wolańska, Ars Vetus et Nova, t. 28, Kraków 2007.
Google Scholar

Czyżewski Krzysztof J., Szyma Marcin, Walczak Marek, From Kings to Shoemakers: The Side Chapels of the Dominican Church in Cracow and Their Patrons, w: Artistic Patronage in Central Europe: From Private Foundations to State Art. Proceedings of the 27th Conference of the Working Group of German and Polish Art Historians and Conservators in Warsaw, 19–21 September 2019 / Kunstpatronage in Mitteleuropa zwischen Privatstiftung und Staatskunst. Beiträge der 27. Tagung des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger in Warschau. 19.–21. September 2019, ed. Jakub Adamski, Das Gemeinsame Kulturerbe – Wspólne dziedzictwo, Vol. 12, Warszawa 2021.
Google Scholar

Czyżewski Krzysztof J., Szyma Marcin, Walczak Marek , Od króla do szewców. Kaplice kościoła Dominikanów w Krakowie, ich fundatorzy i użytkownicy, „Rocznik Krakowski”, T. 87: 2021.
Google Scholar

Czyżewski Krzysztof J., Walczak Marek, The Archiconfraternity of the Rosary in the Dominican Churches of Kraków: Piety and Patronage of Arts, „Acta Historiae Artis Slovenica”, 2018, t. 23, nr 2, https://doi.org/10.3986/ahas.v23i2.7333.
Google Scholar

Czyżewski Krzysztof J., Walczak Marek, Oprawa artystyczna świąt i uroczystości arcybractwa różańcowego w kościele Dominikanów w Krakowie, „Rocznik Historii Sztuki”, T. 45: 2020.
Google Scholar

Czyżewski Krzysztof J., Walczak Marek, Z królewskiego mauzoleum do sanktuarium świętego. Uwagi o dekoracjach groteskowych w kaplicy św. Jacka w kościele Dominikanów w Krakowie, w: Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. 11: Tradycja i innowacja w sztuce nowożytnej, red. Irena Rolska, Krzysztof Gombin, Lublin 2012.
Google Scholar

Daranowska-Łukaszewska Joanna, Krakowskie „Campo santo” – geneza przypadkowa, w: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 13, Kraków 2013.
Google Scholar

Dettloff Anna, Nieistniejący XVII-wieczny ołtarz główny w kościele Dominikanów w Krakowie w świetle źródeł archiwalnych i przekazów ikonograficznych, „Rocznik Krakowski”, T. 72: 2006.
Google Scholar

Dettloff Paweł, Architektura XVII-wiecznej, podominikańskiej kaplicy św. Jana Chrzciciela na Prądniku Czerwonym w Krakowie, „Teki Krakowskie”, T. 9: 1999.
Google Scholar

Dettloff Paweł, Działalność fundacyjna przeora Jana Konstantego Morskiego, w: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 13, Kraków 2013.
Google Scholar

Dobrowolski Tadeusz, Rodowód stylistyczny krakowskiego ołtarza Dominikanów, „Folia Historiae Artium”, R. 13: 1977.
Google Scholar

Dolabella. Wenecki malarz Wazów. Katalog wystawy, red. Magdalena Białonowska, Warszawa 2020.
Google Scholar

Dumanowski Jarosław, Świat rzeczy szlachty wielkopolskiej w XVIII wieku, Toruń 2006.
Google Scholar

Filipowicz Maria, Sprawozdanie z badań architektonicznych budynku dawnej biblioteki klasztornej, w: Dominikanie w środkowej Europie w XIII–XV wieku. Aktywność duszpasterska i kultura intelektualna, red. Jerzy Kłoczowski, Jan A. Spież, Poznań 2002.
Google Scholar

Fischinger Andrzej, Kaplica Myszkowskich w Krakowie, „Rocznik Krakowski”, T. 33: 1953.
Google Scholar

Fischinger Andrzej, Santi Gucci. Architekt i rzeźbiarz królewski XVI wieku, Kraków 1969.
Google Scholar

Fokt Krzysztof, Szlacheccy dobrodzieje krakowskich dominikanów od połowy XIV wieku do roku 1462, „Nasza Przeszłość”, 2001, t. 95.
Google Scholar

Franckowiak Franciszek, Krakowski ołtarz dominikanów, jego treści i wygląd, „Folia Historiae Artium”, R. 13: 1977.
Google Scholar

Gapski Henryk, Profesi dominikańscy konwentu krakowskiego w latach 1509–1650 (na podstawie księgi profesji), w: Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222–1972, t. 1, red. Jerzy Kłoczowski, Warszawa 1975.
Google Scholar

Grabowski Ambroży, Dawne zabytki miasta Krakowa, Kraków 1850.
Google Scholar

Horzela Dobrosława, Cud światła: witraże średniowieczne w Polsce, Kraków 2020.
Google Scholar

Jungiewicz Anna, Pozostałości biblioteki Fabiana Birkowskiego, w: Arma nostrae militiae. Kultura książki i pisma Zakonu Kaznodziejskiego na ziemiach polskich, red. Iwona Pietrzkiewicz, Marek Miławicki,
Google Scholar

Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 20, Poznań 2019.
Google Scholar

Karpowicz Mateusz, Matteo Castello. Architekt wczesnego baroku, Warszawa 1994.
Google Scholar

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 4: Miasto Kraków, cz. 3: Kościoły i klasztory Śródmieścia, 2, red. Adam Bochnak, Jerzy Samek, Warszawa 1978.
Google Scholar

Kłoczowski Jerzy, Wielki zakon XVII-wiecznej Rzeczypospolitej u progu swego rozwoju, „Nasza Przeszłość”, 1973, t. 39.
Google Scholar

Komorowski Waldemar, Iwona Kęder, Ikonografia kościoła Dominikanów i ulicy Grodzkiej w Krakowie, Katalog Widoków Krakowa, t. 3, Kraków 2005.
Google Scholar

Krasucki Zygmunt, Inwentarz skarbca krakowskiego kościoła Dominikanów z r. 1649, „Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce”, T. 6: 1900.
Google Scholar

Krochmal Jacek, Fabian Birkowski OP – lwowianin na królewskim dworze (ok. 1569–1639), „Przemyskie Zapiski Historyczne”, R. 8–9: 1991–1992.
Google Scholar

Kronika fundacyjna klasztoru mniszek Zakonu Kaznodziejskiego na Gródku w Krakowie (1620–1639), wstęp i oprac. Anna Markiewicz, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytut Historycznego w Krakowie, t. 3, Kraków 2007.
Google Scholar

Kucharski Adam, Turystyka i edukacja. Zagraniczna peregrynacja młodego polskiego magnata w relacji księdza Kazimierza Jana Woysznarowicza (1667–1669), „Studia Gdańskie”, T. 29: 2011.
Google Scholar

Kurzej Michał, Depingere fas est. Sebastian Piskorski jako konceptor i prowizor, Kraków 2018.
Google Scholar

Kurzej Michał, Ikonografia malowideł w zakrystii (tzw. skarbcu) kościoła Dominikanów w Krakowie, w: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 13, Kraków 2013.
Google Scholar

Lepszy Leonard, Tomkowicz Stanisław, Kraków, kościół i klasztor oo. Dominikanów, Zabytki Sztuki w Polsce, t. 1, Kraków 1924.
Google Scholar

Łanuszka Magdalena, Wpływy niderlandzkie w kwaterach krakowskiego tryptyku dominikańskiego, w: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 13, Kraków 2013.
Google Scholar

Łoziński Jerzy Z., Grobowe kaplice kopułowe 1520–1620, Warszawa 1973.
Google Scholar

Markiewicz Anna, Aniołków dwa srebrnych i ornat ze złota szyty. Inwentarz zakrystii kościoła Dominikanów w Krakowie z 1653 r., w: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 13, Kraków 2013.
Google Scholar

Markiewicz Anna, „Dominicanus quidam”. Kilka uwag na temat zagranicznych podróży w 2. połowie XVII wieku, w: Historicus Polono-Hungarus. Księga pamiątkowa ofiarowana Ojcu Józefowi Puciłowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Tomasz Gałuszka, Pál Attila Illés, Marek Miławicki, Balázs Zágorhidi Czigány, Kraków 2010.
Google Scholar

Markiewicz Anna, Podróże edukacyjne w czasach Jana III Sobieskiego. Peregrinationes Jablonovianae, Warszawa 2011.
Google Scholar

Markiewicz Anna, Szmidt Tomasz, w: Polski słownik biograficzny, t. 48, Warszawa–Kraków 2012–2013.
Google Scholar

Markiewicz Anna, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”. Kościół i klasztor Dominikanów św. Jacka w Warszawie w XVII wieku, w: Atria caeli. Epitafia i nagrobki w dominikańskim kościele św. Jacka w Warszawie, red. Anna Markiewicz, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 6, Kraków 2009.
Google Scholar

Markiewicz Anna, Szyma Marcin, Walczak Marek, Sztuka w kręgu klasztoru dominikanów w Krakowie, w: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 13, Kraków 2013.
Google Scholar

Mazurkiewicz Roman, „Kokosz naukami zbawiennymi utuczona”. O. Jacek Mijakowski OP na ambonach Krakowa, w: Wielcy kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem prof. Eduardi Stanek, red. Kazimierz Panuś, Kraków 2006.
Google Scholar

Mączyński Ryszard, Nowożytne konfesje polskie. Artystyczne formy gloryfikacji grobów świętych i błogosławionych w dawnej Rzeczypospolitej, Toruń 2003.
Google Scholar

Mijakowski Jacek, Kokosz panom krakowianom w kazaniu za kolędę dana, oprac. Roman Mazurkiewicz, Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej, t. 3, Warszawa 2008.
Google Scholar

Miławicki Marek, Szymborski Wiktor, „Vir sapientiae et morum probitate clarus”. Regensi studium generalnego polskiej prowincji dominikanów w XVII w., „Przegląd Tomistyczny”, T. 16: 2010.
Google Scholar

Muczkowski Józef, Kościół św. Trójcy w Krakowie, „Rocznik Krakowski”, T. 20: 1926.
Google Scholar

Nowak Aleksandra Z., O inspiracjach i źródłach ikonograficznych dla krakowskiego retabulum dominikańskiego z lat 60. XV w., w: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 13, Kraków 2013.
Google Scholar

Obertyński Zdzisław, Dzieje kanonizacji św. Jacka, „Prawo Kanoniczne”, T. 4: 1961, https://doi.org/10.21697/pk.1961.4.1-4.03.
Google Scholar

Ozorowski Edward, Słowikowski Just, w: Słownik polskich teologów katolickich, t. 4, red. Hieronim E. Wyczawski, Warszawa 1983.
Google Scholar

Partyka Jacek, Stare druki z bibliotek dominikańskich w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, w: Arma nostrae militiae. Kultura książki i pisma Zakonu Kaznodziejskiego na ziemiach polskich, red. Iwona Pietrzkiewicz, Marek Miławicki, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 20, Poznań 2019.
Google Scholar

Pater Józef, Życie i twórczość Abrahama Bzowskiego O.P. (1567–1637), „Nasza Przeszłość”, 1979, t. 51, https://doi.org/10.52204/np.1979.51.55-87.
Google Scholar

Piwocka Magdalena, O tkaninach, które zdobią i znaczą, w: Tekstylia w zbiorach sakralnych. Inwentaryzacja – konserwacja – przechowywanie, red. Helena Hryszko, Anna Kwaśnik-Gliwińska, Monika Stachurska, Warszawa 2013.
Google Scholar

Płaszczyńska-Herman Katarzyna, Ślady bibliofilskiej działalności braci kaznodziejów – superekslibrisy dominikańskie z Biblioteki Ojców Dominikanów w Krakowie, w: Tegumentologia polska dzisiaj. Polish Bookbinding Studies Today, red. Arkadiusz Wagner, Toruń 2015.
Google Scholar

Pośpiech Andrzej, Pułapka oczywistości. Pośmiertne spisy ruchomości szlachty wielkopolskiej z XVII wieku, Warszawa 1992.
Google Scholar

Rok Bogdan, Kontakty interpersonalne staropolskich podróżników na szlakach europejskich w XVIII wieku, w: Sic erat in votis. Europa i świat w czasach nowożytnych. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. Małgorzata Karkocha, Piotr Robak, Łódź 2017.
Google Scholar

Rowińska-Szczepaniak Maria, Wizerunek duchownego i świeckiego pasterza na pamiątkę tryumfu Polski nad Moskwą w 1634 roku, w: Różnorodność form narracji w literaturze dawnej, red. Maria Rowińska-Szczepaniak, Joanna Zagożdżon, Opole 2006.
Google Scholar

Sanak Marcin, „Skarbiec przemożny drogich pamiątek”. Zarys dziejów Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, T. 111: 2019, https://doi.org/10.31743/abmk.6301.
Google Scholar

Sikorska Joanna, Relikwiarze puszkowe w Polsce, Warszawa 2009.
Google Scholar

Sinko-Popielowa Krystyna, Zaginiony nagrobek św. Jacka w kościele oo. dominikanów w Krakowie, „Prace Komisji Historii Sztuki”, T. 9: 1948.
Google Scholar

Skrudlik Mieczysław, Tomasz Dolabella, jego życie i dzieła. Ustęp z dziejów malarstwa XVII stulecia w Polsce, „Rocznik Krakowski”, T. 16: 1914.
Google Scholar

Skubiszewski Piotr, „Złożenie do grobu” w dominikańskim tryptyku w Krakowie i zagadnienie przedstawień Chrystusa Umęczonego, „Biuletyn Historii Sztuki”, 1998, t. 60, nr 3/4.
Google Scholar

Stankiewicz Aleksander, Architektura kaplicy książąt Zbaraskich przy kościele oo. Dominikanów w Krakowie, „Rocznik Krakowski”, T. 84: 2018.
Google Scholar

Starzyński Juliusz, Dolabella Tomasz, w: Polski słownik biograficzny, t. 5, Kraków 1939–1946.
Google Scholar

Stojek-Sawicka Karolina, Duchowni katoliccy w roli prywatnych nauczycieli i wychowawców na dworze Radziwiłłów nieświeskich w XVIII wieku, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, T. 45: 2006, https://doi.org/10.52204/np.2006.105.163-188.
Google Scholar

Szyma Marcin, Lokalizacja i aranżacja pierwotnego grobu brata Jacka w kościele Dominikanów w Krakowie, w: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 13, Kraków 2013.
Google Scholar

Szyma Marcin, The Original Tomb of St Hyacinth in the Dominican Church in Cracow, w: Epigraphica & Sepulcralia V. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií, ed. Jiří Roháček, Praha 2014.
Google Scholar

Szyma Marcin, The Sepulchral Topography of the Choir of the Dominican Church in Cracow to the Beginning of the 17th Century, w: Epigraphica & Sepulcralia. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií, ed. Jiří Roháček, Praha 2020.
Google Scholar

Szyma Marcin, Bojęś-Białasik Anna, Czechowicz Jacek, Czyżewski Krzysztof J., Walczak Marek, Przegroda chórowa i lektorium w kościele Trójcy Świętej w Krakowie. Rekonstrukcja – datowanie – użytkowanie, „Biuletyn Historii Sztuki”, 2021, t. 88, nr 4, https://doi.org/10.36744/bhs.1070.
Google Scholar

Szymborski Wiktor, Przeorzy w latach 1604–1864, w: idem, Bracia z ulicy Freta. Studia nad dominikanami warszawskimi w epoce nowożytnej, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 18, Kraków 2018.
Google Scholar

Szymborski Wiktor, Sources for the History of the Dominican Studium Generale in Kraków (16th – 18th Centuries). Research Status and Prospects, „Mesto a dejiny”, 2012, Vol. 1.
Google Scholar

Szymborski Wiktor, Vice-regents of the Dominican studium generale in Krakow in the Modern Period – Selected Aspects, „Folia Historica Cracoviensia”, T. 21: 2015, https://doi.org/10.15633/fhc.1734.
Google Scholar

Szymborski Wiktor, Źródła do dziejów dominikańskiego studium generale w Krakowie w epoce nowożytnej. Stan badań i perspektywy badawcze, „Folia Historica Cracoviensia”, T. 18: 2012, https://doi.org/10.15633/fhc.220.
Google Scholar

Świętochowski Robert, Biblioteka oo. dominikanów w Krakowie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, T. 33: 1976, https://doi.org/10.31743/abmk.7066.
Google Scholar

Świętochowski Robert, Dwaj rzeźbiarze dominikańscy, „Rocznik Krakowski”, T. 50: 1980.
Google Scholar

Świętochowski Robert, Chruszczewski Adam, Polonia Dominicana apud extraneos: 1520–1800, w: Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222–1972, t. 2, red. Jerzy Kłoczowski, Warszawa 1975.
Google Scholar

Tomkiewicz Władysław, Dolabella, Warszawa 1959.
Google Scholar

Tomkowicz Stanisław, Kaplice kościoła oo. Dominikanów, „Rocznik Krakowski”, T. 20: 1926.
Google Scholar

Tomkowicz Stanisław, Przyczynki do historyi kultury Krakowa w pierwszej połowie XVII wieku, Lwów 1912.
Google Scholar

Walczak Marek, Between the Eternal City and Cracow. On the Origins of the Iconography of Saint Hyacinth of Poland OP (d. 1257), „Artibus et Historiae”, 2018, Vol. 39, No 78.
Google Scholar

Walczak Marek, Obraz „Wizja św. Jacka” w Odrowążu jako vera effigies pierwszego polskiego dominikanina, w: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 13, Kraków 2013.
Google Scholar

Wawel 1000–2000. Wystawa jubileuszowa. Skarby archidiecezji krakowskiej. Muzeum archidiecezjalne w Krakowie maj–wrzesień 2000, Katalog, t. 2, Kraków 2000.
Google Scholar

Włodarek Andrzej, Kaplica św. Róży z Limy, grobowa Lubomirskich, przy kościele Dominikanów w Krakowie i jej konserwacja, w: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 13, Kraków 2013.
Google Scholar

Wojtowicz Jerzy, Ze studiów nad tzw. kręgiem korespondencyjnym. Założenia – badania – postulaty, w: Rozprawy z dziejów XVIII wieku. Z dziejów komunikacji socjalnej epoki nowożytnej, red. Jerzy Wojtowicz, Toruń 1993.
Google Scholar

Zawadzka Krystyna, Ze źródeł i stanu badań dotyczących dawnych klasztornych bibliotek dominikanów w polskich prowincjach, „Nasza Przeszłość”, 1973, t. 39.
Google Scholar

Zboińska-Daszyńska Bożena, Warsztat dominikański. Z dziejów snycerstwa i malarstwa krakowskiego na początku XVII wieku, „Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie”, T. 3: 1954.
Google Scholar

Zdanek Maciej, Kaplice i ołtarze dominikańskiego kościoła Świętej Trójcy w Krakowie do początku XVII wieku, w: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 13, Kraków 2013.
Google Scholar

Zdanek Maciej, O związkach rodziny Tęczyńskich z konwentem dominikanów krakowskich, w: Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, t. 1, red. Waldemar Bukowski, Tomasz Jurek, Kraków 2012.
Google Scholar

Zdanek Maciej, Regensi dominikańskiego studium generale w Krakowie do 1596 r., „Przegląd Tomistyczny”, R. 16: 2010.
Google Scholar

Żmudziński Jerzy, O potrzebie badań nad twórczością Tomasza Dolabelli. Ze studiów nad obrazami w kościele Mariackim i kościele Kamedułów na Bielanach w Krakowie, „Folia Historiae Artium. Seria Nowa”, T. 12: 2009.
Google Scholar

Zdanek Maciej, „Opus vitae” Tomasza Dolabelli w krakowskim kościele i klasztorze Dominikanów, w: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 13, Kraków 2013.
Google Scholar

Żrałko Dorota, Biografia Fabiana Birkowskiego w świetle kazania pogrzebowego Adama Makowskiego i badań archiwalnych, „Pamiętnik Literacki”, 2005, t. 96, nr 2.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

22.11.2022

Jak cytować

Markiewicz, A. (2022). „Dei auxilio et munificentia benefactorum”: Kilka uwag o działalności fundacyjnej przeorów klasztoru dominikanów w Krakowie w XVII wieku. Rocznik Krakowski, 88, 51–73. https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.04

Numer

Dział

Artykuły