Założenie klasztoru ojców dominikanów w Krakowie

Nota do artykułu Zofii Kozłowskiej-Budkowej z 1926 roku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.07

Słowa kluczowe:

hagiografia średniowieczna, dominikanie, Jacek Odrowąż, klasztor

Abstrakt

W 1926 roku na łamach „Rocznika Krakowskiego” został opublikowany artykuł Zofii Kozłowskiej pt. Założenie klasztoru oo. dominikanów w Krakowie. Po niemal stu latach tekst ten nie tylko nie stracił na aktualności, ale wciąż inspiruje. Autor skupił się na poruszonych przez Z. Kozłowską zagadnieniach dotyczących daty przybycia św. Jacka do Krakowa.

PlumX Metrics of this article

Biogram autora

Tomasz Gałuszka - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków

Dr hab. historii średniowiecznej, prof. UP JPII w Krakowie i Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów, dyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego. Zajmuje się dziejami dominikanów w XIII i XIV w., edytorstwem źródeł, historią procesów inkwizycyjnych oraz historią teologii i filozofii, zwłaszcza myślą św. Tomasza z Akwinu. Autor i współautor sześciu monografii naukowych.

Bibliografia

Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, sygn.: 528/1/1, 528/1/2, 528/1/3.
Google Scholar

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, sygn. Rep. 57, nr 2.
Google Scholar

De vita et miraculis sancti Iacchonis (Hyacinthi) Ordinis Fratrum Praedicatorum auctore Stanislao lectore Cracoviensi eiusdem Ordinis, wyd. Ludwik Ćwikliński, Monumenta Poloniae Historica, t. 4, Lwów 1884.
Google Scholar

Długosz Jan, Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, t. 1–3, w: Opera omnia, t. 7–9, Kraków 1863–1864.
Google Scholar

Ferrandus Piotr, Legenda Sancti Dominici, Monumenta Ordinis Praedicatorum Historica, t. 16, Romae 1935.
Google Scholar

Jordan z Saksonii, Libellus de principiis Ordinis Predicatorum, Monumenta Ordinis Praedicatorum Historica, t. 16, Romae 1935.
Google Scholar

Kodeks dyplomatyczny Polski, nr 18, wyd. Leon Rzyszczewski, t. 1, Warszawa 1847.
Google Scholar

Konstantyn z Orvieto, Legenda Sancti Dominici, Monumenta Ordinis Praedicatorum Historica, t. 16, Romae 1935.
Google Scholar

Lektor Stanisław z Krakowa, Życie i cuda świętego Jacka z Zakonu Braci Kaznodziejów, tłum. Tomasz Gałuszka, w: Święty Jacek Odrowąż. Studia i źródła. Skarby dominikańskie, red. Maciej Zdanek, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 2, Kraków 2007.
Google Scholar

Rocznik kapituły krakowskiej, wyd. Zofia Kozłowska-Budkowa, Monumenta Poloniae Historica, series nova, t. 5, Warszawa 1978.
Google Scholar

Barącz Sadok, Rys dziejów Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce, Lwów 1861.
Google Scholar

Gałuszka Tomasz, Fragment „zaginionej kroniki dominikańskiej” w zbiorach Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Petersburgu, „Studia Źródłoznawcze”, T. 59: 2021, https://doi.org/10.12775/SZ.2021.01.
Google Scholar

Gałuszka Tomasz, „In finibus Poloniae”. Patroni i bohaterowie Polski w czternastowiecznym „Żywocie św. Jacka” autorstwa lektora Stanisława OP, w: Dominikanie o Polsce i Polakach od XIII do XX wieku, red. Tomasz Gałuszka, Katarzyna Matyja, Studia i Źródła Dominikańskie go Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 21, Poznań 2020.
Google Scholar

Gałuszka Tomasz, Nota do artykułu Raymonda J. Loenertza, w: Święty Jacek Odrowąż. Studia i źródła. Skarby dominikańskie, red. Maciej Zdanek, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 2, Kraków 2007.
Google Scholar

Gałuszka Tomasz, Przybycie świętego Jacka do Krakowa w 1222 r. w świetle nowego źródła, „Roczniki Historyczneˮ, T. 88: 2022 (w druku), https://doi.org/10.12775/RH.2022.02.
Google Scholar

Gałuszka Tomasz, Zdanek Maciej, „Krakowskieˮ bulle rekomendacyjne Grzegorza IX a początki dominikanów polskich, „Studia Źródłoznawczeˮ, T. 44: 2006.
Google Scholar

Kowalski Marek Daniel, Źródła i wiarygodność informacji w „Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis” Jana Długosza, w: Jan Długosz (1415–1480). Życie i dzieło, red. Lidia Korczak, Marek Daniel Kowalski, Piotr Węcowski, Kraków 2016.
Google Scholar

Kozłowska Zofia, Założenie klasztoru oo. dominikanów w Krakowie, „Rocznik Krakowskiˮ, T. 20: 1926.
Google Scholar

Kulpa Michał, Wokół czternastowiecznego „Żywota św. Jacka” – kilka zagadnień źródłoznawczych, „Nasza Przeszłość”, 2019, nr 132, https://doi.org/10.52204/np.2019.132.5-51.
Google Scholar

Lepszy Leonard, Tomkowicz Stanisław, Kraków: kościół i klasztor oo. Dominikanów, Zabytki Sztuki w Polsce, t. 1, Kraków 1924.
Google Scholar

Loenertz Raymond-Joseph OP, La vie de S. Hyacinthe du lecteur Stanislas envisagée comme source historique, „Archivum Fratrum Praedicatorum”, T. 27: 1957.
Google Scholar

Spież Jan Andrzej, Średniowieczne świadectwa życia i kultu błogosławionego Czesława, w: Dominikanie w środkowej Europie w XIII–XV wieku. Aktywność duszpasterska i kultura intelektualna, red. Jerzy Kłoczowski, Jan Andrzej Spież, Poznań 2002.
Google Scholar

Spież Jan Andrzej, Św. Jacek Odrowąż, Kraków 2007.
Google Scholar

Spież Jan Andrzej, Św. Jacek we Fryzaku, w: Polonia minor medii aevi, red. Zenon Woźniak, Jan Gancarski, Rzeszów 2003.
Google Scholar

Starzyński Marcin, Ożóg Krzysztof, „Eruditaˮ. O Zofii Kozłowskiej-Budkowej, w: Zofia Kozłowska-Budkowa, Wspomnienia z lat 1893–1923, oprac. Marcin Starzyński, Kraków 2018.
Google Scholar

Szyma Marcin, Walczak Marek, Kapitularz w klasztorze Dominikanów w Krakowie [w przygotowaniu]. Zachorowski Stanisław, Kraków biskupi, „Rocznik Krakowskiˮ, T. 8: 1906.
Google Scholar

Zdanek Maciej, Figury biblijne w literackim wizerunku świętego Jacka w świetle jego najstarszej hagiografii, „Przegląd Tomistyczny”, T. 14: 2008.
Google Scholar

Zdanek Maciej, Figury i wątki biblijne w „Przedmowie” do „Żywota Świętego Jacka”, w: Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie, red. Erwin Mateja, Anna Pobóg-Lenartowicz, Maria Rowińska-Szczepaniak, Opole 2008.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

22.11.2022

Jak cytować

Gałuszka, T. (2022). Założenie klasztoru ojców dominikanów w Krakowie: Nota do artykułu Zofii Kozłowskiej-Budkowej z 1926 roku. Rocznik Krakowski, 88, 151–158. https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.07

Numer

Dział

Artykuły