Tropem witrażystów około 1300, czyli ponownie o najstarszych witrażach kościoła Dominikanów w Krakowie

Autor

DOI:

https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.09

Słowa kluczowe:

witraż, dominikanie, okno biblijne, sztuka Europy Środkowej 1300, ikonografia

Abstrakt

Artykuł dotyczy reliktów pierwszego etapu witrażowego szklenia chóru kościoła Dominikanów w Krakowie, którego elementy przechowywane są w Muzeum Dominikanów w Krakowie. Zaprezentowany w tekście wywód pro-wadzi do wniosku, że założenia kompozycyjne przeszkleń powstałych w latach około 1290–1300 pochodzą z rozwiązań wypracowanych w witrażownictwie nadreńskich obszarów Rzeszy. Najbliższe odpowiedniki stylu witraży znajdujemy w witrażownictwie Styrii i Karyntii (witraże we Fryzyndze oraz dzieła tzw. warsztatu St. Walpurgis), wywodzącym się z Alzacji. Krakowskie witraże są istotnymi punktami na mapie – niemożliwej dziś do precyzyjnego odtworzenia – wiodących z zachodu wędrówek rzemieślników związanych z wielkimi placami budowy Rzeszy.

PlumX Metrics of this article

Biogram autora

Dobrosława Horzela - Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Dr historii sztuki, pracuje w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się sztuką średniowieczną. Kieruje pracami nad „Korpusem witraży średniowiecznych w Polsce”, należy do grupy badawczej Corpus Vitrearum International, pełniąc funkcję sekretarza Prezydium. Jest współautorką pierwszego polskiego tomu międzynarodowej serii Corpus Vitrearum Medii Aevi (Polen, I, 1). W 2020 r. w Muzeum Narodowym w Krakowie zorganizowała wystawę Cud światła. Średniowieczne witraże w Polsce.

Bibliografia

Adamski Jakub, Die Beziehungen zwischen Maßwerk, Glasmalerei und Bauskulptur in der Dominikanerkirche in Krakau im ausgehenden 13. Jahrhundert, w: Im Rahmen bleiben. Glasmalerei in der Architektur des 13. Jahrhunderts, hrsg von Ute Bednarz, Leo Helten, Guido Siebert, Berlin 2017.
Google Scholar

Adamski Jakub, Sklepienie sieciowe w chórze kościoła Dominikanów w Krakowie i jego miejsce w późnogotyckiej architekturze Małopolski, w: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 13, Kraków 2013.
Google Scholar

Bacher Ernst, Gotische Glasmalerei in Steiermark, w: Gotik in der Steiermark, Stift St. Lambrecht 28.Mai bis 8.Oktober 1978, Graz 1978.
Google Scholar

Bacher Ernst, Die mittelalterlichen Glasgemälde in der Steiermark, 1. Teil: Graz und Strassengel, Corpus Vitrearum Medii Aevi Österreich, Bd III, Wien–Köln–Graz 1979.
Google Scholar

Bałus Wojciech, Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX, cz. 2: Matejko i Wyspiański, Ars Vetus et Nova, t. 26, Kraków 2007.
Google Scholar

Becksmann Rüdiger, Die Bettelorden am Rhein, Main und Neckar und der höfische Stil der Parise Kunst um 1300, w: Deutsche Glasmalerei des Mittelalters, Bd 2: Bildprogramme, Auftraggeber, Werkstätten, hrsg von Rüdiger Becksmann, Berlin 1992.
Google Scholar

Becksmann Rüdiger, Deutsche Glasmalerei des Mittelalters, Bd 1: Voraussetzungen – Entwicklungen – Zusammenhänge, Berlin 1995.
Google Scholar

Becksmann Rüdiger, Elsässige Scheiben des späten 13. Jahrhunderts auf Burg Kreuzenstein. Ein Beitrag zur Rekonstruktion der Chorverglasung der Rufacher Marienkirche, „Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege”, T. 40: 1986, z. 3–4.
Google Scholar

Becksmann Rüdiger, Die mittelalterlichen Glasmalereien in Freiburg im Breisgau, Corpus Vitrearum Medii Aevi Deutschland, Bd II, 2, Berlin 2010.
Google Scholar

Becksmann Rüdiger, Le vitrail et l’architecture, w: Les batisseurs des cathedrals gothiques, ed. Roland Recht, Strasbourg 1989.
Google Scholar

Becksmann Rüdiger, Von der Ordnung der Welt. Mittelalterliche Glasmalereien aus Esslinger Kirchen, mit Beiträgen von Peter Berkenkopf u.a., Ausstellungskatalog Esslingen, Franziskanerkirche 1997, Esslingen 1997.
Google Scholar

Beeh-Lustenberger Suzanne, Das Bibelfenster der Münsterkirche St. Vitus Mönchengladbach, w: Die Abtei Gladbach 874–1802. Ausstellung zur Jahrtausendfeier der Gründung, Katalog der Ausstellung im Städtischen Museum Mönchengladbach, Mönchengladbach 1974.
Google Scholar

Beyer Victor, Eine Strassburger Glasmaler-Werkstätte des 13. Jahrhunderts und ihre Beziehungen zu den Rheinlanden. Werke in Münster, in der Dominikanerund Thomaskirche, „Saarbrücker Hefte”, T. 4: 1956.
Google Scholar

Beyer Victor, Les vitraux de l’ancienne église des Dominicains de Strasbourg, Corpus Vitrearum France, vol. 9, 2, Strasbourg 2007.
Google Scholar

Bochnak Adam, Kraków gotycki, w: Kraków, jego dzieje i sztuka, red. Jan Dąbrowski, Kraków 1965.
Google Scholar

Bochnak Adam, Buczkowski Kazimierz, Rzemiosło artystyczne w Polsce, Warszawa 1971.
Google Scholar

Borowska Anna, „Opus magnum” Mistrza Tryptyku Dominikańskiego, w: Mendykanci w średniowiecznym
Google Scholar

Krakowie, red. Krzysztof Ożóg, Tomasz Gałuszka OP, Anna Zajchowska, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 4, Kraków 2008.
Google Scholar

Borowska Anna, Luboń-Radwańska Anna, Konserwacja pięciu kwater pochodzących ze skrzydeł ołtarza dominikańskiego, powstałego po 1462 r., przechowywanych w klasztorze Dominikanów w Krakowie, w: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 13, Kraków 2013.
Google Scholar

Brinkmann Ulrike, Studien zu den deutschen Bibelfenstern des 13. und beginnenden 14. Jahrhunderts, Berlin 2008.
Google Scholar

Buchinger Günther, Oberhaidacher-Herzig Elisabeth, Wais-Wolf Christina, Die mittelalterlichen Glasgemälde in Niederösterreich, 3. Teil: Sammlungsbestände (ohne Stiftungssammlungen), Corpus Vitrearum Medii Aevi Österreich, Bd V, 2, Wien–Köln–Weimar 2017, https://doi.org/10.7767/9783205793847.
Google Scholar

Bugslag James, A tomb slab fragment at Chalôns-sur-Marne and the dissemination of „Die architektonische Rahmung”, w: Glas. Malerei. Forschung: internationalen Studien zu Ehren von Rüdiger Becksmann, hrsg von Hartmut Scholz, Ivo Rauch, Daniel Hess, Berlin 2004.
Google Scholar

Chruszczyńska Jadwiga, Średniowieczne witraże małopolskie, w: Polskie szkło do połowy 19 wieku, red. Zofia Kamieńska, Wrocław i in. 1974.
Google Scholar

Crossley Paul, Gothic Architecture in the Reign of Kasimir the Great – Church Architecture in Lesser Poland, 1320–1380, Biblioteka Wawelska, t. 7, Kraków 1985.
Google Scholar

Czapczyńska-Kleszczyńska Danuta, Szybisty Tomasz, Korpus witraży z lat 1800–1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej, t. 1: Archidiecezja krakowska. Dekanaty krakowskie, red. Wojciech Bałus, Tomasz Szybisty, Kraków 2014.
Google Scholar

Czyżewski Krzysztof, Walczak Marek, Racjonał biskupów krakowskich, „Sprawozdania z Czynności Polskiej Akademii Umiejętności”, T. 65: 2001.
Google Scholar

Daranowska-Łukaszewska Joanna, Przyczynek do ikonografii pierwszego nowożytnego ołtarza głównego w kościele Dominikanów w Krakowie, w: Artifex doctus.
Google Scholar

Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Wojciech Bałus, Wojciech Walanus, Marek Walczak, t. 1, Kraków 2007.
Google Scholar

Dobrowolski Tadeusz, Malarstwo (1300–1450), Historia Sztuki Polskiej, t. 1, Kraków 1962.
Google Scholar

Drachenberg Erhard, Mittelalterliche Glasmalerei in Erfurt, Dresden 1990.
Google Scholar

Drachenberg Erhard, Maercker Karl-Joachim, Schmidt Christa, Die mittelalterliche Glasmalerei in den Ordenskirchen und im Angermuseum zu Erfurt, Corpus Vitrearum Medii Aevi Deutschland, Bd XV, 1, Berlin 1976.
Google Scholar

Fontes rerum Bohemicarum, díl 2: Cosmae Chronicon Boemorum com continuatoribus, vyd. Jos. Emler, přek. V.V. Tomek, Praha 1874.
Google Scholar

Franckowiak Franciszek, Krakowski ołtarz dominikanów, jego treści i wygląd, „Folia Historiae Artium”, T. 13: 1977.
Google Scholar

Frodl-Kraft Eva, Die mittelalterlichen Glasgemälde in Niederösterreich, 1. Teil: Albrechtsberg – Klosterneuburg, Corpus Vitrearum Medii Aevi Österreich, Bd II, 1, Vienna–Cologne–Graz 1972.
Google Scholar

Gadomski Jerzy, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1460–1500, Warszawa 1988.
Google Scholar

Gadomski Jerzy, „Rzeźba architektoniczna w Małopolsce 1250–1400”, mps pracy doktorskiej w Archiwum UJ, Kraków 1969.
Google Scholar

Gadomski Jerzy, W sprawie datowania sklepień sieciowych w prezbiterium kościoła Dominikanów w Krakowie, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie”, T. 30: 1986, nr 1–2.
Google Scholar

Geschichte der Bildenden Kunst in Österreich, Bd 2: Gotik, hrsg von Günter Bruchen, München–London–New York 2000.
Google Scholar

Gotik in Österreich, Ausstellungskatalog, Krems an der Donau 1967.
Google Scholar

Grinnell Robert, Iconography and philosophy in the Crucifixion window at Poitiers, „The Art Bulletin”, 1946, vol. 28, nr 3, https://doi.org/10.2307/3047074.
Google Scholar

Grodecki Louis, Études sur les vitraux de Suger à Saint-Denis (XIIe siècle), Corpus Vitrearum France. Études, vol. 3, Paris 1995.
Google Scholar

Grodecki Louis, Romanische Glasmalerei, Stuttgart–Berlin–Köln 1977.
Google Scholar

Grzybkowski Andrzej, Wczesnośredniowieczny kościół i klasztor dominikański w Sieradzu, Warszawa 1979.
Google Scholar

Gummlich Johanna Christine, Bildproduktion und Kontemplation. Ein Überblick über die Kölner Buchmalerei in der Gotik unter besonderer Berücksichtigung der Kreuzigungsdarstellung, Weimar 2003.
Google Scholar

Hérold Michel, Gatouillat Françoise, Les vitraux de Lorraine et d’Alsace, Recensement des vitraux anciens de la France, vol. 5, Paris 1994.
Google Scholar

Himmelslicht. Europäische Glasmalerei im Jahrhundert des Kölner Dombaus (1248–1349), Ausstellungskatalog, hrsg von Hiltrud Westermann-Angerhausen, Carola Hagnau, Claudia Schumacher u.a., Köln 1998.
Google Scholar

Hindin Adam, Gothic Goes East. Mendicant Architecture in Bohemia and Moravia, 1226–1278, w: Bettelorden in Mitteleuropa. Geschichte, Kunst, Spiritualität. Referate der gleichnamigen Tagung vom 19. Bis 22.
Google Scholar

März 2007 in St. Pölten, hrsg von Heidemarie Specht, Ralph Andraschek-Holzer, St. Pölten 2008.
Google Scholar

Horzela Dobrosława, Cud światła: witraże średniowieczne w Polsce, noty katalogowe: Edyta Bernady et al., Kraków 2020.
Google Scholar

Horzela Dobrosława, Piętnastowieczny witrażowy cykl maryjny i jego miejsce w wystroju kościoła Dominikanów w Krakowie, w: Claritas et consonantia: funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza: księga poświęcona pamięci Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci, red. Monika Jakubek-Raczkowska, Juliusz Raczkowski, Toruń 2017.
Google Scholar

Horzela Dobrosława, „Szyby kolorowe”. Akwarelowa dokumentacja średniowiecznych witraży kościoła Mariackiego, w: Jako serce pośrodku ciała… Kultura artystyczna kościoła Mariackiego w Krakowie, red. Marek Walczak, Agata Wolska, Kraków 2020 – 2021.
Google Scholar

Horzela Dobrosława, Podosek Daniel, Fotografia jako narzędzie w studiach nad malarstwem witrażowym, w: Ceramika i szkło w badaniach interdyscyplinarnych, red. Kristian Chrzan, Paweł Rzeźnik, Sylwia Siemianowska, Wrocław 2020.
Google Scholar

Hubel Achim, Der Erminoldmeister und die deutsche Skulptur des 13. Jahrhunderts, „Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg“, T. 8: 1974.
Google Scholar

Jak meteor… Stanisław Wyspiański (1869–1907). Artyście w setną rocznicę śmierci, katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 2007.
Google Scholar

Jakuba de Voragine Złota Legenda, tłum. Janina Pleziowa, oprac. Marian Plezia, Warszawa 1955.
Google Scholar

Kalendarz życia i twórczości 1 marca 1890 – ostatnie dni marca 1898 Stanisława Wyspiańskiego, red. Maria Stokowa, w: Stanisław Wyspiański, Dzieła zebrane, t. 16, cz. 2, Kraków 1982.
Google Scholar

Kalinowski Lech, Die ältesten Glasgemälde der Dominikanerkirche in Krakau, w: Bau- und Bildkunst im
Google Scholar

Spiegel internationaler Forschung. Festschrift zum 80. Geburtstag von Prof. Dr. Edgar Lehmann Präsident des CVMA Nationalkomitees in der DDR, Berlin 1989.
Google Scholar

Kalinowski Lech, Malarstwo witrażowe, w: Malarstwo gotyckie w Polsce, red. Adam S. Labuda, Krystyna Secomska, Dzieje Sztuki Polskiej, t. 2, cz. 3, Warszawa 2004.
Google Scholar

Kalinowski Lech, Małkiewiczówna Helena, Ars Vitrea, red. Dobrosława Horzela, Joanna Utzig, Kraków 2016.
Google Scholar

Kalinowski Lech, Trzynastowieczne Ukrzyżowanie na kwaterze witrażowej z kościoła dominikanów w Krakowie, w: Argumenta, articuli, quaestiones. Studia z historii sztuki średniowiecznej. Księga jubileuszowa dedykowana Marianowi Kutznerowi, Toruń 1999.
Google Scholar

Kalinowski Lech, Małkiewiczówna Helena, Horzela Dobrosława, Die mittelalterlichen Glasmalereien in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Krakau, Corpus Vitrearum Medii Aevi Polen, Bd I, 1, hrsg von Dobrosława Horzela, Krakau 2018.
Google Scholar

Kemp Wolfgang, Parallesismus als Formprinzip. Zum Bibelfenster in der Dreikönigskapelle des Kölner Doms und verwandten Werken, „Kölner Domblatt”, T. 56: 1991.
Google Scholar

Kęder Iwona, Komorowski Waldemar, Ikonografia kościoła Dominikanów i ul. Grodzkiej w Krakowie, Kraków 2005.
Google Scholar

Kielar Paweł, Studia nad kulturą szkolną i intelektualną dominikanów prowincji polskiej w średniowieczu, w: Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222–1972, red. Jerzy Kłoczowski, t. 1, Warszawa 1975.
Google Scholar

Kłoczowski Jerzy, Dominikanie polscy na Śląsku w XIII–XIV wieku, Lublin 1956.
Google Scholar

Korolec Jerzy B., Studium generalne dominikanów klasztoru Świętej Trójcy w Krakowie, w: Dominikanie w środkowej Europie w XIII–XV wieku. Aktywność duszpasterska i kultura intelektualna, Studia nad Historią Dominikanów w Polsce, t. 3, red. Jerzy Kłoczowski, Jan A. Spież, Poznań 2002.
Google Scholar

Krása Josef, České iluminované rukopisy: 13.–16. století, Praha 1990.
Google Scholar

Krone und Schleier: Kunst aus mittelalterlichen Frauenklöstern, Ruhrlandmuseum: die frühen Klöster und Stifte 500–1200, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland: die Zeit der Orden 1200–1500, München 2005.
Google Scholar

Kurmann Peter, Kurmann-Schwarz Brigitte, Architektur und Glasmalerei um 1300: die Wende zur Moderne im Langhaus der Zisterzienserkirche von Kappel bei Zürich, w: Luft unter die Flügel… Beiträge zur mittelalterlichen Kunst. Festschrift für Hiltrud Westermann-Angerhausen, Studien zur Kunstgeschichte, Bd 181, hrsg von Andrea von Hülsen-Esch, Dagmar Täube, Hildesheim–Zürich– New York 2010.
Google Scholar

Kurmann-Schwarz Brigitte, Niederhaslach, les vitraux de l’église Staint-Florent, „Congrès Archéologique de France”, T. 162: 2006.
Google Scholar

Kurmann-Schwarz Brigitte, Les vitraux de l‘église des Dominicanes de Strasbourg. Leur importance et leur historiographie, „Bulletin de la cathédrale de Strasbourg”, T. 30: 2012.
Google Scholar

Kuzmová Stanislava, Recepcja kazania Peregryna z Opola o św. Stanisławie w kazaniach autorów późnego średniowiecza (The Reception of the Sermon on St Stanislaus by Peregrinus of Opole in Sermons of Late Medieval Authors), w: Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, red. Krzysztof Ożóg, Tomasz Gałuszka OP, Anna Zajchowska, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 4, Kraków 2008.
Google Scholar

Lillich Meredith Parsons, Remembrance of things past. Stained glass spolia at Châlons cathedral, „Zeitschrift für Kunstgeschichte”, T. 59: 1996, https://doi.org/10.2307/1482888.
Google Scholar

Łanuszka Magdalena, Wpływy niderlandzkie w kwaterach krakowskiego tryptyku dominikańskiego, w: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 13, Kraków 2013.
Google Scholar

Madej-Anderson Agnieszka, Repräsentation in einer Bettelordenskirche.
Google Scholar

Die spätmittelalterlichen Bildtafeln der Dominikaner in Krakau, Studia Jagiellonica Lipsiensia, Bd 4, Ostfildern 2007.
Google Scholar

Malarstwo gotyckie w Polsce, Dzieje Sztuki Polskiej, t. 2, cz. 3, red. Adam S. Labuda, Krystyna Secomska, Warszawa 2004.
Google Scholar

Manhes-Deremble Colette, Deremble Jean-Paul, Les vitraux narratifs de la cathédrale de Chartres. Étude iconographique, Corpus Vitrearum France. Études, vol. 2, Paris 1993.
Google Scholar

Markiewicz Anna, Szyma Marcin, Walczak Marek, Sztuka w kręgu klasztoru dominikanów w Krakowie, w: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 13, Kraków 2013.
Google Scholar

Martin Frank, Die Apsisverglasung der Oberkirche von S. Francesco in Assisi, ihre Entstehung und Stellung innerhalb der Oberkirchenausstattung, Manuskripte zur Kunstwissenschaft in der Wernerschen Verlagsgesellschaft, Bd 37, Worms 1993.
Google Scholar

Matouš František, Mittelalterliche Glasmalerei in der Tschechoslowakei, Corpus Vitrearum Medii Aevi Tschechoslovakei, Prag 1975.
Google Scholar

Mączyński Józef, Pamiątka z Krakowa. Opis tego miasta i jego okolic, t. 2, Kraków 1845.
Google Scholar

Meisterwerke mittelalterlicher Glasmalerei aus der Sammlung des Reichsfreiherrn vom Stein, Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg 1966.
Google Scholar

Mischke Wojciech, Relacje dziejów katedry wawelskiej i kultu św. Stanisława, w: Katedra krakowska w średniowieczu. Materiały sesji Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Kraków, kwiecień l994, Kraków 1999.
Google Scholar

Mrozowicz Wojciech, Die Politische Rolle des Kultes des hl. Adalbert, Stanislaus und der hl. Hedwig im Polen des 13. Jahrhunderts, w: Fonctions sociales et politiques du culte des saints dans les sociétés de rite grec et latin au Moyen Âge et à l’époque moderne, ed. Marek Derwich, Wrocław 1999.
Google Scholar

Muczkowski Józef, Kościół św. Trójcy w Krakowie, „Rocznik Krakowski”, T. 20: 1926.
Google Scholar

Nowak Zofia, O inspiracjach i źródłach ikonograficznych dla krakowskiego retabulum dominikańskiego z lat 60. XV w., w: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 13, Kraków 2013.
Google Scholar

Oberhaidacher-Herzig Elisabeth, ABBAS ADMUNDUS HAAINRICUS ABHINC ORIUNDUS. Die Bildfenster von St. Walpurgis als Memoria für ihren Stifter Abt Heinrich von Admont, „Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpfleg”, T. 70: 2016, z. ½.
Google Scholar

Oberhaidacher-Herzig Elisabeth, Die Bildfenster im Brunnenhaus von Stift Heiligenkreuz und die Memoria der babenberger Fundatoren, „Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege”, T. 66: 2012.
Google Scholar

Okniński Piotr, Krakowskie znaki pielgrzymie z przedstawieniem św. Stanisława, „Biuletyn Historii Sztuki”, 2015, t. 77, nr 2.
Google Scholar

Okniński Piotr, Krakowskie znaki pielgrzymie z przedstawieniem św. Stanisława, w: Działalność fundacyjna biskupów krakowskich, red. Marek Walczak, t. 2, Kraków 2016.
Google Scholar

Pajor Piotr, O budowaniu królestwa. Książęce i królewskie fundacje architektoniczne w Małopolsce jako środek w reprezentacji władzy 1243–1370, Kraków 2020.
Google Scholar

Parello Daniel, Gottesmutter und Heilige Gerturd mit Stiftern aus Köln, w: LWL-Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster Westfälisches Landesmuseum. Die Glasgemälde-Sammlung des Freiherrn vom Stein, Münster 2007.
Google Scholar

Parello Daniel, Die Heilsgeschichte in Schichten. Überlegungen zur Entstehung der monumentalen Bildform in der Glas malerei der Hochgotik, „Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft”, T. 68: 2014.
Google Scholar

Piech Zenon, Pieczęć Leszka Czarnego z przedstawieniem św. Stanisława. Próba interpretacji, „Analecta Cracoviensia”, T. 15: 1983, https://doi.org/10.15633/acr.2863.
Google Scholar

Piech Zenon, Święty Stanisław szafarzem korony Królestwa Polskiego. Ze studiów nad średniowieczną sfragistyką miasta Krakowa, „Rocznik Krakowski”, T. 57: 1991.
Google Scholar

Pieńkowska Hanna, Konserwacja witraży dominikańskich w Krakowie, „Ochrona Zabytków” T. 2: 1949, nr 3.
Google Scholar

Pieńkowska Hanna, Średniowieczne witraże dominikańskie w Krakowie, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAU”, T. 50: 1949, nr 6.
Google Scholar

Pieńkowska Hanna, Średniowieczne witraże kościoła oo. Dominikanów w Krakowie, „Przegląd Artystyczny”, 1948, nr 3 (27).
Google Scholar

Piekosiński Franciszek, Pieczęcie polskie wieków średnich, t. 1: Doba piastowska, Kraków 1899.
Google Scholar

Pietrusińska Maria, Katalog i bibliografia zabytków, w: Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, Dzieje Sztuki Polskiej, t. 1, red. Michał Walicki, Warszawa 1971.
Google Scholar

Pietrusiński Jerzy, Portal św. Stanisława w Starym Zamku, „Biuletyn Historii Sztuki”, 1968, t. 30, nr 3.
Google Scholar

Rode Herbert, Die mittelalterlichen Glasmalereien des Kölner Domes, Corpus Vitrearum Medii Aevi Deutschland, Bd IV, 1, Berlin 1974.
Google Scholar

Rożnowska-Sadraei Agnieszka, Pater Patriae. The Cult of Saint Stanislaus and the Patronage of polish Kings 1200–1455, Kraków 2008.
Google Scholar

Schenkluhn Wolfgang, Architektur der Bettelorden. Die Baukunst der Dominikaner und Franziskaner in Europa, Darmstadt 2000.
Google Scholar

Scholz Hartmut, Dem leuchtenden Beispiel der Dominikaner folgend? Zur Gestalt des Typologischen Bibelfensters der Thomaskirche in Strassburg, w: Licht(t) träume. Festschrift für Brigitte Kurmann-Schwarz zum 65. Geburtstag, Studien zur internationalen Architektur-und Kunstgeschichte, Bd 138, hrsg von Katharina Georgi, Barbara von Orelli-Messerli, Eva Schweiwiler-Lorber u.a., Petersberg 2016.
Google Scholar

Scholz Hartmut, Ornamentverglasungen der Hochgotik, w: Himmelslicht. Europäische Glasmalerei im Jahrhundert des Kölner Dombaus (1248–1349), Ausstellungskatalog, hrsg von Hiltrud Westermann-Angerhausen, Carola Hagnau, Claudia Schumacher u.a., Köln 1998.
Google Scholar

Soukupová Helena, Anežský klášter v Praze, Praha1989.
Google Scholar

Stanisław Wyspiański. Dzieła malarskie (tekst napisali Stanisław Przybyszewski i Tadeusz Żuk-Skarszewski; indeks oprac. Stanisław Świerz), Bydgoszcz 1925.
Google Scholar

Suckale Robert, Glasmalerei im Kontext der Bildkünste um 1300, w: Himmelslicht. Europäische Glasmalerei im Jahrhundert des Kölner Dombaus (1248–1349), Ausstellungskatalog, hrsg von Hiltrud Westermann-Angerhausen, Carola Hagnau, Claudia Schumacher u.a., Köln 1998.
Google Scholar

Sundt Richard A., Mediocres domos et humiles habeant fratres nostri. Dominican legislation on architecture and architectural decoration in the 13th century, „Journal of the Society of Architectural Historians”, T. 46: 1987, https://doi.org/10.2307/990276.
Google Scholar

Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, Dzieje Sztuki Polskiej, t. 1, red. Michał Walicki, Warszawa 1971.
Google Scholar

Sztuka w Krakowie 1350–1550. Wystawa urządzona w sześćsetną rocznicę założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1964.
Google Scholar

Szyma Marcin, Fryz z motywem lilii w kościołach dominikańskich w Polsce, „Kronika Miasta Poznania”, 2004, nr 3: Nasi dominikanie, Poznań 2004.
Google Scholar

Szyma Marcin, Kościół i klasztor Dominikanów w Krakowie. Architektura zespołu klasztornego do lat dwudziestych XIV wieku, Ars Vetus et Nova, t. 15, Kraków 2004.
Google Scholar

Szyma Marcin, Lokalizacja i aranżacja pierwotnego grobu brata Jacka w kościele Dominikanów w Krakowie, w: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 13, Kraków 2013.
Google Scholar

Szyma Marcin, Bojęś-Białasik Anna, Czechowicz Jacek, Czyżewski Krzysztof, Walczak Marek, Przegroda chórowa i lektorium w kościele Trójcy Świętej w Krakowie. Rekonstrukcja – datowanie – użytkowanie, „Biuletyn Historii Sztuki”, 2021, t. 83, nr 4, https://doi.org/10.36744/bhs.1070.
Google Scholar

Tomaso d’Aquino S., Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo e testo integrale di Pietro Lombardo, Libro quarto, Distinzioni 24–42. L’Ordine, il Matrimonio, traduzione a cura della Redazione delle ESDS, vol. 9, Bologna 2001.
Google Scholar

Walczak Marek, Bohemi Cracoviam muraverunt? Kraków wobec sztuki czeskiej około roku 1300, w: Czechy i Polska między Wschodem i Zachodem – średniowiecze i wczesna epoka nowożytna, red. Tomasz Ciesielski, Wojciech Iwańczak, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2016.
Google Scholar

Walczak Marek, The Cult of Saint Stanislaus at the Courts of the Piasts and the Jagiellons and its Artistic Testimony, „Prűzkumy památek”, T. 13: 2006.
Google Scholar

Walczak Marek, Do źródła, Studia z Historii Sztuki Dawnej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Muzeum Narodowego w Krakowie, t. 9, red. Marek Walczak, Kraków 2020.
Google Scholar

Walczak Marek, Rzeźba architektoniczna w Małopolsce za czasów Kazimierza Wielkiego, Ars Vetus et Nova, t. 20, Kraków 2006.
Google Scholar

Walicki Michał, Malarstwo polskie. Gotyk, renesans, wczesny manieryzm, Warszawa 1961.
Google Scholar

Wentzel Hans, Meisterwerke der Glasmalerei, Berlin 1954.
Google Scholar

Wentzel Hans, Die mittelalterlichen Glasmalereien in Schwaben von 1200–1350, Corpus Vitrearum Medii Aevi Deutschand, Bd I, 1, Berlin 1958.
Google Scholar

Wiszewski Przemysław, Ikonografia i polityka. Czy Leszek Czarny dążył do zjednoczenia Polski?, w: Imago narrat. Obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich, Wrocław 2002.
Google Scholar

Wyspiański. Katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie / Catalogue of exhibition of works from the collection of the National Museum in Krakow, red. Danuta Godyń / ed. Magdalena Laskowska, Kraków 2017.
Google Scholar

Wyspiański Stanisław, Witraże dominikańskie, „Rocznik Krakowski”, T. 2: 1899.
Google Scholar

Zathey Jerzy, Nowe źródło do legendy o Bolesławie Śmiałym (z rękopisu Biblioteki Kórnickiej 1122), Warszawa 1962.
Google Scholar

Zdanek Maciej, Le culte des saints dominicains au couvent de la Sainte-Trinité à Cracovie au Moyen Âge, „Siècles. Cahiers du Centre d’Histoire «Espaces et Cultures»”, T. 16: 2002, https://doi.org/10.4000/siecles.2719.
Google Scholar

Zdanek Maciej, Kaplice i ołtarze dominikańskiego kościoła Świętej Trójcy w Krakowie do początku XVII wieku, w: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 13, Kraków 2013.
Google Scholar

Zdanek Maciej, Szkoły i studia dominikanów krakowskich w średniowieczu, Warszawa 2005.
Google Scholar

Zeissberg Heinrich R. von, Kleinere Geschichtsquellen Polens im Mittelalter, Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen, Bd 55, Wien 1877.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

22.11.2022

Jak cytować

Horzela, D. (2022). Tropem witrażystów około 1300, czyli ponownie o najstarszych witrażach kościoła Dominikanów w Krakowie. Rocznik Krakowski, 88, 199–228. https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.09

Numer

Dział

Artykuły