Długoszowy żywot biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża

Autor

DOI:

https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.02

Słowa kluczowe:

biskup krakowski Iwo Odrowąż, Jan Długosz, dziejopisarstwo, Kraków, klasztor, fundacja

Abstrakt

W niniejszym studium Autor źródłoznawczo analizuje biografię biskupa Iwona Odrowąża w Katalogu biskupów krakowskich pióra Jana Długosza w kontekście wszystkich informacji o nim zawartych na kartach Długoszowych Roczników i Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis. Identyfikuje źródła poszczególnych wiadomości o życiu i działalności Iwona, które dziejopisarz zebrał i wykorzystał w wymienionych dziełach. Podkreśla też znaczący wpływ archetypu V Katalogu biskupów krakowskich na kształt Długoszowej biografii Iwona. W końcu charakteryzuje wizerunek biskupa Iwona wyłaniający się z dzieł Długosza.

PlumX Metrics of this article

Biogram autora

Krzysztof Ożóg - Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Profesor zwyczajny w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Historii Średniowiecznej. Od ponad 40 lat prowadzi badania nad środowiskami intelektualnymi w średniowiecznej Polsce i Europie, dziejopisarstwem, historią polskiego Kościoła oraz monarchią Piastów, Andegawenów i Jagiellonów. Interesuje się także dziejami duchowości oraz historią regionalną. Ma w swoim dorobku około 500 publikacji, w tym kilkanaście książek.

Bibliografia

Annales Camaldulenses ordinis sancti Benedicti, ed. Johannes-Benedictus Mittarelli, Anselmus Costadoni, t. 4, Venetiis 1759.
Google Scholar

Antosiewicz Klara, Zakon Ducha Świętego w Polsce średniowiecznej, „Nasza Przeszłość”, 1966, t. 23, https://doi.org/10.52204/np.1966.23.167-198.
Google Scholar

Antosiewicz Klara, Zakon kanoników regularnych Ducha Świętego de Saxia w Krakowie, w: Studia z dziejów kościoła św. Krzyża w Krakowie, red. Zdzisław Kliś, [cz. 1], Kraków 1996.
Google Scholar

Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, rkps 1306.
Google Scholar

Birkenmajer Aleksander, Vitelo e lo Studio di Padova, w: Omaggio dell’Academia Polacca di Scienze e Lettere all’Università di Padova nel Settimo centenario della sua fondazione, Cracovia 1922.
Google Scholar

Borkowska Urszula, Treści ideowe w dziełach Jana Długosza. Kościół i świat poza Kościołem, Lublin 1983.
Google Scholar

Bukowski Waldemar, Luborzyca, w: Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. 3, z. 3, Kraków 2000.
Google Scholar

Bukowski Waldema, Mogiła, w: Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. 4, z. 4, Kraków 2014.
Google Scholar

Clavis scriptorum et operum Medii Aevi Poloniae, oprac. Jerzy Kaliszuk, Aneta Pieniądz, Piotr Węcowski, Krzysztof Skwierczyński, Kraków 2019.
Google Scholar

De vita et miraculis sancti Iacchonis (Hyacinthi) ordinis Fratrum Praedicatorum, auctore Stanislao lectore eiusdem ordinis, wyd. Ludwik Ćwikliński, Monumenta Poloniae Historica, t. 4, Lwów 1884.
Google Scholar

Dekański Dariusz A., Początki zakonu dominikanów prowincji polsko-czeskiej. Pokolenie św. Jacka w zakonie, Gdańsk 1999.
Google Scholar

Dokumenty klasztoru pp. Norbertanek w Imbramowicach (1228–1450), wyd. Zofia Kozłowska-Budkowa, Kraków 1948.
Google Scholar

Drelicharz Wojciech, Idea zjednoczenia Królestwa w średniowiecznym dziejopisarstwie polskim, Kraków 2012.
Google Scholar

Drelicharz Wojciech, Miejsce Komentarza Jana z Dąbrówki w twórczości historiograficznej w Polsce pierwszych Jagiellonów, w: Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki biskupa Wincentego, red. Andrzej Dąbrówka, Mikołaj Olszewski, Warszawa 2015.
Google Scholar

Excerpta Ioannis Dlugossi e fontibus incertis, wyd. Wojciech Kętrzyński, Monumenta Poloniae Historica, t. 4, Lwów 1884.
Google Scholar

Gałuszka Tomasz, Fragment „zaginionej kroniki dominikańskiej” w zbiorach Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Petersburgu, „Studia Źródłoznawcze”, T. 59: 2021, https://doi.org/10.12775/SZ.2021.01.
Google Scholar

Gałuszka Tomasz, Zdanek Maciej, „Krakowskie” bulle rekomendacyjne Grzegorza IX a początki dominikanów polskich, „Studia Źródłoznawcze”, T. 44: 2006.
Google Scholar

Górski Karol, Ród Odrowążów w wiekach średnich, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, T. 8: 1928.
Google Scholar

Grodecki Roman, Dzieje klasztoru premonstrateńskiego w Busku w wiekach średnich, Kraków 1913.
Google Scholar

Grodecki Roman, Iwo Odrowąż, w: Polski słownik biograficzny, t. 10, Wrocław 1962–1964.
Google Scholar

Ioannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, lib. V–VI, ed. Danuta Turkowska, Maria Kowalczyk, Krystyna Pieradzka, Varsaviae 1973.
Google Scholar

Jasiński Kazimierz, Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich, Poznań‒Wrocław 2001.
Google Scholar

Joannis Długosz […] Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, t. 1‒3, ed. Aleksander Przezdziecki, Cracoviae 1863–1864.
Google Scholar

Koczerska Maria, Mentalność Jana Długosza w świetle jego twórczości, „Studia Źródłoznawcze”, T. 15: 1971.
Google Scholar

Katalogi biskupów krakowskich, Monumenta Poloniae Historica, Series Nova, t. 10, cz. 2, wyd. Józef Szymański, Warszawa 1974.
Google Scholar

Kielar Paweł, Początki zakonu dominikańskiego w Polsce, „Nasza Przeszłość”, 1973, t. 39.
Google Scholar

Kiryk Feliks, Urbanizacja Małopolski. Województwo sandomierskie XIII‒XVI wieku, Kielce 1994.
Google Scholar

Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława, wyd. Franciszek Piekosiński, cz. 1, Kraków 1874.
Google Scholar

Kodeks dyplomatyczny Małopolski, wyd. Franciszek Piekosiński, t. 2, Kraków 1886.
Google Scholar

Kodeks dyplomatyczny Małopolski, wyd. Franciszek Piekosiński, t. 4, Kraków 1905.
Google Scholar

Kodeks dyplomatyczny Polski, t. 1, wyd. Leon Rzyszczewski, Antoni Muczkowski, Antoni Zygmunt Helcel, Warszawa 1847.
Google Scholar

Kodeks dyplomatyczny Śląska, wyd. Karol Maleczyński, t. 3, Wrocław 1964.
Google Scholar

Kowalczyk M., Starania kardynała Zbigniewa Oleśnickiego o kanonizację św. Jacka Odrowąża, w: Dominikanie w środkowej Europie w XIII–XV wieku. Aktywność duszpasterska i kultura intelektualna, red. J. Kłoczowski, J.A. Spież, Poznań 2002.
Google Scholar

Kozłowska Zofia, Założenie klasztoru oo. dominikanów w Krakowie, „Rocznik Krakowski”, T. 20: 1926.
Google Scholar

Kozłowska-Budkowa Zofia Rezygnacje biskupów krakowskich Wincentego i Iwona, „Nasza Przeszłość”, 1970, t. 33, https://doi.org/10.52204/np.1970.33.35-44.
Google Scholar

Kronika wielkopolska, wyd. Brygida Kürbis, Monumenta Poloniae Historica, Series Nova, t. 8, Warszawa 1970.
Google Scholar

Lazar Stanisław, Rozwój przestrzenny Sandomierza X‒XIII w., „Roczniki Humanistyczne”, T. 6: 1957, z. 5.
Google Scholar

Laberschek Jacek, Gołaczowy, w: Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. 1, z. 4, Wrocław 1986.
Google Scholar

Laberschek Jacek, Średniowieczne dzieje nadwarciańskiego Mstowa, Kraków 2014.
Google Scholar

Labuda Gerard, O katalogach biskupów krakowskich przed Długoszem, „Studia Źródłoznawcze”, T. 28: 1983.
Google Scholar

Labuda Gerard, Zaginiona kronika z pierwszej połowy XIII wieku w Rocznikach Królestwa Polskiego Jana Długosza. Próba rekonstrukcji, Poznań 1983.
Google Scholar

Leszczyńska-Skrętowa Zofia, Brzesko–Chebdów, w: Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. 1, z. 2, Wrocław 1985.
Google Scholar

Leszczyńska-Skrętowa Zofia, Imbramowice, w: Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. 2, z. 1, Wrocław 1989.
Google Scholar

Leszczyńska-Skrętowa Zofia, Jaksice, w: Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. 2, z. 2, Wrocław 1989.
Google Scholar

List generała premonstratensów Gerwazego do Iwona Odrowąża z r. 1218, wyd. Stanisław Kutrzeba, „Kwartalnik Historyczny”, 1902, nr 16, z. 3.
Google Scholar

Loenertz Raymond-Joseph, „Żywot św. Jacka” autorstwa lektora Stanisława jako źródło historyczne, tłum. Anna Zajchowska, w: Święty Jacek Odrowąż. Studia i źródła. Skarby dominikańskie, red. Maciej Zdanek, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 2, Kraków 2007.
Google Scholar

Maciejewski Jacek, Episkopat polski doby dzielnicowej 1180‒1320, Kraków–Bydgoszcz 2003.
Google Scholar

Maciejewski Jacek, Precedencja biskupów polskich w Polsce piastowskiej, „Nasza Przeszłość”, 2003, t. 99.
Google Scholar

Mieszkowski Karol, Studia nad dokumentami katedry krakowskiej XIII wieku. Początki kancelarii biskupiej, Wrocław 1974.
Google Scholar

Okniński Piotr, Główne etapy formowania się miasta lokacyjnego w Sandomierzu w XIII‒XIV wieku, „Roczniki Historyczne”, R. 82: 2016, https://doi.org/10.12775/RH.2016.03.
Google Scholar

Ożóg Krzysztof, Formacja intelektualna biskupów krakowskich w średniowieczu, w: Cracovia, Polonia, Europa. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, red. Waldemar Bukowski i in., Kraków 1995.
Google Scholar

Paner Anna, Studia czy dyplomacja? Włoska podróż Iwona Odrowąża, w: Władcy, rycerze, mnisi, red. Błażej Śliwiński, Gdańsk 1996.
Google Scholar

Potkowski Edward, Metody pracy polskiego intelektualisty: fikcja i historia u Długosza, w: idem, Książka i pismo w średniowieczu. Studia z dziejów kultury piśmiennej i komunikacji społecznej, Pułtusk 2006.
Google Scholar

Ptolemaei Lucensis Historia ecclesiastica a nativitate Christi usque ad annum circiter MCCCXII, ed. Ludovicus Antonius Muratorius w: Rerum Italicarum Scriptores, t. 11, Mediolani 1727.
Google Scholar

Rajfura Hanna, Katalog arcybiskupów gnieźnieńskich Jana Długosza: studium źródłoznawcze i analiza funkcjonowania późnośredniowiecznej pamięci historycznej, Warszawa 2022 (rozprawa doktorska na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego).
Google Scholar

Rajman Jerzy, Początki opactw norbertańskich w Strahowie i Brzesku, „Nasza Przeszłość”, 1992, t. 78.
Google Scholar

Rocznik kapituły krakowskiej, wyd. Zofia Kozłowska-Budkowa, Monumenta Poloniae Historica, Series Nova, t. 5, Warszawa 1978.
Google Scholar

Szymański Józef, Katalog Jana Długosza, w: Katalogi biskupów krakowskich, Monumenta Poloniae Historica, Series Nova, t. 10, cz. 2, wyd. Józef Szymański, Warszawa 1974.
Google Scholar

Szymański Józef, O recepcji Kroniki Wincentego w środowisku krakowskim w XV wieku, „Studia Źródłoznawcze”, T. 20: 1976.
Google Scholar

Szymański Józef, Redakcja V dominikańska, w: Katalogi biskupów krakowskich, Monumenta Poloniae Historica, Series Nova, t. 10, cz. 2, wyd. Józef Szymański, Warszawa 1974.
Google Scholar

Semkowicz Władysław, Przyczynki dyplomatyczne z wieków średnich, [Kraków] 1912.
Google Scholar

Silnicki Tadeusz, Dzieje Kościoła na Śląsku do końca w. XIV, Warszawa 1953.
Google Scholar

Spież Jan Andrzej, Początki dominikanów w Polsce według Liber beneficiorum Jana Długosza na tle najstarszych żywotów św. Dominika, „Roczniki Historyczne”, T. 78: 2012.
Google Scholar

Spież Jan Andrzej, Św. Jacek we Friesach, w: Polonia Minor Medii Aevi. Studia ofiarowane Panu Profesorowi Andrzejowi Żakiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Zenon Woźniak, Jan Gancarski, Kraków–Krosno 2003.
Google Scholar

Starnawska Maria, Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony krzyżowe na ziemiach polskich w średniowieczu, Warszawa 1999.
Google Scholar

Szczur Stanisław, Kościół krakowski a Stolica Apostolska we wczesnym średniowieczu, „Analecta Cracoviensia”, T. 32: 2000.
Google Scholar

Szczur Stanisław, Początki Kościoła w Polsce – wizja Jana Długosza, „Zeszyty Długoszowskie”, 2005, nr 4.
Google Scholar

Śliwiński Błażej, Krąg krewniaczy biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego”, 1984, nr 14: Historia. Tazbirowa Julia, Rola polityczna Iwona Odrowąża, „Przegląd Historyczny”, 1966, t. 57.
Google Scholar

Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia, ed. Augustinus Theiner, t. 1, Romae 1860.
Google Scholar

Węcowski Piotr, Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza, Kraków 2014.
Google Scholar

Wiśniowski Eugeniusz, Najstarszy dokument benedyktynów sieciechowskich (1252), „Studia Źródłoznawcze”, T. 4: 1959.
Google Scholar

Wiśniowski Eugeniusz, Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiślickiej w średniowieczu, Warszawa 1965.
Google Scholar

Zbiór dyplomów klasztoru mogilskiego, wyd. Eugeniusz Janota, Kraków 1867.
Google Scholar

Zdanek Maciej, Kultura intelektualna dominikanów krakowskich w średniowieczu, Kraków 2003 (rozprawa doktorska w Instytucie Historii UJ).
Google Scholar

Zdanek Maciej, Szkoły i studia dominikanów krakowskich w średniowieczu, Warszawa 2005.
Google Scholar

Zdanek Maciej, Rola dokumentu w opisach klasztorów cysterskich w Liber beneficiorum. Przyczynek do archiwalnych kwerend Jana Długosza, w: Klasztory, miasta i zamki w życiu i twórczości Jana Długosza, red. Jerzy Rajman, Dorota Żurek, Kraków 2016.
Google Scholar

Zdanek Maciej, „Zaginiona kronika dominikańska” z XIII wieku. Próba nowego spojrzenia, w: Fontes et historia. Prace dedykowane Antoniemu Gąsiorowskiemu, red. Tomasz Jurek, Izabela Skierska, Warszawa–Poznań 2007.
Google Scholar

Zeissberg Heinrich, Kleinere Gechichtsquellen Polens im Mittelalter, Wien 1877.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

22.11.2022

Jak cytować

Ożóg, K. (2022). Długoszowy żywot biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża. Rocznik Krakowski, 88, 9–24. https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.02

Numer

Dział

Artykuły