Polskie badania nad socjotopografią miast w epoce przedprzemysłowej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.01

Słowa kluczowe:

historia miast, przestrzeń miejska, struktura społeczna, kartografia, średniowiecze, epoka nowożytna

Abstrakt

Celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie zarysu historii i najważniejszych wyników polskich badań nad socjotopografią miast w epoce przedprzemysłowej. W pierwszej części autor analizuje międzynarodowy kontekst badawczy. Wskazuje na intensywnie rozwijające się w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku badania nad socjotopografią miast niemieckich, których efektem były także interdyscyplinarne studia metodologiczne autorstwa Dietricha Deneckego i Rolfa Hammela-Kiesowa. Zaangażowanie polskich historyków w projekty badawcze realizowane przez Commission Internationale pour l’Histoire des Villes pobudziło do rozpoczęcia badań nad socjotopografią w Polsce. Po raz pierwszy problematyka ta została podjęta na konferencji zorganizowanej w Toruniu w 1974 roku. Apogeum polskich badań nad socjotopografią miast epoki przedprzemysłowej przypadło na lata dziewięćdziesiąte XX wieku i pierwsze lata nowego tysiąclecia. Największym zainteresowaniem badaczy cieszyły się miasta duże (Toruń, Elbląg, Poznań, Wrocław) oraz średnie (Sieradz, Chełmno, Świdnica, Grodno). Od lat osiemdziesiątych XX wieku obserwowany jest wyraźny postęp metodologiczny badań, który przejawia się w rozbudowie katalogu cech społecznych i precyzji ich lokalizacji w przestrzeni miejskiej oraz włączaniu do analizy danych pozyskiwanych z badań urbanistycznych i archeologicznych. Obowiązującym już od lat dziewięćdziesiątych XX wieku standardem jest prowadzenie badań na poziomie parceli lub domu. W prezentowanej analizie porównawczej wyników dotychczasowych badań socjotopograficznych autor koncentruje się na modelach dystrybucji cech statusu zawodowego i społecznego w przestrzeni miejskiej oraz na przesłankach społecznego wartościowania przestrzeni.

PlumX Metrics of this article

Biogram autora

Roman Czaja

Prof. dr hab., historyk, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Bibliografia

Atlas historyczny miast polskich. Red. Roman Czaja. T. 1. Prusy Królewskie i Warmia. Wyd. Roman Czaja, Zenon Kozieł. Z. 8. Toruń. Oprac. Roman Czaja, Radosław Golba, Cezary Kardasz, Jarosław Kłaczkow, Zenon Kozieł, Krzysztof Mikulski, Agnieszka Pilarska, Agnieszka Zielińska. Toruń 2019
Google Scholar

Bartoszewicz Agnieszka: Warta – społeczeństwo miasta w II połowie XV i na początku XVI wieku. Warszawa 1998
Google Scholar

Barylewska-Szymanska Ewa, Maciakowska Zofia: Miasto i ludzie u progu nowoczesności. Socjotopografia Gdańska w pierwszej połowie XIX wieku. Gdańsk 2016
Google Scholar

Bender Georg: Archivalische Beiträge zur Familien Geschichte des Nikolaus Coppernicus. „Mitteilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn” 1882, H. 2, S. 81–116
Google Scholar

Buśko Cezary, Piekalski Jerzy: Die Altstadt von Breslau im 13. bis 15. Jahrhundert. „Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters” 1995/1996, Bd. 23–24, S. 155–181
Google Scholar

Chorowska Małgorzta, Lasota Czesław: Rekonstrukcja układu działek w blokach przyrynkowych we Wrocławiu. „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1995, t. 43, nr 3, s. 351–369
Google Scholar

Czacharowski Antoni: Soziotopographische Probleme der nordeuropäischen Städte im Spätmittelalter am Beispiel der Stadt Torun. In: Beiträge zur Geschichte des Ostseeraumes. Greifswald 1975, S. 207–214
Google Scholar

Czacharowski Antoni: Sociotopography of Medieval and late-Medieval towns in the north European zone as exemplified by Torun. „Acta Poloniae Historica” 1976, t. 34, s. 121–129
Google Scholar

Czacharowski Antoni: Zagadnienia socjotopografii późnośredniowiecznego Torunia. W: Miasta doby feudalnej w Europie środkowo-wschodniej. Przemiany społeczne a układy przestrzenne. Red. Aleksander Gieysztor, Tadeusz Rosłanowski. Warszawa–Poznań–Toruń 1976, s. 137–146
Google Scholar

Czaja Roman: Socjotopografia miasta Elbląga w średniowieczu. Toruń 1992
Google Scholar

Czaja Roman: Neue Erkenntnisse zur Sozialtopographie der Hansestädte im Ostseeraum. In: Vergleichende Ansätze in der hansischen Geschichtsforschung. Hrsg. Rolf Hammel-Kiesow. Trier 2002, S. 273–284
Google Scholar

Czaja Roman: Anmerkungen zur Sozialtopographie der Stadt Elbing im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit. In: Kulturgeschichte Preußens königlich polnischen Anteils in der Frühen Neuzeit. Hrsg. Sabine Beckmann, Klaus Garber. Tübingen 2005, S. 75–88
Google Scholar

Czaja Roman: Die Gestaltung des Stadtraumes das Sozialgefüge mittelalterlicher Städte am Beispiel Polens. In: Europäische Städte im Mittelalter. Hrsg. Ferdinand Opll, Christoph Sonnlechner. Wien–Bozen 2010, S. 203–216
Google Scholar

Denecke Dietrich: Die historische Dimension der Sozialtopographie am Beispiel niedersächsischer Städte. „Berichte zur deutschen Landeskunde” 1980, Bd. 54, S. 211–252
Google Scholar

Denecke Dietrich: Sozialtopographische und sozialräumliche Gliederung der spätmittelalterlichen Stadt. Problemstellung, Methoden und Betrachtungsweisen der historischen Wirtschafts- und Sozialgeographie. In: Über Bürger, Stadt und städtische Literatur im Spätmittelalter. Hrsg. Josef Fleckenstein, Karl Stackmann. Göttingen 1980, S. 161–202
Google Scholar

Denecke Dietrich: Social status and place of residence in preindustrial German towns: recent studies in social topography. In: Urban Historical Geography: Recent Progress in Britain and Germany. Ed. Dietrich Denecke, Gereth Shaw. Cambridge 1988, pp. 125–140
Google Scholar

Denecke Dietrich: Soziale Strukturen im städtischen Raum. Entwicklung und Stand der sozialtopographischen Stadtgeschichtsforschung. In: Die Sozialstruktur und Sozialtopographie vorindustrieller Städte. Beiträge eines Workshop sam Institut für Geschichte der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg am 27. und 28. Januar 2000. Hrgs. Matthias Meinhardt, Andreas Ranft. Berlin 2005, S. 123–147
Google Scholar

Fröhlich Karl: Zur Topographie und Bevölkerungsgeschichte der Stadt Goslar im Mittelalter. „Hansische Geschichtsblätter” 1920/1921, 23 Jhg., S. 127–173
Google Scholar

Gieysztor Aleksander: Wprowadzenie. W: Miasta doby feudalnej w Europie srodkowo-wschodniej. Przemiany społeczne a układy przestrzenne. Red. Aleksander Gieysztor, Tadeusz Rosłanowski. Warszawa–Poznań–Toruń 1976, s. 7–8
Google Scholar

Głąb Zbigniew: Socjotopografia Lutomierska (XIII–XVIII w.). Łódź 2017
Google Scholar

Golba Radosław, Pilarska Agnieszka, Czaja Roman: The concept of a georeferential spatial database of topographic-historical objects (GSDoT-HO): a case study of the cadastral map of Torun (Poland). „International Journal of Geo-Information” 2023, Vol. 12, No. 2, pp. 1–16, https://doi.org/10.3390/ijgi12020026
Google Scholar

Goliński Mateusz: Socjotopografia późnośredniowiecznego Wrocławia (przestrzeń – podatnicy – rzemiosło). Wrocław 1997
Google Scholar

Goliński Mateusz: Wokół socjotopografii późnośredniowiecznej Świdnicy. Cz. 1. Wrocław 2000; Cz. 2. Wrocław 2003
Google Scholar

Gordziejew Jerzy: Socjotopografia Grodna w XVIII wieku. Toruń 2002
Google Scholar

Hammel-Kiesow Rolf: Hauseigentum im spätmittelalterlichen Lübeck. Methoden zur sozial- und wirtschzftsgeschichtlichen Auswertung der Lübecker Oberstadtbuchregesten. In: Archäologische und schriftliche Quellen zur spätmittelalterlich-neuzeitlichen Geschichte der Hansestadt Lübeck: Materialien und Methoden einer archäologisch-historischen Auswertung. Hrsg. Alfred Falk, Rolf Hammel. Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte, Bd. 10. Bonn 1987, S. 85–300
Google Scholar

Hammel-Kiesow Rolf: Räumliche Entwicklung der Berufstopographie Lübecks bis zum Ende des 14. Jahrhunderts. In: Lübeckische Geschichte. Hrsg. Antjekathrin Graßmann. Lübeck 1997, S. 50–76
Google Scholar

Isenmann Eberhard: Die deutsche Stadt im Mittelalter 1150-1550. Stadtgestalt, Recht Verfassung, Stadtregiment, Kirche Gesellschaft, Wirtschaft. Wien–Köln–Weimar 2012
Google Scholar

Jasiński Tomasz: Przedmieścia średniowiecznego Torunia i Chełmna. Poznań 1982
Google Scholar

Jasiński Tomasz: Z zagadnień topografii społecznej średniowiecznego Torunia (Część I – Stare Miasto). „Zapiski Historyczne” 1983, t. 48, z. 3, s. 5–45
Google Scholar

Karsten Igel: Zwischen Bürgerhaus und Frauenhaus. Stadtgestalt, Grundbesitz und Sozialstruktur im spätmittelalterlichen Greifswald. Köln–Weimar–Wien 2010
Google Scholar

Leśniak Franciszek: Socjotopografia Krosna (1512–1630). Studia i materiały. Kraków 2005
Google Scholar

Maciakowska Zofia: Kształtowanie przestrzeni miejskiej Głównego Miasta w Gdańsku do początku XV w. Gdańsk 2011
Google Scholar

Manikowska Halina: Miasta i mieszczaństwo na ziemiach Polski w średniowieczu – postulaty i perspektywy badawcze. W: Pytania o średniowiecze. Potrzeby i perspektywy badawcze polskiej mediewistyki. Wyd. Wojciech Fałkowski. Warszawa 2001, s. 116–117
Google Scholar

Meinhardt Matthias: Auswahlbibliographie zur Sozialstruktur und Sozialtopographie vorindustrieller Städte. In: Die Sozialstruktur und Sozialtopographie vorindustrieller Städte. Beiträge eines Workshop sam Institut für Geschichte der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg am 27. und 28. Januar 2000. Hrgs. Matthias Meinhardt, Andreas Ranft. Berlin 2005, S. 287–311
Google Scholar

Mikulski Krzysztof: Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początku XVIII wieku. Toruń 1992
Google Scholar

Mrozowski Krzysztof: Przestrzeń i obywatele Starej Warszawy od schyłku XV wieku do 1569 roku. Warszawa 2020
Google Scholar

Nawrolska Grażyna: Początki Elbląga w świetle źródeł archeologicznych. Elbląg 2012
Google Scholar

Paner Henryk: The spatial development of Gdańsk to the beginning of the 14th Century. The origins of the Old and Main Town. In: Polish Lands at the Turn of the First and the Second Millennia. Ed. Przemysław Urbanczyk. Warszawa 2004, pp. 15–32
Google Scholar

Pieradzka Krystyna: Garbary przedmieście Krakowa (1363–1587). Biblioteka Krakowska, nr 71. Kraków 1931
Google Scholar

Rajman Jerzy: Kraków – zespół osadniczy, proces lokacji, mieszczanie do roku 1333. Kraków 2004
Google Scholar

Rosłanowski Tadeusz: Zagadnienia socjotopografii porównawczej na przykładzie miast Europy środkowej. W: Miasta doby feudalnej w Europie środkowo-wschodniej. Przemiany społeczne a układy przestrzenne. Red. Aleksander Gieysztor, Tadeusz Rosłanowski. Warszawa–Poznań–Toruń 1976, s. 9–33
Google Scholar

Rörig Fritz: Wirtschaftskräfte im Mittelalter. Abhandlungen zur Stadt- und Hansegeschichte. Köln–Graz 1959
Google Scholar

Sowina Urszula: Sieradz. Układ przestrzenny i społeczeństwo miasta w XV–XVI w. Warszawa–Sieradz 1991
Google Scholar

Sowina Urszula: L’espace urbain des villes polonaises au bas moyen âge à la lumière des recherches sociotopographiques. En: El espacio urbano en la Europa medieval. Ed. Beatriz Arízaga Bolumburu, Jesús Ángel Solórzano Telechea. Logroño 2006, pp. 345–372
Google Scholar

Superczyński Mateusz: Versuch einer Rekonstruktion der Soziotopografie des mittelalterlichen Kulm am Beispiel des großen Viertels. „Biuletyn Polskiej Misji Historycznej” 2021, nr 16, s. 61–90
Google Scholar

Wiesiołowski Jacek: Socjotopografia późnośredniowiecznego Poznania. Warszawa–Poznań 1982 (wyd. 2 Poznań 1997)
Google Scholar

Żurek Dorota: Przestrzeń i społeczeństwo Chrzanowa średniowiecznego i nowożytnego. Kraków 2015
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

29.09.2022

Jak cytować

Czaja, R. (2022). Polskie badania nad socjotopografią miast w epoce przedprzemysłowej. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 40, 15–24. https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.01

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy