Charakterystyka wzajemnych powiązań tekstu z dyskursem

Autor

  • Jakub Płowens Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.23.04

Słowa kluczowe:

tekst, rozumienie tekstu, dyskurs, kontekst

Abstrakt

An Explanation of Interconnections Between Text and Discourse
The paper aims to explain the interconnections between text and discourse. It presents some views on discourse and text, and concludes that discourse has the superior and multicodal character in relation to text. An assumption is made that text has a dual nature; it is a product of language, and part of communication. Moreover, the author makes an attempt to describe the role of context as a kind of mechanism which links the level of text with the area of discourse, thus rendering the text comprehensible. In addition, the paper emphasizes the cognitive processes involved in the comprehension of text through context.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bańczerowski J., Pogonowski J., Zgółka T., 1982, Wstęp do językoznawstwa, Poznań.

de Beaugrande R., 1997, New foundations for a science of text and discourse, Norwood.

de Beaugrande R., Dressler W., 1990, Wstęp do lingwistyki tekstu, Warszawa.

Brown G., Yule G., 1983, Discourse analysis, Cambridge – New York.

Clark H.H., 1996, Using language, Cambridge.

Condor S., Antaki Ch., 2001, Dyskurs a psychologia postrzegania społecznego, [w:] T. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa, s. 242–273.

Czachur W., Miller D., 2012, Niemiecka lingwistyka dyskursu – próba bilansu i perspektywy, „Oblicza Komunikacji” 5, s. 25–43.

van Dijk T., 2001a, Badania nad dyskursem, [w:] idem (red.), Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa, s. 9–44.

van Dijk T., 2001b, Critical discourse analysis, [w:] D. Schiffrin, D. Tannen, H.E. Hamilton (red.), Handbook of discourse analysis, Malden – Oxford, s. 352–371.

van Dijk T., 2006, Discourse, context and cognition, „Discourse Studies” 8 (1), s. 159–177.

van Dijk T., 2008, Discourse and context. A sociocognitive approach, Cambridge.

Dobrzyńska T., 1993, Tekst. Próba syntezy, Warszawa.

Duszak A., 1998, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa.

Duszak A., 2012, Centra, hybrydy i zmiana społeczno-dyskursywna, „Oblicza Komunikacji” nr 5, s. 9–24.

Eco U., 2009, Teoria semiotyki, Kraków.

Fairclough N., 2001, Language and power, Harlow.

Fauconnier G., 2006, Pragmatics and cognitive linguistics, [w:] L.R. Horn, G. Ward (red.), Handbook of pragmatics, Malden – Oxford, s. 657–674.

Fowler R., 1991, Language in the news: discourse and ideology in the press, London – New York.

Goutsos D., 1997, Modeling discourse topic: sequential relations and strategies in expository text, Norwood.

Grabias S., 1994, Język w zachowaniach społecznych, Lublin.

Grice P.H., 1977, Logika a konwersacja, „Przegląd Humanistyczny” VI, s. 85–99.

Grzmil-Tylutki H., 2000, Francuski i polski dyskurs ekologiczny w perspektywie aksjologii, Kraków.

Grzmil-Tylutki H., 2007, Gatunek w świetle francuskiej teorii dyskursu, Kraków.

Grzmil-Tylutki H., 2012a, Francuska analiza dyskursu a badania kontrastywne (?), „Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs” 5, s. 223–230.

Grzmil-Tylutki H., 2012b, Francuska analiza dyskursu i jej recepcja w Polsce, „Oblicza Komunikacji” nr 5, s. 45–59.

Heinemann W., Viehweger D., 1991, Textlinguistik. Eine Einführung, Tübingen.

Jakobson R., 1984, Poetyka w świetle językoznawstwa, [w:] idem, W poszukiwaniu istoty języka, red. M.R. Mayenowa, t. 2, Warszawa, s. 77–88.

Labocha J., 2008, Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej, Kraków.

Lyons J., 1989, Semantyka, t. 2, Warszawa.

Ostaszewska D., 1991, Organizacja tekstu a problem gromadzenia i scalania jego informacji, Katowice.

Ricoeur P., 1989, Język, tekst, interpretacja, Warszawa.

Schiffrin D., 1988, Discourse markers, Cambridge – New York.

Schiffrin D., 1998, Approaches to discourse, Oxford – Cambridge.

Sperber D., Wilson D., 1986, Relevance: communication and cognition, Oxford.

Tomlin R.S., Forrest L., Pu M.M., Kim M.H., 2001, Semantyka dyskursu, [w:] T. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa, s. 45–101.

Wojtak M., 2011, O relacjach dyskursu, stylu, gatunku i tekstu, „Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs” 4, s. 69–78.

Opublikowane

2017-05-15

Jak cytować

Płowens, J. (2017) „Charakterystyka wzajemnych powiązań tekstu z dyskursem”, LingVaria, 12(23), s. 61–74. doi: 10.12797/LV.12.2017.23.04.

Numer

Dział

Zagadnienia ogólne