Analiza semantyczna wybranych jednostek języka związanych z wydawaniem pieniędzy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.19.2024.37.06

Słowa kluczowe:

wydawać pieniądze na coś, jednostki języka, znaczenie, eksplikacja

Abstrakt

A SEMANTIC ANALYSIS OF SELECTED LANGUAGE UNITS RELATED TO THE CONCEPT OF SPENDING MONEY

The aim of the article is the delimitation and semantic analysis of language units represented in the Polish language by the forms: wykosztować się [spend a lot of money], szarpnąć się [buy something expensive], zrujnować się, spłukać się [spend all one’s money] and szastać [spend money in a reckless manner]. The author distinguishes the relevant language units and carries out their analysis according to the assumptions of reductionist semantics within the structuralist tradition which sets a clear boundary between semantics and pragmatics. The effect of the analysis conducted by the author is the identification of verbal units in the form of [ktośi] [somebody] wykosztował się na [cośj], [ktośi] szarpnął się na [cośj], [ktośi] zrujnował się na [cośj], [ktośi] spłukał się, as well as [ktośi] szasta [czymśj: pieniądze [money]]. The author describes the semantic properties of the distinguished lexemes and formulates explications of the notions assigned to them.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bednarek A., Grochowski M., 1993, Zadania z semantyki językoznawczej, Toruń.

Bogusławski A., 1973, O analizie semantycznej, „Studia Semiotyczne” 4, s. 47–70.

Bogusławski A., 1976, O zasadach rejestracji jednostek języka, „Poradnik Językowy” nr 8, s. 356–364.

Bogusławski A., 1978, O jednostkach werbalno-prefiksalnych języka rosyjskiego i polskiego, „Slavia Orientalis” nr 3, s. 379–383.

Bogusławski A., 1988a, Język w słowniku. Desiderata semantyczne do wielkiego słownika polszczyzny, Wrocław.

Bogusławski A., 1988b, Obiekty leksykograficzne a jednostki języka, [w:] Z. Saloni (red.), Studia z polskiej leksykografii współczesnej, t. 2, Białystok, s. 13–34.

Bogusławski A., 1989, Uwagi o pracy nad frazeologią, [w:] Z. Saloni (red.), Studia z polskiej leksykografii współczesnej, t. 3, Białystok, s. 13–30.

Bogusławski A., 2001, Pary czy wieloczłony aspektowe?, „Prace Filologiczne” XLVI, s. 69–77.

Filar D., 2014, Językowo-kulturowy obraz pieniądza we współczesnej polszczyźnie, [w:] D. Filar, A. Łukasiewicz-Kamińska, I. Miciuła et al., Od muszli do bitmonety. Oblicza pieniądza i systemów walutowych, Warszawa, s. 64–109 [e-book].

Grochowski M., 1981, O wyróżnianiu jednostek opisu semantyki leksykalnej, „Sborník Prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity” 30(A29), s. 31–37.

Grochowski M., 1993, Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych, Warszawa.

ISJP: M. Bańko (red.), Inny słownik języka polskiego PWN, t. I–II, Warszawa 2000.

Karolak S., 1974, O programie składni wyrażeń predykatywnych w gramatyce języka polskiego, [w:] R. Laskowski, A. Orzechowska (red.), O predykacji. Materiały konferencji Pracowni Budowy Gramatycznej Współczesnego Języka Polskiego IBL PAN, Zawoja 14-16 XII 1972, Wrocław, s. 7–23.

Karolak S., 2002, Podstawowe struktury składniowe języka polskiego, Warszawa.

Kruk D., 2016, Czasownik stracić i jego właściwości. Analiza semantyczno-składniowa, „Linguistica Copernicana” 13, s. 159–171. DOI: 10.12775/LinCop.2016.007. DOI: https://doi.org/10.12775/LinCop.2016.007

Kruk D., 2017, Czy czasowniki stracić, zmarnować, roztrwonić i przepuścić są wyrażeniami synonimicznymi?, „Prace Filologiczne” LXX, s. 317–330.

Kruk D., 2023, Ruina, ruiny, rujnować. Delimitacja jednostek i charakterystyka pojęć, „Poradnik Językowy” nr 8, s. 18–32. DOI: 10.33896/PorJ.2023.8.2. DOI: https://doi.org/10.33896/PorJ.2023.8.2

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego, [on-line:] http://nkjp.pl/.

Święcicka M., 2012, Pieniądz we współczesnej polszczyźnie. Studium leksykalno-semantyczne, Bydgoszcz.

USJP: S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. I–IV, Warszawa 2003.

Wierzbicka A., 1966, Czy istnieją zdania bezpodmiotowe?, „Język Polski” XLVI, nr 3, s. 177–196.

Wierzbicka A., 2011, Uniwersalia ugruntowane empirycznie, „Teksty Drugie” nr 1/2 (127–128): Teoria literatury, krytyka, interpretacja, s. 13–30.

WSJP PAN: P. Żmigrodzki (red.), Wielki słownik języka polskiego PAN, [on-line:] https://wsjp.pl/.

Pobrania

Opublikowane

2024-05-06

Jak cytować

Kruk, D. (2024) „Analiza semantyczna wybranych jednostek języka związanych z wydawaniem pieniędzy”, LingVaria, 19(1(37), s. 89–102. doi: 10.12797/LV.19.2024.37.06.

Numer

Dział

Polszczyzna współczesna