Władze i społeczeństwo Wolnego Miasta Krakowa wobec „sprawy narodowej” i „opiekuńczych” dworów

Autor

  • Bogusław Krasnowolski Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie image/svg+xml

Słowa kluczowe:

Kraków, Wolne Miasto Kraków, kult narodowych bohaterów, pogrzeby księcia Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszki, Kopiec Kościuszki, Uniwersytet Jagielloński, cenzura, galicyjscy konspiratorzy, restauracja zabytków

Abstrakt

Artykuł, w oparciu o niewykorzystane dotąd w pełni źródła i całokształt literatury, odpowiada na pytanie, w jakim stopniu władze i społeczność Wolnego (po 1830 r. już tylko z nazwy) Miasta Krakowa potrafiły wykorzystać stopniowo ograniczany margines swobód obywatelskich. Położono nacisk na zestawienie patriotycznych przedsięwzięć (wawelskie pogrzeby Tadeusza Kościuszki i księcia Józefa Poniatowskiego, sypanie Kopca Kościuszki) z hołdami dla zaborców, reakcje na powstanie listopadowe i popowstaniowe represje (m.in. szczególnie trudny problem stosunku do uczestników powstania pochodzących spoza miniaturowej Rzeczpospolitej Krakowskiej), próby obrony autonomii Uniwersytetu Jagiellońskiego i sądownictwa, podporządkowywanie cenzurze i przeciwstawianie się jej, traktowanie sztuki i restaurowania zabytków jako manifestacji uczuć patriotycznych. Zaakcentowano różnorodność postaw: odważnych, ostrożnych (realistyczny lojalizm wobec „opiekuńczych dworów”) i wręcz zdradzieckich.

Biogram autora

Bogusław Krasnowolski - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Historyk sztuki i historyk, dr hab., profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, wykładowca krakowskiej ASP (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki). Od 1990 r. wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, od 2002 r. przewodniczący Komisji Programowania i Oceny Realizacji SKOZK. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu historii urbanistyki średniowiecznej, sztuki Krakowa i Małopolski, historii i teorii ochrony zabytków.

Bibliografia

Baczkowski Michał, Antoni Morbitzer jako prezes Krakowskiej Rady Municypalnej (1812–1815), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, 2013, nr 140, z. 3.
Google Scholar

Banach Andrzej Kazimierz, Czasy zaborów, Uniwersytet Jagielloński w latach 1795–1918, w: Krzysztof Stopka, Andrzej Kazimierz Banach, Julian Dybiec, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
Google Scholar

Bieniarzówna Janina, Wolne Miasto Kraków, w: Dzieje Krakowa, t. 3: Kraków w latach 1796–1918, red. Janina Bieniarzówna, Jan M. Małecki, Józef Mitkowski, Kraków 1979.
Google Scholar

Bieniarzówna Janina, Stelmach Antoni, Schindler Jan Chrzciciel Michał (1802–1890), w: Polski słownik biograficzny, t. 35, Warszawa–Kraków 1994.
Google Scholar

Borowiejska-Birkenmajerowa Maria, Demel Juliusz, Działalność architektoniczna i urbanistyczna senatu Wolnego Miasta Krakowa w latach 1815–1846, Studia i Materiały do Historii i Teorii Architektury i Urbanistyki, t. 4, Warszawa 1963.
Google Scholar

Dutkowa Renata, Litwiński Walenty (1778–1823), w: Polski słownik biograficzny, t. 17, Wrocław 1972.
Google Scholar

Graniczny Marek, Kacprzak Joanna, Urban Halina, Krzywiec Piotr, Ludwik Zejszner – wybitny przyrodnik, jeden z pionierów kartografii geologicznej w Polsce, „Przegląd Geologiczny”, 2007, t. 55, nr 11.
Google Scholar

Grodziski Stanisław, Rzeczpospolita Krakowska, jej lata i ludzie, Kraków 2012.
Google Scholar

Kargol Anna, Dwa pierwsze wieki wolnomularstwa w Krakowie, „Państwo i Społeczeństwo”, 2010, nr 2.
Google Scholar

Komorowski Waldemar, Sudacka Aldona, Rynek Główny w Krakowie, Wrocław–Warszawa–Kraków 2008.
Google Scholar

Kozłowski Eligiusz, Lubliner Ludwik Ozeasz (1809–1868), w: Polski słownik biograficzny, t. 17, Wrocław 1972.
Google Scholar

Krasnowolski Bogusław, Restauracja zespołu augustiańskiego na Kazimierzu. Z dziejów ochrony krakowskich zabytków, Biblioteka Krakowska, nr 152, Kraków 2010.
Google Scholar

Krasnowolski Bogusław, Urbanistyka i sztuka Wolnego Miasta Krakowa, w: Rzeczpospolita Krakowska 1815–1846. Materiały z sesji naukowej 23 maja 2015 roku, Kraków w Dziejach Narodu, nr 35, red. Jerzy Wyrozumski, Kraków 2016.
Google Scholar

Mrozowska Kamilla, Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1795–1850, w: Mirosława Chamcówna, Kamilla Mrozowska, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1765–1850, t. 2, cz. I, Kraków 1965.
Google Scholar

Pruszyńska Zuzanna, Kuhn Ferdynand Fryderyk, w: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, t. 4, Wrocław 1986.
Google Scholar

Ręgorowicz Ludwik, Szkolnictwo W.M. Krakowa w dobie kuratorii Józefa hr. Załuskiego, Lwów 1928.
Google Scholar

Rzeczpospolita Krakowska 1815–1846. Wybór źródeł, red. J. Bieniarzówna, Wrocław 2004.
Google Scholar

Sędziowie w Wolnym Mieście Krakowie, w: Poczet sędziów krakowskich, cz. XXI, „Krakowskie Zeszyty Sądowe”, 2014, R. 24, nr 11 (287).
Google Scholar

Sokulski Justyn, Ekielski Napoleon, w: Polski słownik biograficzny, t. 6, Kraków 1946.
Google Scholar

Tyrowicz Marian, Austriacka polityka cenzuralna a prasa galicyjska 1772–1849, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, 1978, nr 17, z. 1.
Google Scholar

Tyrowicz Marian, Towarzystwo Demokratyczne Polskie, 1832–1863: przywódcy i kadry członkowskie, przewodnik biobibliograficzny, Warszawa 1964.
Google Scholar

Wancław Anna, Franciszek Sapalski – pierwszy polski profesor geometrii wykreślnej, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej”, 1997, z. 4.
Google Scholar

Wawel-Louis Józef, Wspomnienie o Józefie Patelskim, wiceprezesie Towarzystwa Dobroczynności, Kraków 1888.
Google Scholar

Wiązek Paweł, Poglądy na cele kary w Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo”, 2013, nr 315/2.
Google Scholar

Żychiewicz Tadeusz, Humbert Szczepan, w: Polski słownik biograficzny, t. 10, Wrocław 1962–1964.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

29.09.2023

Jak cytować

Krasnowolski, B. (2023). Władze i społeczeństwo Wolnego Miasta Krakowa wobec „sprawy narodowej” i „opiekuńczych” dworów. Rocznik Krakowski, 85, 107–137. Pobrano z https://journals.akademicka.pl/rocznikkrakowski/article/view/5290

Numer

Dział

Artykuły