Ołtarze kościoła Franciszkańskiego w Krakowie

Historia i ikonografia

Autor

DOI:

https://doi.org/10.36123/RK.2023.89.03

Słowa kluczowe:

Franciszkanie, kościół (bazylika) św. Franciszka w Krakowie, historia ołtarzy, ikonografia ołtarzy, ołtarz główny, ołtarze boczne

Abstrakt

Krakowski kościół franciszkanów był w ostatnim półwieczu jedną z najczęściej analizowanych średniowiecznych budowli sakralnych w Krakowie. Analizy te i badania koncentrowały się na jego historii i architekturze. Nie zajmowano się jednak topografią sakralną, co zresztą należy do zaniedbanych obszarów polskiej historiografii. Tylko nieliczni z badaczy podejmowali się szerszego przedstawienia historii, struktury i umiejscowienia ołtarzy z kościoła św. Franciszka z Asyżu w Krakowie ‒ najczęściej obiektów pojedynczych i najmłodszych. W tej sytuacji autor stawia sobie za zadanie opisanie na podstawie dostępnych źródeł stanu ołtarzy w tym kościele od średniowiecza po czasy współczesne. Takie zebranie rozproszonych informacji wydaje się słuszne i pożyteczne.

PlumX Metrics of this article

Biogram autora

Franciszek Solarz OFMConv - Klasztor św. Franciszka w Krakowie

Franciszkanin, dr teologii, archiwista Archiwum Prowincjalnego (OFMConv) w Krakowie, kustosz zabytków klasztornych. Wykładowca teologii fundamentalnej i religiologii w WSD Franciszkanów i innych seminariach. Członek Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce, Franciszkańskiego Towarzystwa Naukowego, Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych i Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES.

Bibliografia

Adamczewski Jan, Mała encyklopedia Krakowa, Kraków 1996.
Google Scholar

Bałus Wojciech, Sztuka Sakralna Krakowa w wieku XIX, cz. II, Matejko i Wyspiański, Kraków, 2007.
Google Scholar

Bazylika OO. Franciszkanów. Przewodnik, Kraków 2002.
Google Scholar

Bęczkowska Urszula, Karol Kremer i Krakowski Urząd Budownictwa w latach 1837‒1860, Kraków 2010.
Google Scholar

Białkiewicz Zbigniew Jan, Przemiany architektury krakowskiej w połowie XIX wieku, Kraków 1994.
Google Scholar

Borowiejska-Birkenmajerowa Maria, Odbudowa kościołów Św. Trójcy i Św. Franciszka w Krakowie w drugiej połowie w. XIX – koncepcje i realizacja, „Krzysztofory”, T. 12: 1985.
Google Scholar

Demel Juliusz, Pożar Krakowa 1850 roku, „Rocznik Krakowski”, T. 32: 1952.
Google Scholar

Dettloff Paweł, Rojkowska Halina, Zarys dziejów kaplicy Arcybractwa Męki Pańskiej i jej wyposażenia, „Rocznik Krakowski”, T. 82: 2016.
Google Scholar

Di Fonzo Wawrzyniec, Odoardi Jan, Pompei Alfons, Bracia Mniejsi Konwentualni. Historia i życie (1209‒1976), Niepokalanów 1988.
Google Scholar

Ekielski Władysław, Nieudana restauracya, „Architekt”, 1907, t. 8, z. 8, s. 14.
Google Scholar

Frycz Jerzy, Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795‒1918, Warszawa 1975.
Google Scholar

Geniusz baroku. Szymon Czechowicz 1689‒1775, red. Andrzej Betlej, Tomasz Zaucha, Kraków 2020.
Google Scholar

Gogola Zdzisław, Rys historyczny bazyliki Franciszkanów w Krakowie, w: Studia z dziejów kościoła Franciszkanów w Krakowie, red. Z. Kliś, Kraków 2006.
Google Scholar

Grabowski Ambroży, Kraków i jego okolice, wyd. 5, Kraków 1866.
Google Scholar

Guryn Andrzej, Reformatorska działalność Jana Donata Caputo w prowincji franciszkanów konwentualnych w Polsce w latach 1595‒1598, „Studia Theologica Varsaviensia”, 1969, t. 7, z. 1. Historia pożaru miasta Krakowa, Kraków 1850.
Google Scholar

Kantak Kamil, Franciszkanie Polscy, t. II, Kraków 1938.
Google Scholar

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 4: Miasto Kraków, cz. 2: Kościoły i klasztory Śródmieścia, 1, red. Adam Bochnak, Jan Samek, Warszawa 1971.
Google Scholar

Kęder Iwona, Komorowski Waldemar, Ikonografia placu Wszystkich Świętych oraz ulic Franciszkańskiej, Poselskiej, Senackiej i Kanoniczej w Krakowie, Kraków 2007.
Google Scholar

Klaja Grzegorz, Ołtarz w świetle teologii, Kraków 2008.
Google Scholar

Langman Jerzy, „Nieistniejący kościół świętych Michała i Józefa niegdyś karmelitów bosych w Krakowie”, Archiwum Prowincji Karmelitów Bosych w Czernej, mps, syg. AMK 11.
Google Scholar

Łoza Stanisław, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954.
Google Scholar

Mikołajska Ewa, Neośredniowieczne ołtarze w Krakowie, w: Wojciech Bałus, Ewa Mikołajska, Jacek Urban, Joanna Wolańska, Sztuka sakralna w Krakowie w wieku XIX, część 1, Kraków 2004.
Google Scholar

Moraczewski Maciej, [Nekrolog Księżarskiego], „Czasopismo Techniczne [lwowskie]”, 1884, nr 2, s. 67 (wykaz prac).
Google Scholar

Muczkowski Józef, Kościół Św. Franciszka w Krakowie, Biblioteka Krakowska, nr 19, Kraków 1901.
Google Scholar

Nadolski Bogusław, Misterium chrześcijańskiego ołtarza, Kraków 2009.
Google Scholar

Pasierb Janusz Stanisław, Ołtarz chrześcijański: Historia i symbolika, „Studia Theologica Varsaviensia” ” 1968, t. 68, nr 2.
Google Scholar

Pruszcz Piotr Hiacynt, Kleynoty Stołecznego Miasta Krakowa albo Kościoły, y co w nich iest widzenia godnego y znacznego, przez Piotra Hiacynta Pruszcza krótko opisane…, Kraków 1745.
Google Scholar

Przewodnik po bazylice oo. Franciszkanów w Krakowie, Kraków 1987.
Google Scholar

Purchla Jacek, O architekturze krakowskiej połowy XIX wieku, „Rocznik Krakowski”, T. 53: 1987, s. 132.
Google Scholar

Rojkowska-Tasak Halina, Zespół klasztorny Franciszkanów w Krakowie – rozwój przestrzenny, w: Krypty grobowe kościoła św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych, t. I: Archeologia. Historia. Kostiumologia, red. Anna Drążkowska, Toruń 2020.
Google Scholar

Rosenbaiger Samuel, Dzieje kościoła oo. Franciszkanów w Krakowie w wiekach średnich, Biblioteka Krakowska, nr 79, Kraków 1933.
Google Scholar

Rożek Michał, Straty kulturalne i artystyczne Krakowa w okresie pierwszego najazdu szwedzkiego (1655‒1657), „Biuletyn Historii Sztuki”, 1974, t. 36, nr. 2.
Google Scholar

Samek Marta, Architektura kościoła franciszkanów w Krakowie w XVII wieku, „Rocznik Krakowski”, T. 56: 1990.
Google Scholar

Solarz Franciszek, Arcybractwo Męki Pańskiej na tle jego historii i posłannictwa, w: Krypty grobowe kościoła św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych, t. I: Archeologia. Historia. Kostiumologia, red. Anna Drążkowska, Toruń 2020.
Google Scholar

Solarz Franciszek, Drewniane wyposażenie bazyliki Franciszkanów w Krakowie, w: Sztuka w kręgu krakowskich franciszkanów i klarysek, red: Marcin Szyma, Marek Walczak, Kraków 2020.
Google Scholar

Solarz Franciszek, Historia bazyliki, krużganków i kaplic w zespole krakowskiego klasztoru franciszkanów, w: Franciszek Solarz, Bogumił Krużel, Krakowscy Franciszkanie (Krakovian Franciscans). Album, AFRaster, Kraków 2009.
Google Scholar

Solarz Franciszek, Historia relikwii błogosławionej Salomei, w: Krypty grobowe kościoła św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych, t. I: Archeologia. Historia. Kostiumologia, red. Anna Drążkowska, Toruń 2020.
Google Scholar

Szyma Marcin, In ecclesia sancti Francisci in chori medio. Wprowadzenie do badań nad miejscem chóru liturgicznego w kościołach średniowiecznego Krakowa, w: Średniowieczna architektura sakralna w Polsce w świetle najnowszych badań. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 13‒15 listopada 2013 roku, Gniezno 2014.
Google Scholar

Tomkowicz Stanisław, Kronika konserwatorska krakowska za rok 1895, „Kalendarz Krakowski Józefa Czecha”, 1896.
Google Scholar

Tomkowicz Stanisław, Opieka nad zabytkami, „Kalendarz Krakowski Józefa Czecha”, 1896.
Google Scholar

Umiłowany od wszystkiego miasta. W 770. Rocznicę przybycia franciszkanów do Krakowa (1237‒2007), red. Andrzej Bruździński, Zdzisław Gogola, Kraków 2007.
Google Scholar

Wanat Benignus Józef, Barokowe ołtarze w bazylice Franciszkanów w Krakowie, w: Umiłowany od wszytkiego miasta. W 770. rocznicę przybycia franciszkanów do Krakowa (1237‒2007), red. Andrzej Bruździński, Zdzisław Gogola, Kraków 2007.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

09.12.2023

Jak cytować

Solarz OFMConv, F. (2023). Ołtarze kościoła Franciszkańskiego w Krakowie: Historia i ikonografia. Rocznik Krakowski, 89, 35–64. https://doi.org/10.36123/RK.2023.89.03

Numer

Dział

Artykuły