Sieć rzeczna średniowiecznego Krakowa

Próba syntezy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.36123/RK.2023.89.02

Słowa kluczowe:

Kraków, Garbary, Wisła, Rudawa, Prądnik, Wilga, Zakazimierka, młynówki, młynarstwo

Abstrakt

Artykuł zawiera charakterystykę rzeki Wisły oraz jej dopływów Rudawy, Prądnika i Wilgi w granicach średniowiecznego Krakowa i jego najbliższego zaplecza gospodarczego. Od 2. połowy XIII wieku sieć rzeczna na tym obszarze ulegała systematycznej zmianie. Wisła miała kilka koryt. Koryto tzw. Zakazimierki, obiegającej miast Kazimierz od południa, nabrało stałego charakteru dopiero po lokacji tego miasta w XIV wieku. Rzeka Rudawa płynęła do XII wieku jednym korytem od wsi Mydlniki przez Chełm i uchodziła do Wisły na wschód od klasztoru Norbertanek. Jej bieg zmieniły młynówki wybudowane w XIII wieku przez norbertanki, dominikanów, a później Młynówka Królewska. Podobnie na Prądniku wybudowano liczne młynówki. Przy tych rzekach koncentrował się krakowski przemysł młynarski.

PlumX Metrics of this article

Biogram autora

Jacek Laberschek - Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Historyk-mediewista, badacz historii osadnictwa i dziejów Krakowa. Od 1975 r. zatrudniony w podległej Instytutowi Historii PAN Pracowni Słownika Historyczno-Geograficznego Małopolski w Krakowie, do którego napisał prawie 700 haseł. W 1989 r. uzyskał doktorat na podstawie dysertacji „Rozwój osadnictwa w powiecie lelowskim w średniowieczu [do 1400 roku]”. Autor wielu studiów w monografiach lokalnych z zakresu historii osadnictwa w Małopolsce średniowiecznej, a także 16 biogramów do Polskiego Słownika Biograficznego. Jego ostatnia książka to Sieć wodna średniowiecznego Krakowa i jej gospodarcze wykorzystanie (2016).

Bibliografia

Adamczewski Jan, Mała encyklopedia Krakowa, Kraków 1996.
Google Scholar

Atlas historyczny Polski, Wrocław 1967.
Google Scholar

Babik Zbigniew, Kraków jako pra- i staropolska nazwa topograficzna. Przegląd polskiego materiału nazewniczego i północnosłowiańskich nawiązań apelatywnych, Kraków 2018, http://dx.doi.org/10.17651/ONOMAST2018.4.
Google Scholar

Banasik Piotr, Łącka Erwina, Ulicą Reymonta, czyli „Młynówką Kawiorską”, „Biuletyn AGH”, t. 3, 2020, nr 147.
Google Scholar

Baścik Maria, Wody powierzchniowe. Sieć rzeczna, w: Opracowanie ekofizjograficzne miasta Krakowa, Kraków 2010.
Google Scholar

Bąkowski Klemens, Dawne kierunki rzek pod Krakowem, „Rocznik Krakowski”, T. 5: 1902.
Google Scholar

Encyklopedia Krakowa, Warszawa‒Kraków 2000.
Google Scholar

Górecki Jerzy, Magiera Janusz, Jak to z Wisłą było, „Dziennik Polski”, 31 marca 2001.
Google Scholar

Jamka Rudolf, Kraków w pradziejach, Kraków 1963.
Google Scholar

Kmietowicz-Drathowa Irena, Geologiczne podstawy odtwarzania pierwotnej topografii Krakowa, „Materiały Archeologiczne”, T. 12: 1971.
Google Scholar

Kmietowicz-Drathowa Irena, Wstępna rekonstrukcja naturalnej topografii centrum Krakowa, „Materiały Archeologiczne”, T. 15: 1974.
Google Scholar

Kramarska-Anyszek Krystyna, Dzieje klasztoru PP Norbertanek w Krakowie na Zwierzyńcu do roku 1840, „Nasza Przeszłość”, 1977, t. 47, https://doi.org/10.52204/np.1977.47.5-169.
Google Scholar

Krasnowolski Bogusław, Lokacyjne układy urbanistyczne na obszarze ziemi krakowskiej w XIII i XIV wieku, cz. 1: Miasta ziemi krakowskiej, chronologia procesów osadniczych i typologia układów urbanistycznych, Kraków 2004.
Google Scholar

Laberschek Jacek, Anfänge und territotiale Entwicklung der Krakauer Agglomeration im 13.‒14. Jahrhundert, „Quaestiones Medii Aevi Novae”, 2011, vol. 16.
Google Scholar

Laberschek Jacek, Prądnik w okresie średniowiecza, w: Prądnik Biały. Dziedzictwo kulturowe historycznych miejscowości tworzących Dzielnicę IV Krakowa, red. Jacek Salwiński, Kraków 2004.
Google Scholar

Laberschek Jacek, Rola rzeki Rudawy w gospodarce średniowiecznego Krakowa. Próba syntezy, w: Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej, Warszawa‒Poznań 2015.
Google Scholar

Laberschek Jacek, Rozwój przestrzenny krakowskiego zespołu osadniczego extra muros XIII‒XVIII w., w: Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. Jerzy Wyrozumski (praca zbiorowa), Kraków 2007.
Google Scholar

Laberschek Jacek, Sieć wodna średniowiecznego Krakowa i jej gospodarcze wykorzystanie, Warszawa 2016.
Google Scholar

Marculanis Andrzej, Stopień rozpoznania historyczno-naukowego aglomeracji krakowskiej oraz architektury kamiennej występującej na tym obszarze do 1016 r., 2021, https://poczatkipolski.blog/, dostęp: 15.06.2023.
Google Scholar

Mitkowski Józef, Dawne warunki geograficzne jako podłoże, na którym rozwinął się zespół osad krakowskich, w: Kraków. Studia nad rozwojem miasta, praca zbiorowa, red. Jan Dąbrowski, Kraków 1957.
Google Scholar

Nalepa Jerzy, Słowiańszczyzna północno-zachodnia: podstawy jedności i jej rozpad, Poznań 1968.
Google Scholar

Niemiec Dariusz, Krakowska Młynówka Dominikańska z XIII w. Pomiędzy źródłami pisanymi i archeologią a późnogotycką ikonografią historyczną, w: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów – 10 lat później – w druku.
Google Scholar

Niemiec Dariusz, Trzynastowieczne fortyfikacje Krakowa, w: Studia nad dawną Polską, t. 5, Gniezno 2017.
Google Scholar

Niewiński Andrzej, Przestrzeń kościelna w topografii średniowiecznego Krakowa, Lublin 2004.
Google Scholar

Niezabitowski Michał, Geografia a historia Krakowa. Warunki naturalne rozwoju Krakowa, w: Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, praca zbiorowa, red. Jerzy Wyrozumski, Biblioteka Krakowska, nr 150, Kraków 2007.
Google Scholar

Pociask-Karteczka Joanna, Płynie Wisła płynie…, w: „Tu wszystko jest Polską...”: eseje krajoznawcze o Krakowie i Małopolsce: materiały konferencyjne, Kraków, 19‒23 sierpnia 2009, red. Józef Partyka.
Google Scholar

Pociask-Karteczka Joanna, Przemiany stosunków wodnych na obszarze Krakowa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Geograficzne”, 1994, z. 96.
Google Scholar

Przegon Wojciech, Sieć hydrograficzna w krajobrazie miasta Podgórza, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury”, T. 25: 2003.
Google Scholar

Radwański Kazimierz, Kraków przedlokacyjny. Rozwój przestrzenny, Kraków 1975.
Google Scholar

Radwański Kazimierz, Stosunki wodne średniowiecznego Okołu w Krakowie, ich wpływ na topografię osadnictwa, próby powiązania tych zjawisk ze zmianami klimatycznymi, „Materiały Archeologiczne”, T. 1: 1972.
Google Scholar

Rajman Jerzy, Kraków zespół osadniczy, proces lokacji, mieszczanie do roku 1333, Kraków 2004.
Google Scholar

Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. 1, z. 1‒4, cz. 2, z. 1, cz. 5, z. 2, Wrocław‒Kraków 1980‒2019.
Google Scholar

Sokołowski Tadeusz, Topograficzne tło osadnictwa w Krakowie, „Geologia. Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie im. Stanisława Staszica”, t. 35, z. 1, 2009.
Google Scholar

Sowina Urszula, Woda i ludzie w mieście późnośredniowiecznym i wczesnonowożytnym. Ziemie polskie z Europą w tle, Warszawa 2009.
Google Scholar

Starzyński Marcin, Średniowieczny Kazimierz, jego ustrój i kancelaria, Kraków 2015.
Google Scholar

Tobiasz Mieczysław, Dziejowe przemiany sieci wodnej i zagospodarowania przestrzennego Krakowa, Wrocław 1977.
Google Scholar

Wyrozumski Jerzy, Kraków do schyłku wieków średnich, w: Dzieje Krakowa, t. 1, red. Janina Bieniarzówna, Jan Małecki, Kraków 1992.
Google Scholar

Wyrozumski Jerzy, O kongregacji włóczków krakowskich, w: Cracovia Mediaevalis, Kraków 2010.
Google Scholar

Zaitz Emil, Przedlokacyjne osadnictwo na terenie Krakowa, „Analecta Archaeologica Ressoviensia”, T. 7: 2012.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

09.12.2023

Jak cytować

Laberschek, J. (2023). Sieć rzeczna średniowiecznego Krakowa: Próba syntezy. Rocznik Krakowski, 89, 23–34. https://doi.org/10.36123/RK.2023.89.02

Numer

Dział

Artykuły