Ulica Grodzka w Krakowie w 1900 roku. Wstęp do badań socjotopograficznych

Autor

  • Iwona Kawalla-Lulewicz

DOI:

https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.03

Słowa kluczowe:

socjotopografia, ulica Grodzka, kamienica, własciciel, lokator, kupiec, rzemieślnik, sklep, przedsiębiorstwo

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę zmierzenia się z zagadnieniem socjotopografii ulicy Grodzkiej w 1900 roku. W historiografii niewiele jest prac z tej dyscypliny poświęconych poszczególnym ulicom czy też dzielnicom Krakowa w XIX i XX wieku. Niniejszy tekst stanowi zatem przyczynek do szerszych badań, których założeniem jest historyczna rekonstrukcja układu przestrzennego miasta i zamieszkującej go ludności, pozwalająca na odkrycie jak największej liczby cech społecznych przestrzeni i jej waloryzację oraz na obserwację zmian w krajobrazie naturalnym i kulturalnym miasta. W tym wypadku przyjrzano się mieszkańcom jednej z najważniejszych ulic miasta w konkretnym momencie historycznym. Skupiono się głównie na strukturze społeczno-zawodowej mieszkańców, a nie na cechach zabudowy i jej zmianach. Kim był więc typowy mieszkaniec ulicy Grodzkiej? Kobieta – katoliczką pochodzącą z Krakowa lub miejscowości oddalonych od miasta o kilkadziesiąt kilometrów, zamężną lub stanu wolnego, niepracującą lub pracującą jako służąca lub w handlu i usługach. Mężczyzna – wolny, katolik, zawodowo związany z rzemiosłem lub kupiectwem, pochodził z Krakowa lub przybył z miejscowości otaczających miasto w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Przyjrzano się również przedsiębiorstwom handlowym i rzemieślniczym mieszczącym się przy omawianej ulicy. Wśród licznych punktów handlowych i rzemieślniczych zauważono ścisłą specjalizację branżową. Przy ulicy Grodzkiej w największej liczbie mieściły się przedsiębiorstwa konfekcyjne, galanteryjne, obuwnicze, składy tkanin i futer oraz zakłady krawieckie. Poza tym im bliżej Rynku Głównego, tym więcej występowało sklepów z luksusowymi artykułami jubilerskimi, zegarmistrzowskimi czy też konfekcyjnymi, a im bliżej Stradomia, tym więcej lokali z towarami technicznymi, budowlanymi, żelaznymi i norymberskimi oraz spożywczymi.

PlumX Metrics of this article

Biogram autora

Iwona Kawalla-Lulewicz

Dr, historyk, kustosz Muzeum Krakowa, Kamienica Hipolitów, oddział Muzeum Krakowa.

Bibliografia

Barylewska-Szymańska Ewa, Maciakowska Zofia: Miasto i ludzie u progu nowoczesności – socjotopografia Gdańska w pierwszej połowie XIX wieku. Gdańsk 2016
Google Scholar

Borecki Paweł: Uwagi o statucie prawnym wyznawców judaizmu na ziemiach polskich. „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2010, t. 62, z. 2, s. 49–89
Google Scholar

Chmiel Adam: Domy krakowskie – ulica Grodzka. Cz. 1 (Liczby or. nieparzyste 1–17). Biblioteka Krakowska, nr 81. Kraków 1934
Google Scholar

Chmiel Adam: Domy krakowskie – ulica Grodzka. Cz. 2 (Liczby or. nieparzyste 19–37). Biblioteka Krakowska, nr 85. Kraków 1935
Google Scholar

Danilczyk Leszek: Krakowskie witryny sklepowe w II połowie XIX i I połowie XX wieku. Kraków 1993
Google Scholar

Dyl Katarzyna: Socjotopografia Torunia przed I wojna światowa na tle rozwoju gospodarczego i ludnościowego miasta w XIX wieku i na początku XX wieku. „Rocznik Toruński” 2001, t. 28, s. 95–121
Google Scholar

Filipski Łukasz: Socjotopografia Torunia w okresie międzywojennym w świetle analizy ksiąg adresowych z 1923 i 1932 roku. „Rocznik Toruński” 2016, t. 43, s. 107–130
Google Scholar

Garlicki Stanisław: Sklepy Krakowa na początku XX wieku. Biblioteka Krakowska, nr 149. Kraków 2008
Google Scholar

Goliński Mateusz: Socjotopografia późnośredniowiecznego Wrocławia (przestrzeń – podatnicy – rzemiosło). „Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia” 1997, nr 134, s. 3–540
Google Scholar

Gordziejew Jerzy: Socjotopografia Grodna w XVIII wieku. Toruń 2009
Google Scholar

Jedlińska Eleonora: Powszechna Wystawa Światowa w Paryżu w 1900 roku. Splendory Trzeciej Republiki. Łódź 2015
Google Scholar

Karolczak Kazimierz: Właściciele domów w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku. Z badan nad dziejami Krakowa. Kraków 1987
Google Scholar

Klein Franciszek: Stary Kraków. Kraków 1916
Google Scholar

Kozakowska-Zaucha Urszula: Kraków 1900. Kraków 2018
Google Scholar

Leeuwen Marco van, Maas Ineke, Miles Andrew: HISCO. Historical International Standard Classification of Occupations. Leuven 2002
Google Scholar

Leśniak Franciszek: Socjotopografia Krosna (1512–1620). Studia i materiały. Kraków 2005
Google Scholar

Mikulski Krzysztof: Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV wieku do początku XVIII wieku. Toruń 1999
Google Scholar

Mossakowska Wanda, Zenczak Anna: Kraków na starej fotografii. Kraków 1984
Google Scholar

Mroczka Ludwik: Krakowianie – szkice do portretu zbiorowego w dobie industrialnej transformacji 1890–1939. Kraków 1999
Google Scholar

O narciarstwie. Tatrzańskie Towarzystwo Narciarzy w Krakowie. Kraków 1912
Google Scholar

Perkowska Urszula: Dwie idee jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego (1964, 2000). W: Spotkania Klubu Historii Idei 2004–2007. Red. nauk. Ewa Śnieżynska-Stolot. T. 2. Kraków 2009
Google Scholar

Polski słownik biograficzny: Stadnicki Stanisław Jan Kanty. Hasło oprac. Elżbieta Orman-Michta. T. 41. Kraków 2002, s. 438–439
Google Scholar

Purchla Jacek: Krakauer Burg. W: Niechciana stołeczność – architektura i urbanistyka Krakowa w czasie okupacji niemieckiej (1939–1945). Red. Jacek Purchla. Kraków 2022, s. 180–221
Google Scholar

Sroka Łukasz T.: Żydzi w Krakowie. Studium o elicie miasta 1850–1918. Kraków 2008
Google Scholar

Wasilewski Antoni: Sylwetki krakowian. W: Kopiec wspomnień. Red. Władysław Bodnicki. Wyd. 2 poszerz. Kraków 1964, s. 531–532
Google Scholar

Wiesiołowski Jacek: Socjotopografia późnośredniowiecznego Poznania. Poznań 1997
Google Scholar

Wnęk Konrad: Własność nieruchomości w Krakowie w połowie XIX w. Studia nad stałym katastrem galicyjskim. Kraków 2011
Google Scholar

Wnęk Konrad: Socjotopografia rodzin Krakowa w końcu XVIII wieku. W: Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej – ciągłość czy zmiana?. Red. Cezary Kukla. Warszawa 2013, s. 209–242
Google Scholar

Zyblikiewicz Lidia: Kobieta w Krakowie w 1880 r. w świetle ankiet powszechnego spisu ludności. Studium demograficzne. Kraków 1999
Google Scholar

Zyblikiewicz Lidia: Ludność Krakowa w drugiej połowie XIX wieku, struktura demograficzna, zawodowa i społeczna. Kraków 2014
Google Scholar

Żurek Dorota: Przestrzeń i społeczeństwo Chrzanowa średniowiecznego i nowożytnego. Kraków 2015
Google Scholar

Źródła internetowe
Google Scholar

Frühling Rudolf [online]. Ośrodek Studiów nad Historia i Kultura Żydów Krakowskich, Instytut Judaistyki UJ [dostęp 9 grudnia 2021]. Dostępny w internecie: https://www.oshkzk.historyczny.uj.edu.pl/kadencja-xiii/-/journal_content/56_INSTANCE_aZ9XyZyLLxGt/139142148/140751573
Google Scholar

Landau Rafał [online]. Ośrodek Studiów nad Historia i Kultura Żydów Krakowskich, Instytut Judaistyki UJ [dostęp 9 grudnia 2021]. Dostępny w internecie: http://www.oshkzk.historyczny.uj.edu.pl/sekcja-szkolna/-/journal_content/56_INSTANCE_S6e8jYgCs1a6/139142148/140754141
Google Scholar

Tilles Samuel [online]. Ośrodek Studiów nad Historia i Kultura Żydów Krakowskich, Instytut Judaistyki UJ [dostęp 9 grudnia 2021]. Dostępny w internecie: http://www.oshkzk.historyczny.uj.edu.pl/sekcja-szkolna/-/journal_content/56_INSTANCE_S6e-8jYgCs1a6/139142148/140754305
Google Scholar

Władysław Glixelli. Rzemiosło Artystyczne Małopolski, 2021 [online]. [dostęp 4 grudnia 2021]. Dostępny w internecie: https://ram.upjp2.edu.pl/ludzie/wladyslaw-glixelli
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

29.09.2022

Jak cytować

Kawalla-Lulewicz, I. (2022). Ulica Grodzka w Krakowie w 1900 roku. Wstęp do badań socjotopograficznych. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 40, 35–64. https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.03

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy