Ile jest słów pochodzenia ukraińskiego we współczesnej polszczyźnie ogólnej?

Autor

  • Adam Fałowski Uniwersytet Jagielloński, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.35.04

Słowa kluczowe:

język ukraiński, język polski, zapożyczenia, dane ilościowe

Abstrakt

HOW MANY WORDS OF UKRAINIAN ORIGIN ARE THERE IN MODERN GENERAL POLISH?

The answer the question posed in the title is by no means simple. So far, no analytical-synthetic work has appeared which would constitute a summary of detailed studies within the aforementioned area. In the article, the author cites and confronts quantitative data taken from the most important studies devoted to the issue of lexical influences of the Ukrainian language on contemporary general Polish, and the latest lexicographical sources. For the time being, we must be satisfied with the statement that the list of Ukrainianisms (rutenisms) in contemporary Polish general language includes between 106 and 366 words. This state of affairs certainly does not bring pride to Polish linguistics.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bešta T., 1971, Z badań nad wschodniosłowiańskimi wpływami językowymi w polszczyźnie romantyków, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” XVII, s. 199–241.

Dubisz S., 2003, Słownictwo pochodzenia ukraińskiego we współczesnej polszczyźnie, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” nr 15–16, s. 409–417.

Fałowski A., 1995, Wyrazy ukraińskie w najnowszej leksykografii polskiej, „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze” t. III–IV, s. 209–239.

Fałowski A., 2016, W sprawie najdawniejszych zapożyczeń wschodniosłowiańskich w języku polskim, „LingVaria” nr 2 (22), s. 137–156, https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.22.10. DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.22.10

Fałowski A., 2018, Wschodniosłowiańskie zapożyczenia leksykalne w języku staropolskim, [w:] Z. Greń (red.), Językoznawstwo. Prace na XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Belgradzie 2018, „Z Polskich Studiów Slawistycznych”, seria 13, t. 2: „Językoznawstwo”, Poznań, s. 20–40.

Fałowski A., 2021, Staropolskie zapożyczenia leksykalne z języków ruskich w ujęciu Stanisława Urbańczyka, [w:] L. Bednarczuk, W. Boryś, M. Stachowski (red.), Księga pamiątkowa Profesora Stanisława Urbańczyka w 110. rocznicę urodzin, Kraków, s. 113–123.

Hrabec S., 1949, Elementy kresowe w języku niektórych pisarzy polskich XVI i XVII w., Toruń.

Jurkowski M., 1974, Ukrainizmy w języku Juliusza Słowackiego, [w:] S. Kozak, M. Jakóbiec (red.), Z dziejów stosunków literackich polsko-ukraińskich, Wrocław, s. 105–133.

Kostecka-Sadowa A., 2015, Rzeczownikowe zapożyczenia wschodniosłowiańskie w gwarach polskich, Kraków.

Kurcz I., Lewicki A., Sambor J., Woronczak J., Masłowski W., 1974–1977, Słownictwo współczesnego języka polskiego. Listy frekwencyjne, t. I–V, Warszawa.

Kuroczycki T., Rzepka W.R., Walczak B., 1983, O zapożyczeniach leksykalnych z języka ukraińskiego we współczesnej polszczyźnie pisanej, [w:] M. Basaj et al. (red.), Prace na IX Międzynarodowy Kongres Slawistów w Kijowie 1983, „Z Polskich Studiów Slawistycznych”, seria 6: „Językoznawstwo”, Warszawa, s. 227–234.

Lavrinenko A., 2008, Polʹskoe âzykovoe vliânie v staroukrainskoj delovoj pisʹmennosti XIV–XV vekov, Rzeszów.

Minikowska T., 1980, Wyrazy ukraińskie w polszczyźnie literackiej XVI w., Warszawa.

Rembiszewska D.K., Siatkowski J., 2018, Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie. Studia wyrazowe, Warszawa.

Rembiszewska D.K., Siatkowski J., 2021, Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie. Studia wyrazowe, cz. 2, Warszawa.

Richardt R., 1957, Polnische Lehnwörter im Ukrainischen, Berlin.

Rytter G., 1992, Wschodniosłowiańskie zapożyczenia leksykalne w polszczyźnie XVII wieku, Łódź.

SEBor: W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.

SJPSz: M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. 1–3, Warszawa 1978–1981.

SWO: J. Tokarski (red.), Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1972.

SWOSob: E. Sobol (red.), Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1995.

Turska H., 1970, Leksykalne pożyczki białoruskie w języku polskim (doba staropolska), „Sprawozdania z Prac Naukowych Wydziału I Polskiej Akademii Nauk” z. 1 (57), s. 77–92.

Urbańczyk S., 1963, Charakterystyka staropolskich zapożyczeń wyrazowych z języka ukraińskiego, [w:] T. Milewski, J. Safarewicz, F. Sławski (red.), Studia linguistica in honorem Thaddaei Lehr-Spławiński, Warszawa, s. 437–444.

USJP: S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1‒4, Warszawa 2003.

Witkowski W., 2013, Jeszcze raz o najdawniejszych zapożyczeniach ruskich (wschodniosłowiańskich) w języku polskim, „Rocznik Slawistyczny” LXII, s. 159–167.

WSWO: M. Bańko (red.), Wielki słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 2010.

Pobrania

Opublikowane

2023-05-16

Jak cytować

Fałowski, A. (2023) „Ile jest słów pochodzenia ukraińskiego we współczesnej polszczyźnie ogólnej?”, LingVaria, 18(1(35), s. 63–72. doi: 10.12797/LV.18.2023.35.04.

Numer

Dział

Polszczyzna współczesna