On the Binary Principle of Biblical Texts Interpretation

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.28.2022.58.08

Keywords:

The Bible, rhetorical analysis, Semitic literature, binary principle, Indo-European languages vs. biblical Hebrew, conceptualization

Abstract

Identifying the forms of Semitic literature that underlie the biblical text is still a task to be undertaken – as important as it is complicated, which even very experienced researchers, such as Roland Meynet, assert. The authoress adopts the basic tools of rhetorical analysis, formulated by Meynet, and then examines selected texts of The Old Testament in search of a few specifically Semitic features of beauty in the remarkable Book of Books. Parataxis is, according to Meynet, the most important feature of biblical language, and it is based in binary, seen – in Meynet’s terminology – at all levels of the biblical message organization: at the first level, i.e., ‘language or grammar;’ at the second level, i.e., ‘words or discourse;’ at the third level, i.e., the entire Book. Therefore, the authoress has assumed three presuppositions of rhetorical analysis, believing them to be true not only in relation to textual units, i.e., distiches or tristiches, ‘excerpts,’ pericopes, sequences, chapters, and books, but also linguistic units ranging from phonemes, through morphemes and lexemes to sentences. Through the analysis of subsequent texts, the authoress wants to prove that binary does not presuppose a simple repetition, but the interplay of doubled form and doubled content – between them, a deep sense is hidden, which should be unveiled and brought up to date.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Source Texts
View in Google Scholar

st Century King James Version of the Holy Bible (1994), Gary, South Dakota, https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezekiel+2&version=KJ21 (1.04.2019), [CKJ].
View in Google Scholar

Biblia Jerozolimska [The Jerusalem Bible] (2006), 1st edition, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań, [BJ].
View in Google Scholar

Hebraica Stuttgartensia Bible (1990), Karl Elliger, Wilhelm Rudolph, ed., 4th edition, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, [HBR].
View in Google Scholar

Hebrajsko-polski Stary Testament – Prorocy. Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją i indeksem słów hebrajskich [Hebrew-Polish Old Testament – Prophets. Interlinear Translation with Grammatical Codes, Transliteration, and Index of Hebrew Words] (2008), Anna Kuśmirek, ed., Oficyna Wydawnicza “Vocatio”, Warszawa, [PI].
View in Google Scholar

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych (Biblia Tysiąclecia), [Holy Scripture of the Old and New Testaments in translation from the original languages (Millennium Bible)] (2000), 5th edition, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań, [BTP].
View in Google Scholar

The BibleWorks Program, version 5.0.
View in Google Scholar

Lexicographical Aids
View in Google Scholar

Briks, P. (1999), Podręczny słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu [A Small Hebrew-Polish and Aramaic-Polish Dictionary of the Old Testament], Oficyna Wydawnicza “Vocatio”, Warszawa, [PSHP].
View in Google Scholar

Encyklopedia katolicka [Catholic Encyclopaedia] (1973-2013), Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, [EK].
View in Google Scholar

Koehler, L., Baumgartner, W., Stamm, J.J. (2008), Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski [Great Hebrew-Polish and Aramaic-Polish Dictionary], vol. 1-2, Oficyna Wydawnicza “Vocatio”, Warszawa, [WSHP].
View in Google Scholar

Praktyczny słownik biblijny [A Practical Biblical Dictionary] (1994), Anton Grabner-Haider, Tadeusz Mieszkowski, Paweł Pachciarek, eds., Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa, [PSB].
View in Google Scholar

Słownik teologii biblijnej [Dictionary of Biblical Theology] (1990), Xavier Léon-Dufour, ed. (transl. Kazimierz Romaniuk), Wydawnictwo Pallotinum, Poznań, [STB].
View in Google Scholar

Słownik terminów literackich [Dictionary of Literary Terms], (1988), Janusz Sławiński, ed., Wydwnictwo Ossolineum, Wrocław, [STL].
View in Google Scholar

Essays and studies
View in Google Scholar

Boadt, L. (2001), “Księga Ezechiela [The Book of Ezekiel]”, [in:] Raymond E. Brown, Joseph A. Fitzmyer, Roland E. Murphy, eds. Katolicki komentarz biblijny [New Jerome Biblical Commentary], Oficyna Wydawnicza “Vocatio”, Warszawa, 740-776.
View in Google Scholar

Bovati, P. (2002), “Deuterosi e compimento”, Teologia. 27: 26. Cited after: Meynet, R. (2006), “Binarność, podstawowa cecha języka biblijnego [Binary, a Basic Feature of Biblical Language]” (transl. Tomasz Kot), [in:] Renata Komurka, ed. Język Biblii a język współczesny [The Language of the Bible and Contemporary Language], Wydawnictwo WAM, Kraków, 11-22.
View in Google Scholar

Ceresko, A.R. (2001), “Księga Jonasza [The Book of Jonah]”, [in:] Raymond E. Brown, Joseph A. Fitzmyer, Roland E. Murphy, eds. Katolicki komentarz biblijny [New Jerome Biblical Commentary], Oficyna Wydawnicza “Vocatio”, Warszawa, 837-843.
View in Google Scholar

Couturier, G.P. (2001), “Księga Jeremiasza [The Book of Jeremiah]”, [in:] Raymond E. Brown, Joseph A. Fitzmyer, Roland E. Murphy, eds. Katolicki komentarz biblijny [New Jerome Biblical Commentary], Oficyna Wydawnicza “Vocatio”, Warszawa, 677-725.
View in Google Scholar

Daniélou, J. (1953), Essai sur le mystère de l’histoire [Essay on the Mystery of History], Éditions du Seuil, Paris.
View in Google Scholar

Heisenberg, W. (1987), Część i całość. Rozmowy o fizyce atomu [Physics and Beyond: Encounters and Conversation] (transl. Kazimierz Napiórkowski), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
View in Google Scholar

Homerski, J. (1998), Księga Ezechiela. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych (Biblia Lubelska) [The Book of Ezekiel: The Holy Scriptures of the Old and New Testaments Translated from Original Languages (Lublin Bible)], Wydawnictwo Pallotinum, Lublin.
View in Google Scholar

Jensen, J.J., Irwin, W.H. (2001), “Księga Izajasza. Proto Izajasz (Iz 1-39) [The Book of Isaiah: Proto Isaiah (Isa. 1-39)]”, [in:] Raymond E. Brown, Joseph A. Fitzmyer, Roland E. Murphy, eds. Katolicki komentarz biblijny [New Jerome Biblical Commentary], Oficyna Wydawnicza “Vocatio”, Warszawa, 614-676.
View in Google Scholar

Komentarz historyczno-kulturowy do Biblii Hebrajskiej [The IVP Bible Background Commentary: Old Testament] (2005), John H. Walton, Victor H. Matthews, Mark W. Chavalas, eds., Oficyna Wydawnicza “Vocatio”, Warszawa.
View in Google Scholar

Kowalska, D. (2013), Sztuka słowa Mikołaja Reja. Studium stylistycznojęzykowe „Psałterza Dawidowego” [The Art of the Word by Mikołaj Rej: A Study of the Style and Language in “David’s Psalter”], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. DOI: https://doi.org/10.18778/7525-818-9
View in Google Scholar

Meynet, R. (2001), Wprowadzenie do hebrajskiej retoryki biblijnej [An Introduction to Hebrew Biblical Rhetoric] (transl. Tomasz Kot), Wydawnictwo WAM, Kraków.
View in Google Scholar

Meynet, R. (2006), “Binarność, podstawowa cecha języka biblijnego [Binary, a Basic Feature of Biblical Language]” (transl. Tomasz Kot), [in:] Renata Komurka, ed. Język Biblii a język współczesny [The Language of the Bible and Contemporary Language], Wydawnictwo WAM, Kraków, 11-22.
View in Google Scholar

Otto, R. (1968), Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych [The Idea of the Holy: An Inquiry into the Non-Rational Factor in the Idea of the Divine and its Relation to the Rational] (transl. Bogdan Kupis), Książka i Wiedza, Warszawa.
View in Google Scholar

Pius XII (1943a), Encyklika “Divino afflante Spiritu” o właściwym rozwoju studiów biblijnych, EB 553;RSS, 94; Polish transl.: Aby lepiej słyszeć słowo Pana 2. Biblia w dokumentach Kościoła [To Better Hear the Word of the Lord 2. The Bible in the Documents of the Church] (1997), Rajmund Pietkiewicz, ed., Wydawnictwo Haleeis, Wrocław. English translation: http://www.papalencyclicals.net/pius12/p12divin.htm, IX (1.04.2019).
View in Google Scholar

Pius XII (1943b), Encyklika “Divino afflante Spiritu” o właściwym rozwoju studiów biblijnych, [in:] Breviarium Fidei. Kodeks doktrynalnych wypowiedzi Kościoła [Breviarium Fidei. The Code of Doctrinal Statements of the Church] (1998), Stanisław Głowa, Ignacy Bieda, eds., Księgarnia św. Wojciecha, Poznań.
View in Google Scholar

Potocki, S. (1990), “Księgi mądrościowe Starego Testamentu [The Old Testament Books of Wisdom]”, [in:] Lech Stachowiak, ed., Wstęp do Starego Testamentu [Introduction to the Old Testament], Wydawnictwo Pallotinum, Poznań, 383-489.
View in Google Scholar

Sobczykowa, J. (2012), O naukowej polszczyźnie humanistycznej złotego wieku: Wujek – Budny – Murzynowski [On the Scientific Polish Humanities of the Golden Age: Wujek – Budny – Murzynowski], Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
View in Google Scholar

Stachowiak, L. (1997), Księga Jeremiasza. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych (Biblia Lubelska) [The Book of Jeremiah: The Holy Scriptures of the Old and New Testaments Translated from Original Languages (Lublin Bible)], Wydawnictwo Pallotinum, Lublin.
View in Google Scholar

Szarlej, J. (2002), Epifanie biblijne [Biblical Epiphanies], Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice.
View in Google Scholar

Szarlej, J. (2005), “Związki Starego Testamentu z Nowym – jako podstawa budowy biblijnych znaczeń” [“The Relationship Between the Old and New Testaments As a Basis for Building Biblical Meanings”], [in:] Anna Węgrzyniak, Michał Kopczyk, eds. Więzy tradycji [The Bonds of Tradition], Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała, 23-33.
View in Google Scholar

Szarlej, J. (2007), “Myśl – słowo – działanie w przysłowiach europejskich i semickich [“Thought-Word-Action in European and Semitic proverbs”], [in:] Parémie národů slovanských III, Ostravská univerzita v stravě. Filozofická fakulta, Ostrava, 151-161.
View in Google Scholar

Szarlej, J. (2009), “Dabar – lógos – verbum – słowo. Odmienne sposoby wyrażania myśli w językach semickich i europejskich” [“Dabar – Lógos – Verbum – Word: Different Ways of Expressing Thoughts in Semitic and European Languages”], [in:] Stanisław Koziara, Wiesław Przyczyna, eds., Polszczyzna biblijna – między tradycją a współczesnością [The Biblical Polish: Between Tradition and Modernity], Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów, 107-123.
View in Google Scholar

Szarlej, J. (2013), Językowy obraz człowieka w profetycznych księgach Starego Testamentu [The Linguistic Picture of Man in the Prophetic Books of the Old Testament], Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała.
View in Google Scholar

Szarlej, J. (2019), “Semantyka frazemów określających relacje międzyludzkie (na hebrajskim materiale ksiąg prorockich)” [“Semantics of phrasemes defining human relations (on the Hebrew material of the Books of Prophets)”], [in:] Marta Zając, Ireneusz Kida, eds., Studia hebraica. Księga pamiątkowa Seminarium Wiedzy o Hebrajszczyźnie Biblijnej dedykowana Pani Profesor Kamilli Termińskiej [Hebraica Studies. Commemorative Book: Biblical Hebrew Knowledge Seminar Dedicated to Professor Kamilla Termińska], Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 273-293.
View in Google Scholar

Termińska, K. (2003), “O tekście, tłumaczeniu i początku świata (Gn 1, 1) [On Text, Translation and the Beginning of the World (Gn 1, 1)]”, [in:] Bożena Tokarz ed. Z zagadnień literatury, kultury i języka. Studia ofiarowane Profesorowi Edwardowi Możejce [On Issues Regarding Literature, Culture, and Language: A Tribute to Professor Edward Możejko], Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice, 223-231.
View in Google Scholar

Tronina, A. (1989), Bóg przybywa ze Synaju. Staroizraelskie formuły teofanijne a początki religii Izraela [God Is Coming from Sinai: Old Israeli Theophanic Formulas and Origins of Israeli Religion], Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.
View in Google Scholar

“Wstęp do ksiąg prorockich” [“Introduction to the Books of Prophets”], [in:] Biblia Jerozolimska [The Jerusalem Bible] (2006), 1st edition, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań, 1011-1032.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2022-12-18

How to Cite

Szarlej, J. (2022). On the Binary Principle of Biblical Texts Interpretation. Między Oryginałem a Przekładem, 28(4/58), 157–181. https://doi.org/10.12797/MOaP.28.2022.58.08