Plac Nowy krakowskiego Kazimierza. Zapis historii od XIV do XX wieku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.04

Słowa kluczowe:

Kazimierz krakowski, Miasto Żydowskie, dwór Jordanów, regulacje urbanistyczne

Abstrakt

Dzisiejsza forma placu Nowego, ukształtowana w skali dwuwymiarowej około 1873 roku, a trójwymiarowej – z wysoka zabudowa w pierzejach i Okrąglakiem w centrum – na przełomie XIX i XX wieku, jest wypadkową przekształceń następujących w ciągu wieków. Zasadnicze znaczenie miał układ urbanistyczny Kazimierza wytyczony w wyniku lokacji miasta w 1335 roku. Nie mniejszą rolę odegrało włączenie doń Bawołu (1340) i budowa muru obronnego, którego linia zdeterminowała północną pierzeję dzisiejszego placu. Zagospodarowanie terenów pomiędzy działkami po północnej stronie dzisiejszej ulicy Józefa (pierwotnej Sukienniczej, od przełomu XV i XVI wieku Żydowskiej) wprowadziło tu na przełomie średniowiecza i nowożytności szereg nowych funkcji i budowli, m.in. topnię złota cechu krakowskich złotników zwana huta (sytuacja odpowiadającą dzisiejszej posesji Centrum Kultury Żydowskiej przy ulicy Meiselsa 17 / plac Nowy) oraz dwór Jordanów z budynkiem w rejonie dzisiejszego placu Nowego 3 (pierzeja południowa) i ogrodem zajmującym zachodnią część obecnego placu. Jego zachodnią pierzeję zdeterminował kanał zbierający nieczystości z klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich i przyległych kamienic, mający ujście do dawnego koryta Wisły (Starej) za murem obronnym miasta. Kolejny ważny etap to włączenie omawianego terenu do kazimierskiego Miasta Żydowskiego w ramach jego ostatniego poszerzenia dokonanego w 1608 roku. Pojawiająca się wówczas nazwa miejscowa – area nova Iudaeorum – trafić miała z czasem do dzisiejszej nazwy placu. Owa area traktowana była jako rezerwa dla zabudowy drewnianej, kształtowanej przez uboższych mieszkańców, zachowanej jeszcze w XIX wieku, znanej z archiwalnych planów i rysunków krakowskich artystów. Nowoczesne plany urbanistyczne zakładające – bezskutecznie – likwidację zabudowy drewnianej na rzecz murowanej przyniosły lata Wolnego Miasta Krakowa (1815–1846). Ówczesne koncepcje urbanistyczne doczekały się realizacji w dobie autonomii galicyjskiej (1867–1918) w postaci wspomnianych działań z około 1873 roku i z przełomu XIX i XX wieku. Tragedia Holokaustu przyniosła całkowitą zmianę społecznego charakteru tej dawnej żydowskiej części Krakowa. Dawna architektura zachowana tu jest znacznie lepiej niż przy sąsiedniej ulicy Kupa. Nie przepadł zatem nastrój tej enklawy, której tradycję podtrzymuje wspomniane Centrum Kultury Żydowskiej w bet ha-midraszu Bne Emuna. Wśród starszych mieszkańców przetrwała dawna, nieoficjalna nazwa placu Nowego: plac Żydowski. Kultywowanie tej tradycji i pamięci jest dzisiaj wyzwaniem z zakresu niematerialnych wartości kulturowych, istotniejszym nawet od utrzymywania zabytkowej substancji.

PlumX Metrics of this article

Biogram autora

Bogusław Krasnowolski

Dr hab., historyk sztuki i historyk, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, wykładowca na Akademii Sztuk Pieknych w Krakowie.

Bibliografia

Atlas historyczny miast polskich. Red. Roman Czaja. T. 5. Małopolska. Red. Zdzisław Noga. Z. 1. Kraków. Red. Zdzisław Noga. Kraków 2007
Google Scholar

Bałaban Majer: Dzieje Żydów w Krakowie i na Kazimierzu (1304–1868). T. 1. (1304–1655). Kraków 1912
Google Scholar

Bałaban Majer: Historja Żydów w Krakowie i na Kazimierzu 1304–1868. T. 1. 1304–1655. Kraków 1931
Google Scholar

Bałaban Majer: Przewodnik po Żydowskich zabytkach Krakowa. Kraków 1935
Google Scholar

Bałaban Majer: Historja Żydów w Krakowie i na Kazimierzu 1304–1868. T. 2. 1655–1868. Kraków 1936
Google Scholar

Bęczkowska Urszula: Karol Kremer i krakowski Urząd Budownictwa w latach 1837–1860. Kraków 2010
Google Scholar

Bieniarzówna Janina, Małecki Jan M.: Dzieje Krakowa. T. 2. Kraków w wiekach XVI–XVIII. Kraków 1984
Google Scholar

Borowiejska-Birkenmajerowa Maria, Demel Juliusz: Działalność urbanistyczna i architektoniczna Senatu Wolnego Miasta Krakowa w latach 1815–1846. Warszawa 1963
Google Scholar

Grabowski Ambroży: Kraków i jego okolice. Wyd. 5. Kraków 1866
Google Scholar

Jakimyszyn Anna: Żydzi krakowscy w dobie Rzeczpospolitej Krakowskiej. Status prawny – przeobrażenia gminy – system edukacyjny. Kraków–Budapest 2008
Google Scholar

Jakimyszyn Anna: The Statute Organizing the Followers of the Law of the Old Testament in the Free City of Kraków and its Environs: Origins, History, Regulations. „Scripta Judaica Cracoviensia” 2010, Vol. 8, s. 69–75
Google Scholar

Katalog dawnych map wieloskalowych Krakowa XVI–XIX wieku. Red. Michał Odlanicki-Poczobutt. Warszawa–Kraków 1981
Google Scholar

Konieczna Wanda: Początki Kazimierza (do r. 1419). W: Studia nad przedmieściami Krakowa. Biblioteka Krakowska, nr 94. Kraków 1938, s. 7–90
Google Scholar

Krasnowolski Bogusław: Rozwój przestrzenny i architektoniczny Miasta Żydowskiego na Kazimierzu. „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” 1988, z. 15, s. 84–98
Google Scholar

Krasnowolski Bogusław: Układ przestrzenny krakowskiego Kazimierza w wieku XIV. „Rocznik Krakowski” 1988, t. 54, s. 17–58
Google Scholar

Krasnowolski Bogusław: Z badań nad architektura i urbanistyka krakowskiego Kazimierza w okresie późnośredniowiecznym i nowożytnym. „Rocznik Krakowski” 1989, t. 55, s. 103–112
Google Scholar

Krasnowolski Bogusław: Ulice i place krakowskiego Kazimierza. Z dziejów chrześcijan i Żydów w Polsce. Kraków 1992
Google Scholar

Krasnowolski Bogusław: Kazimierskie Miasto Żydowskie i jego zabudowa w połowie XVII wieku w świetle niektórych przekazów źródłowych. „Krzysztofory Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” 2004, z. 22, s. 7–33
Google Scholar

Krasnowolski Bogusław: Lokacyjne układy urbanistyczne na obszarze Ziemi Krakowskiej w XIII i XIV wieku. Cz. 2. Katalog lokacyjnych układów urbanistycznych. Kraków 2004
Google Scholar

Krasnowolski Bogusław: Krakowski Kazimierz w dobie upadku: od najazdu szwedzkiego (1655–1657) do dzieła Komisji Dobrego Porządku (1786–1791) i trzeciego rozbioru Polski (1795). „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” 2009, z. 27, s. 139–158
Google Scholar

Krasnowolski Bogusław: Boźnice i cmentarze kazimierskiego Miasta Żydowskiego. W: Cracovia Iudaeorum 3D. Kraków 2013, s. 99–136
Google Scholar

Krasnowolski Bogusław: Krakowski Kazimierz. Historia i kultura. Biblioteka Krakowska, nr 186. Kraków 2022
Google Scholar

Krasnowolski Bogusław, Łukacz Marek M.: Zabudowa mieszkalna kazimierskiego Miasta Żydowskiego do połowy wieku XVII. W: Cracovia Iudaeorum 3D. Kraków 2013, s. 160–173
Google Scholar

Lepszy Leonard: Cech złotników krakowskich. „Rocznik Krakowski” 1898, t. 1, s. 202–206
Google Scholar

Niezabitowski Michał: Pierwszy „Wielki Kraków” – proces „pękania” murów obronnych Krakowa 1791–1802. „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” 2005, z. 23, s. 71–78
Google Scholar

Nowolecki Aleksander: Wykaz ulic, placów, kościołów i domów miasta Krakowa i Podgórza ułożony na podstawie ksiąg hipotecznych i urzędowych źródeł, uzupełniony historycznemi objaśnieniami. Kraków 1880
Google Scholar

Odlanicki-Poczobutt Michał, Traczewska-Białek Zofia: Plan Kołłatajowski źródłem wiedzy o Krakowie. „Rocznik Krakowski” 1977, t. 48, s. 9–18
Google Scholar

Plan miasta Krakowa Ignacego Enderle z lat (1802–1805) 1807–1808 tak zwany Senacki wraz z wykazem realności miasta Krakowa z początku XIX wieku. Wyd. Henryk Münch. Kraków 1959
Google Scholar

Polski słownik judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie: Kalahora Salomon. Hasło oprac. Paweł Fijałkowski. T. 1. Red. Zofia Borzymińska, Rafał Zebrowski. Warszawa 2003, s. 743
Google Scholar

Rederowa Danuta: Studia nad wewnętrznymi dziejami Krakowa porozbiorowego (1796–1809). Cz. 1. Zagadnienia urbanistyczne. Wrocław 1958
Google Scholar

Sikorski Rudolf: Kraków roku 1900 oraz jego podział administracyjny w ciągu XIX stulecia. Kraków 1904. Odb. w: „Kalendarz Krakowski Józefa Czecha na rok 1904” 1904, R. 73, s. 75–96
Google Scholar

Tomkowicz Stanisław: Ulice i place Krakowa w ciągu dziejów, ich nazwy i zmiany postaci. Biblioteka Krakowska, nr 63–64. Kraków 1926
Google Scholar

Szewczuk Jan: Kronika klęsk elementarnych w Galicji w latach 1772–1848 (z wykresami). Lwów 1939
Google Scholar

Świszczowski Stefan: Miasto żydowskie na Kazimierzu w świetle nowych badan. „Biuletyn Krakowski” 1960, t. 2, s. 47–72
Google Scholar

Świszczowski Stefan: Miasto Kazimierz pod Krakowem. Kraków 1981
Google Scholar

Zbroja Barbara: Jewish Architects in Cracow 1868–1939. „Scripta Judaica Cracoviensia” 2006, Vol. 4, s. 27–60
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

29.09.2022

Jak cytować

Krasnowolski, B. (2022). Plac Nowy krakowskiego Kazimierza. Zapis historii od XIV do XX wieku. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 40, 65–84. https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.04

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy