Kryterium podmiotu przy wyodrębnianiu czasowników nieodmiennych przez osobę

Autor

  • Karolina Pluskota Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.16.10

Słowa kluczowe:

czasownik nieodmienny przez osobę, czasownik niewłaściwy, pozycja składniowa, podmiot

Abstrakt

The subject criterion in the identification of verbs uninflected for person

The paper discusses the problem of identification of a special type of modern Polish verbs that do not inflect for person. In the literature, they are known as czasowniki niewłaściwe, literally ‘improper verbs’, but the descriptions of their various interpretations lead to the conclusion that they can be no longer equated with verbs uninflected for person. The author proposes that the criterion of syntactic position of the subject can be used in their identification.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bańko M., 2001, Co jest niewłaściwego w czasownikach niewłaściwych, [w:] idem, Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia o słowniku jednojęzycznym, Warszawa, s. 237–248.

Bańko M., 2005, Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa.

EJO: K. Polański (red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław 1995.

Gębka-Wolak M., 2011, Pozycje składniowe frazy bezokolicznikowej we współczesnym zdaniu polskim, Toruń

Grzegorczykowa R., 2004, Wykłady z polskiej składni, Warszawa.

GWJP 1984: R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Warszawa.

GWJP 1998: R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, wyd. II zmien., Warszawa.

ISJP: M. Bańko (red.), Inny słownik języka polskiego, Warszawa 2000.

Jodłowski S., 1971, Studia nad częściami mowy, Warszawa.

Kallas K., 1993, Składnia współczesnych polskich konstrukcji współrzędnych, Toruń.

Koneczna H., 1971, Funkcje zdań jednoczłonowych i dwuczłonowych w języku polskim, [w:] A.M. Lewicki (red.), Problemy składni polskiej. Studia, dyskusje, polemiki z lat 1945–1970, Kraków, s. 60–92.

Kopcińska D., 2003, O nietypowych realizacjach akomodującej frazy nominalnej mianownikowej (Uwagi na marginesie Innego słownika języka polskiego PWN), [w:] M. Gębka-Wolak, I. Kaproń-Charzyńska, M. Urban (red.), Studia z gramatyki i leksykologii języka polskiego, Toruń, s. 123–129.

Krasnowolski A., 1898, Składnia języka polskiego (mniejsza), Warszawa.

Mielczuk I., 1995: Mel’cuk I.A., 1995, The Russian language in the meaning-text perspective, Moskau – Wien.

Milewski T., 1952, Stanowisko składni w obrębie językoznawstwa, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XI, s. 74–92.

Misz H., 1967, Opis grup syntaktycznych dzisiejszej polszczyzny pisanej, Bydgoszcz.

Misz H., 1981, O pewnym rodzaju użycia bezokolicznika w dzisiejszym języku polskim, [w:] idem, Studia nad składnią współczesnej polszczyzny pisanej, Toruń, s. 31–43.

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego: http://www.nkjp.uni.lodz.pl

Orzechowska A., 1979, Predykatywy i ich miejsce w systemie fleksji werbalnej, „Polonica” V, s. 75–107.

Saloni Z., 1974, Klasyfikacja gramatyczna leksemów polskich, „Język Polski” z. 1, s. 3–13, z. 2, s. 93–101.

Saloni Z., 2007, Czasownik polski. Odmiana, słownik, Warszawa.

Saloni i in. 2007: Z. Saloni, W. Gruszczyński, M. Woliński, R. Wołosz, Słownik gramatyczny języka polskiego. Podstawy teoretyczne. Instrukcje użytkownika, Warszawa.

Saloni Z., Świdziński M., 2007, Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa.

SGJP: Z. Saloni, W. Gruszczyński, M. Woliński, R. Wołosz, Słownik gramatyczny języka polskiego, Warszawa 2007.

Szupryczyńska M., 1996, Pozycja składniowa frazy celownikowej w zdaniu polskim, Toruń.

Szupryczyńska M., w druku, Podmiot zerowy we współczesnym języku polskim.

Świdziński M., 1992, Realizacje zdaniowe podmiotu-mianownika, czyli o strukturalnych ograniczeniach selekcyjnych, [w:] A. Markowski (red.), Opisać słowa. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej w rocznicę śmierci Profesor Danuty Buttler „Teoretyczne i metodologiczne zagadnienia leksykologii” Warszawa 4−5 marca 1992 r., Warszawa, s. 188−201.

Świdziński M., 1999, O ograniczeniach aparatu pojęciowego schematów zdaniowych, [w:] W. Banyś, L. Bednarczuk, S. Karolak (red.), Studia lingwistyczne ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu na 70-lecie Jego urodzin, Katowice, s. 187−197.

Wierzbicka A., 1966, Czy istnieją zdania bezpodmiotowe, „Język Polski” z. 46, s. 177−196.

Wolińska O., 1978, Konstrukcje bezmianownikowe we współczesnej polszczyźnie, Katowice.

Wróbel H., 2001, Gramatyka języka polskiego. Podręcznik akademicki, Kraków.

WSPP: A. Markowski (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa 2004.

Pobrania

Opublikowane

2013-08-01

Jak cytować

Pluskota, K. (2013) „Kryterium podmiotu przy wyodrębnianiu czasowników nieodmiennych przez osobę”, LingVaria, 8(16), s. 163–177. doi: 10.12797/LV.08.2013.16.10.

Numer

Dział

Polszczyzna współczesna