Reminiscencja stylistyczna w przekładzie

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.29.04

Keywords:

translation, stylization, stylistic reminiscence, Velimir Khlebnikov, Boleslav Lesmian

Abstract

Stylistic reminiscence in translation

The article addresses the difficulty of classifying Adam Pomorski’s translations of Velimir Khlebnikov’s poetry as a mere stylization after Boleslav Lesmian’s poetry. The Polish translations of the neological poetic experiments of the Russian Cubo‑Futurist provide a point of departure to discuss theoretical and interpretive implications of stylistic reminiscence as a unique type of intertextual dialogue between the literature of the original and the receiving literature.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Afanasjew, A.N. ([1865‑1869] 1994), Poeticzeskije wozzrenija sławjan na prirodu (w 3 tomach,) Indrik, Moskwa.
View in Google Scholar

Andriejewskij, I.E., Arsieniew, K.K., Pietruszewskij, F.F. (red.) (1898), Południcy, w: Encykłopiediczeskij słowar’, t. XXIV, F.A. Brokgauz–I.A. Efron, Sankt‑Pietierburg, s. 383.
View in Google Scholar

Arystoteles (2004), Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka, tłum., wstęp i komentarz H. Podbielski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Balbus, S., ([1993] 1996), Między stylami, wyd. 2, Universitas, Kraków.
View in Google Scholar

Bańkowski, A. (red.) (2000), Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1‑2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Bolecki, W. (1998), „Historyk literatury i cytaty”, w: idem, Pre‑teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku, wyd. 2 zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 7‑35.
View in Google Scholar

Brooks, C. (1947), The Well Wrought Urn: Studies in the Structure of Poetry, Harcourt, Brace & World, New York. Brückner, A. (1985), Mitologia słowiańska i polska, wstęp i oprac. S. Urbańczyk, PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Brückner, A. ([1927] 1989), Słownik etymologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa.
View in Google Scholar

Brzostowska‑Tereszkiewicz, T. (2003), „Sofia zaklęta w baśniową carewnę. «Piesni Wasilisy Priemudroj» Bolesława Leśmiana wobec rosyjskiej poezji symbolistycznej”, Pamiętnik Literacki, 3, s. 27‑49.
View in Google Scholar

Brzozowski, J. (2011), Stanąć po stronie tłumacza. Zarys poetyki opisowej przekładu, Wydawnictwo UJ, Kraków.
View in Google Scholar

Chlebnikow, W. (1968), Sobranije soczinienij, t. 1, Wilhelm Fink Verlag, München.
View in Google Scholar

Chlebnikow, W. (1971), Sobranije soczinienij, t. 4, Wilhelm Fink Verlag, München.
View in Google Scholar

Chlebnikow, W. (2000), Sobranije soczinienij w szesti tomach: Dramaticzeskije poemy. Dramy. Sceny 1904‑1922, t. 1, Nasledije, Moskwa.
View in Google Scholar

Chlebnikow, W. (2005), Rybak nad morzem śmierci. Wiersze i teksty 1917‑1922, wybór, tłum., przypisy A. Pomorski, Open, Warszawa.
View in Google Scholar

Chlebnikow, W. (2005), Widziądz widziadeł bezkształtnych. Wiersze i teksty 1904‑1916, wybór, tłum., przypisy A. Pomorski, Open, Warszawa.
View in Google Scholar

Chłystowski, H., Drawicz, A., Komendant, T., Osińska, K., Pomorski, A., Śliwowski, R. (1996), „Płatonow po polsku [dyskusja redakcyjna]”, Literatura na Świecie, 7 (300), s. 134‑156.
View in Google Scholar

Czech, J. (2005), „Policzek dla gustów publiczności”, Res Publica Nowa (lato), s. 147.
View in Google Scholar

Danek, D. (1968), „O cytatach struktur (quasi‑cytatach) i ich funkcji w wewnętrznej polemice literackiej”, w: Mayenowa, M.R., Sławiński, J. (red.), Prace z poetyki poświęcone VI Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 78‑102.
View in Google Scholar

Freidenberg, O. (2007), Obraz i pojęcie, tłum. i posłowie B. Żyłko, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
View in Google Scholar

Gieysztor, A. (1986), Mitologia Słowian, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa.
View in Google Scholar

Kempiński, A.M. (1993), Słownik mitologii ludów indoeuropejskich, Kantor Wydawniczy SAWW, Poznań.
View in Google Scholar

Khlebnikov, V. (1997), Collected Works of Velimir Khlebnikov, vol. 3: Selected poems, transl. P. Schmidt, ed. R. Vroon, Harvard University Press, Cambridge (Mass.)–London.
View in Google Scholar

Leśmian, B. (1995), Poezje zebrane, oprac. A. Madyda, wstęp M. Jakitowicz, Algo, Toruń.
View in Google Scholar

Linkner, T. (1991), Mitologia słowiańska w literaturze Młodej Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
View in Google Scholar

Nilsson, N.A. (1985), „How to Translate Avant‑Garde Poetry: Some Attempts with Khlebnikov’s «Incantation by Laughter»”, w: idem (ed.), V. Khlebnikov: A Stockholm Symposium, Almqvist & Wiksell International, Stockholm, s. 133‑150.
View in Google Scholar

Oinas, F.J. (1985), Essays on Russian Folklore and Mythology, Slavica Publishers, Inc., Columbus, Ohio.
View in Google Scholar

Okulśnik, E. (1971), „Słowotwórstwo na usługach filozofii”, w: Głowiński, M., Sławiński, J. (red.), Studia o Leśmianie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, s. 151‑183.
View in Google Scholar

Papierkowski, S.K. (1964), Bolesław Leśmian. Studium językowe, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin.
View in Google Scholar

Piercowa, N. (1995), Słowar’ nieołogizmow Wielimira Chlebnikowa, priedisł. H. Baran, Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 40, Wien–Moskau.
View in Google Scholar

Piercowa N.N., Rafajewa, A.W. (1999), „O sławianskich driewnostiach u Wiacz. Iwanowa i W. Chlebnikowa”, w: Arutiunowa, N.D., Lewontina, I.B. (red.), Łogiczeskij analiz jazyka. Obraz czełowieka w kulturie i jazykie, Indrik, Moskwa, s. 377‑386.
View in Google Scholar

Polakow, M.J. (1986), „Wielimir Chlebnikow, Mirowozzrienije i poetika”, w: Chlebnikow, W., Tworienija, oprac. W.P. Grigorjew, A.J. Parin, Sowietskij pisatiel, Moskwa, s. 5‑35.
View in Google Scholar

Pomorski, A. (1982), „Nota biograficzna”, w: Chlebnikow, W., Poezje wybrane, wybór, tłum. i oprac. A. Pomorski, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, s. 110‑122.
View in Google Scholar

Pomorski, A. (1996), Duchowy proletariusz. Przyczynek do dziejów lamarkizmu społecznego i rosyjskiego kosmizmu XIX‑XX wieku (na marginesie antyutopii Andrieja Płatonowa), Open, Warszawa.
View in Google Scholar

Pomorski, A. (2004), „Heretyk i Spółka”, w: idem, Sceptyk w piekle. Z dziejów ideowych literatury rosyjskiej, Open, Warszawa.
View in Google Scholar

Rowniakowa, L., „Russkije stichi Bolesława Les’miana (K problemie russko‑pol’skogo bilingwizma)”, w: Mnogojazyczije i literaturnoje tworczestwo, Nauka, Leningrad 1981, s. 290‑315.
View in Google Scholar

Rozwadowski, J. (1961), „Z zagadnień gramatycznych i etymologicznych”, w: idem, Wybór pism, t. 2: Językoznawstwo indoeuropejskie, PWN, Warszawa, s. 150‑154.
View in Google Scholar

Sandauer, A. ([1978] 1985), „Ewolucja polskiej poezji międzywojennej”, w: idem, Pisma zebrane, t. 1: Studia o literaturze współczesnej, Czytelnik, Warszawa, s. 11‑33.
View in Google Scholar

Sandauer, A. ([1946] 1985), „Filozofia Leśmiana (Eksperyment krytyczny)”, w: idem, Pisma zebrane, t. 1: Studia o literaturze współczesnej, Czytelnik, Warszawa, s. 499‑516.
View in Google Scholar

Sandauer, A. ([1963] 1985), „Pośmiertny tryumf Młodej Polski (Rzecz o Bolesławie Leśmianie)”, w: idem, Pisma zebrane, t. 1: Studia o literaturze współczesnej, Czytelnik, Warszawa, s. 49‑76.
View in Google Scholar

Sławiński, J. (1971), „Semantyka poetycka Leśmiana”, w: Głowiński, M., Sławiński, J. (red.), Studia o Leśmianie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, s. 92‑123.
View in Google Scholar

Stone, R. (1972), „Leśmian i drugie pokolenie symbolistów rosyjskich”, tłum. I. Sieradzki, Pamiętnik Literacki, 2, s. 19‑50.
View in Google Scholar

Szczęsna, J. (2011), „Ksiądz Baka powrócił do źródła”, Gazeta Wyborcza, [on‑line] http://wyborcza.pl/1,76842,9709424,Ksiadz_Baka_powrocil_do_zrodla.html – 15.06.2014.
View in Google Scholar

Świdziński, E., Wasyłenko, W. (1995), „Wostocznyje konteksty Bolesława Les’miana”, w: Markunas, A. (red.), Problemy sowriemiennoj rusistiki, Wydawnictwo UAM, Poznań, s. 126‑136.
View in Google Scholar

Trznadel, J. (1961), „Rosyjskie wiersze Bolesława Leśmiana”, Twórczość, 1, s. 101‑105.
View in Google Scholar

Tuwim, J. (1986), Pisma zebrane, t. 1: Wiersze, oprac. A. Kowalczykowa, Czytelnik, Warszawa.
View in Google Scholar

Urbańczyk, S. (1947), Religia pogańskich Słowian, Wydawnictwo Studium Słowiańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
View in Google Scholar

Vroon, R. (1983), Velemir Xlebnikov’s Shorter Poems: A Key to the Coinages, University of Michigan, Ann Arbor.
View in Google Scholar

Wasyłenko, W. (1990), „Okres kijowski w życiu i twórczości Bolesława Leśmiana”, Studia Polono‑Slavica‑Orientalia. Acta Litteraria, XII, s. 1‑113.
View in Google Scholar

Wasyłenko, W. (1986), „Pro poeticznij cikł Bolesława Les’miana «Pesni Wasylisy Premudroj»”, Słow’jans’kie literaturoznawstwo i folkloristika, 15, s. 32‑39.
View in Google Scholar

Weststeijn, W.G. (1983), Velimir Chlebnikov and the Development of Poetical Language in Russian Symbolism and Futurism, Rodopi, Amsterdam.
View in Google Scholar

Ziejka, F. (1977), „Motywy prasłowiańskie”, w: Podraza‑Kwiatkowska, M. (red.), Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 191‑230.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2015-09-25

How to Cite

Brzostowska‑Tereszkiewicz, T. (2015). Reminiscencja stylistyczna w przekładzie. Między Oryginałem a Przekładem, 21(3/29), 35–54. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.29.04