Przekład środowiskowy na rzecz uchodźców w Polsce – między mitem i rzeczywistością

Authors

  • Iwona Anna NDiaye Uniwersytet Warmińsko‑Mazurski

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.20.2014.24.06

Keywords:

community interpreting, multicultural society, refugees

Abstract

Community Translation for refugees in Poland – Between Myth and Reality


Increase in emigration, family reunification, the opening of borders, etc. Due to these processes, there have appeared issues with community interpreting occurring in various institutional contexts, between participants of unequal status. In this unique act of communication, a translator becomes an active participant in roles ranging from a negotiator to a lawyer. The author of the article attempts to specify the needs of community interpreting while at the same time defining it. She focuses on the community interpreting specifically for Russian‑speaking refugees.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Baczyński‑Sielaczek, R. (2012), Raport z badania potrzeb szkoleniowych pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej i Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędów Dzielnic m. st. Warszawy w zakresie pracy
View in Google Scholar

z cudzoziemcami, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Analizy. Raporty. Ekspertyzy 3.
View in Google Scholar

Campbell, S. (1998), Translation into the Second Language, Routledge, London-New York.
View in Google Scholar

Cegiełka, D., Chrzanowska, A., Kalus, W., Wencel, K. (2011), Przestrzeganie praw cudzoziemców umieszczonych w ośrodkach strzeżonych. Raport z monitoringu, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Analizy. Raporty. Ekspertyzy 2.
View in Google Scholar

Dąmbska‑Prokop, U. (2010), Nowa encyklopedia przekładoznawstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach, Kielce.
View in Google Scholar

Gile, D. (1995), Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, John Benjamins, Amsterdam–Philadelphia.
View in Google Scholar

Gudykunst, W. B. (1983), Intercultural Communication Theory. Current Perspectives, Sage, Beverly Hills.
View in Google Scholar

Holewik K. (2012), Złożoność ról i kompetencja tłumacza środowiskowego w kontekście wybranych propozycji badawczych, w: Janikowski, P. (red.), Tłumaczenie ustne – teoria, praktyka, dydaktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa, s. 43‑55.
View in Google Scholar

Informacja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o stosowaniu w roku 2013 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2003 r. nr 128, poz. 1176 z późn. zm.) w zakresie realizacji zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców oraz Protokołu Nowojorskiego dotyczącego statusu uchodźcy (2014), [on-line] http://www.udsc.gov.pl/files/sprawozdania/Sprawozdanie%20z%20wykonywania%20ustawy%20o%20ochronie%202013.pdf – 31.05.2014.
View in Google Scholar

Kerbrat‑Orecchioni, C. (1998), Les Inteactions verbales. Variations culrurelles échanges rituelles, t. 3, Armand Colin, Paris.
View in Google Scholar

Kiraly, D. (1995), Pathways to Translation. Pedagogy and Process, The Kent State University Press, Kent.
View in Google Scholar

Komorowska, H., Zając, J. (red.) (2012), Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie / Multilingual Competences for Professional and Social Success in Europe, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
View in Google Scholar

Kopczyński A. (1997), Praktyka i teoria tłumaczenia ustnego, „Neofilolog” (numer specjalny: Przekład ustny), nr 14, s. 17‑26.
View in Google Scholar

Kościałkowska‑Okońska, E. (2007/2008), Kryteria jakości w ewaluacji przekładu ustnego, „Rocznik Przekładoznawczy”, nr 3‑4, s. 105‑116.
View in Google Scholar

Piotrowska, M. (2007), Proces decyzyjny tłumacza. Podstawy metodologii nauczania przekładu pisemnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
View in Google Scholar

Płusa, P. (2000), Kształcenie tłumaczy, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Częstochowa.
View in Google Scholar

Płusa, P. (2007), Rozwijanie kompetencji przekładu i kształcenie tłumaczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
View in Google Scholar

Pöllabauer, S. (2004), „Interpreting in asylum hearings. Issues of role, responsibility and Power”, Interpreting 6, 2, s. 143‑180.
View in Google Scholar

Regulska, K. (2012), „Walizka z wyrokiem. Polacy wysłali mnie na śmierć”, Gazeta Wyborcza. Duży Format, 6 XI.
View in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Sprawozdanie z działalności Sekcji ds. Cudzoziemców w trzecim kwartale 2013, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, [on-line] http://interwencjaprawna.pl/docs/spr‑sc‑2013.03.pdf – 31.05.2014.
View in Google Scholar

Śladami uchodźców: uciekają do Polski przed wojnami i biedą, [on line] http://wiadomosci.wp.pl/kat,1020223,title,Sladami‑uchodzcow‑uciekaja‑do‑-Polski‑przed‑wojnami‑i‑bieda,wid,14635209,wiadomosc.html – 28.02.2013.
View in Google Scholar

Tryuk, M. (2006), Przekład ustny środowiskowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Tryuk, M. (2007), „Obraz tłumacza środowiskowego. Od tłumacza niewidocznego do tłumacza współdecydującego”, w: Szczęsny, A., Hejwowski, K. (red.), Językowy obraz świata w oryginale i przekładzie, ZUP SPRINT, Siedlce, s. 467‑476.
View in Google Scholar

Tryuk, M. (2012), Ty nic nie mów, ja będę tłumaczył. O etyce w tłumaczeniu ustnym, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW, Warszawa.
View in Google Scholar

Urząd Do Spraw Cudzoziemców, [online] www.udsc.gov.pl – 31.05.2014.
View in Google Scholar

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach, Dz.U. z 2006 r., nr 234, poz. 1694 z późn. zm. Venuti, L. (1995), The Translator’s Invisibility. A History of Translation, Routledge, London-New York.
View in Google Scholar

Wencel, K. (2009), Prawa cudzoziemców w postępowaniu przed organami administracji publicznej, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Analizy. Raporty. Ekspertyzy 4.
View in Google Scholar

Wencel, K., Kalus, W. (2010), Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce w latach 2008-2010, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Analizy. Raporty. Ekspertyzy 6.
View in Google Scholar

Witosz, B. (2006), Style konwersacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
View in Google Scholar

Zieliński, L. (2005), Nauczania przekładu (tekstów fachowych) na kierunkach neofilologicznych. Stan obecny, perspektywy rozwoju, w: Piotrowska, M. (red.), Język trzeciego tysiąclecia III, t. 2: Konteksty przekładowe, Tertium, Kraków.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2014-05-26

How to Cite

NDiaye, I. A. (2014). Przekład środowiskowy na rzecz uchodźców w Polsce – między mitem i rzeczywistością. Między Oryginałem a Przekładem, 20(2(24), 63–83. https://doi.org/10.12797/MOaP.20.2014.24.06