O możliwościach „nowej” historii przekładu na przykładzie kilku dziewiętnastowiecznych tłumaczeń

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.29.2023.62.04

Keywords:

cultural turn, interdisciplinarity, history of 19th-century translation, history of translation, translator studies

Abstract

ON THE PERSPECTIVES OFFERED BY A ‘NEW’ HISTORY OF TRANSLATION ON THE EXAMPLE OF SEVERAL 19TH CENTURY TRANSLATIONS

To become a discipline in its own right, translation studies needs to explore its own history, not only in the traditional sense – the study of the impact of translations of masterpieces on Polish literature – but also in a more modern and eclectic one. This article tests one such newer approach, proposed by Lieven D’hulst, using several nineteenth-century translations of Hippolyte Taine’s works into Polish as examples, and it focuses on the translators and their choices, the context of their work, and the causes and effects of their translations. The aim of the study is to show that interdisciplinarity is an opportunity for translation studies and that the history of translation after the cultural turn can be a worthwhile area of research.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Teksty źródłowe
View in Google Scholar

Taine, H. (1866), Histoire de la littérature anglaise, t. 1, Hachette, Paris.
View in Google Scholar

Taine, H. (1868), Filozofia sztuk pięknych (tłum. Ludwika Sabowska), Red. Przeglądu Tygodniowego, Warszawa.
View in Google Scholar

Taine, H. (1887a), Napoleon Bonaparte (tłum. Maria Dzierżanowska), A. Wiślicki, Warszawa.
View in Google Scholar

Taine, H. (1887b), „Napoleon Bonaparte” (tłum. Natalia Korwin-Szymanowska), Życie. 10-27.
View in Google Scholar

Taine, H. (1900), Historia literatury angielskiej, cz. 1 (tłum. Eliza Orzeszkowa), S. Lewental, Warszawa.
View in Google Scholar

Taine, H. (1904), Les origines de la France contemporaine, t. 1, Le régime moderne, Hachette, Paris.
View in Google Scholar

Taine, H. (1909), Philosophie de l’art, t. 1, Hachette, Paris.
View in Google Scholar

Literatura przedmiotu
View in Google Scholar

Adamczyk-Garbowska, M. (2011), „Przekład literacki w Polsce – stan badań nad jego historią i postulaty na przyszłość”, Lingwistyka Stosowana. 4: 69-74.
View in Google Scholar

Adamo, S. (2006), „Microhistory of Translation”, [w:] Georges L. Bastin, Paul F. Bandia, red. Charting the Future of Translation History, University of Ottawa Press, Ottawa.
View in Google Scholar

Balcerzan, E. (1998), Literatura z literatury (strategie tłumaczy), Śląsk, Katowice.
View in Google Scholar

Bassnett, S., France, P. (2006), „Translation, Politics, and the Law”, [w:] Peter France, Kenneth Haynes, red. The Oxford History of Literary Translation in English, vol. 4, 1790–1900, Oxford University Press, Oxford.
View in Google Scholar

Berman, A. (1989), „La traduction et ses discours”, Meta. 34(4): 672-679, https://doi.org/10.7202/002062ar.
View in Google Scholar

Biernacki, A. (1987), „Fundacje – ich rola i znaczenie w XIX stuleciu”, [w:] Bohdan Jaczewski, red. Życie naukowe w Polsce w drugiej połowie XIX i w XX wieku. Organizacje i instytucje, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Gdańsk et al. Boniecki, A. (1907), Herbarz polski, t. 10, Gebethner i Wolff, Warszawa.
View in Google Scholar

Borkowska, G., Czermińska, M. et al. (2000), Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności. Przewodnik, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk.
View in Google Scholar

Brzozowski, S. (1987), „Warunki rozwoju nauki polskiej w kraju 1860-1918”, [w:] Bohdan Jaczewski, red. Życie naukowe w Polsce w drugiej połowie XIX i w XX wieku. Organizacje i instytucje, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Gdańsk et al.
View in Google Scholar

Burkot, S., „Sabowski Władysław” (1992-1993), [w:] Henryk Markiewicz, red. Polski Słownik Biograficzny, t. 34, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa et al.
View in Google Scholar

Casanova, P. (1999), La république mondiale des lettres, Seuil, Paris.
View in Google Scholar

Ceysingerówna, H. (1948), „Dzierżanowska Maria”, [w:] Władysław Konopczyński, red. Polski Słownik Biograficzny, t. 6, Polska Akademii Umiejętności, Kraków.
View in Google Scholar

Delisle, J. (red.) (1999), Portraits de traducteurs, Presses de l’Université d’Ottawa, Artois presses université, Ottawa–Arras.
View in Google Scholar

Delisle, J. (red.) (2002), Portraits de traductrices, Presses de l’Université d’Ottawa, Artois presses université, Ottawa–Arras.
View in Google Scholar

D’hulst, L. (2010), „Translation History”, [w:] Yves Gambier, Luc van Doorslaer, red. Handbook of Translation Studies, t. 1, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philadelphia.
View in Google Scholar

Figiel, W. (2017), Tożsamość i status tłumaczy z dysfunkcją wzroku. Niepublikowana praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Małgorzaty Tryuk, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
View in Google Scholar

Gacowa, H. (2002), „Orzeszkowa Eliza”, [w:] Roman Loth (red.). Dawni pisarze polscy: od początków piśmiennictwa do Młodej Polski, t. 3, Fundacja Akademia Humanistyczna, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
View in Google Scholar

Heilbron, J., Sapiro, G. (2007), „Outline for a Sociology of Translation. Current Issues and Future Prospects”, [w:] Michaela Wolf, Alexandra Fukari, red. Constructing a Sociology of Translation, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philadelphia, https://doi.org/10.1075/btl.74.07hei.
View in Google Scholar

Heydel, M. (2009), „Zwrot kulturowy w badaniach nad przekładem”, Teksty Drugie. 6: 21-33.
View in Google Scholar

Ihnatowicz, E. (1997), „Pozytywistyczne przekłady dziewiętnastowiecznej literatury europejskiej”, [w:] Alina Nowicka-Jeżowa, Danuta Knysz-Tomaszewska, red. Przekład literacki. Teoria, historia, współczesność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Jaczewski, B. (1987), „Przedmowa”, [w:] Bohdan Jaczewski, red. Życie naukowe w Polsce w drugiej połowie XIX i w XX wieku. Organizacje i instytucje, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Gdańsk et al.
View in Google Scholar

Jankowski, E. (1979), „Orzeszkowa (z domu Pawłowska, 2.v. Nahorska) Eliza (Elżbieta)”, [w:] Emanuel Rostworowski, red. Polski Słownik Biograficzny, t. 24, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa et al.
View in Google Scholar

Joly, J.F. (2012), „Preface”, [w:] Jean Delisle, Judith Woodsworth, red. Translators Through History, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philadelphia.
View in Google Scholar

Kliszcz, A. (2014-2015), „Szymanowska (Szymanowska-Korwin) z Krzyżanowskich Natalia”, [w:] Andrzej Romanowski, red. Polski Słownik Biograficzny, t. 50, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, Warszawa–Kraków.
View in Google Scholar

Kostecki, J. (1992), „Ruch wydawniczy na ziemiach polskich (1877–1986)”, [w:] Janusz Kostecki, red. Instytucje – publiczność – sytuacje lektury. Studia z historii czytelnictwa, t. 4, Biblioteka Narodowa, Warszawa.
View in Google Scholar

Markiewicz, G. (1998), „Z badań nad przesłankami fermentu intelektualnego w Królestwie Polskim bezpośrednio po powstaniu styczniowym”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica. 63: 69-91.
View in Google Scholar

Markiewicz, H. (1980), „Polskie przygody estetyki Taine’a”, [w:] Edmund Jankowski, Janina Kulczycka-Saloni, red. Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu, seria 1, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
View in Google Scholar

Markiewicz, H. (2002), Pozytywizm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Nietyksza, M. (2000), „Ramy prawne zarobkowania kobiet w Królestwie Polskim w XIX i na początku XX wieku na tle porównawczym”, [w:] Anna Żarnowska, Andrzej Szwarc, red. Kobieta i praca. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów, DIG, Warszawa.
View in Google Scholar

O’Connor, A. (2017), Translation and Language in Nineteenth-Century Ireland, Palgrave Macmillan, London, https://doi.org/10.1057/978-1-137-59852-3.
View in Google Scholar

Orzeszkowa, E. (1954), Listy zebrane, t. 1, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
View in Google Scholar

Orzeszkowa, E. (1956), Listy zebrane, t. 3, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
View in Google Scholar

Pauszer-Klonowska, G. (1989), Pani Eliza, Czytelnik, Warszawa.
View in Google Scholar

Pickford, S. (2012), „Traducteurs”, [w:] Yves Chevrel, Lieven D’hulst et al., red. Histoire des traductions en langue française. XIXe siècle, Verdier, Lagrasse.
View in Google Scholar

Piskurewicz, J. (1987), „Warszawskie instytucje społecznego mecenatu nauki w okresie 1869-1906”, [w:] Bohdan Jaczewski, red. Życie naukowe w Polsce w drugiej połowie XIX i w XX wieku. Organizacje i instytucje, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Gdańsk et al.
View in Google Scholar

Pym, A. (1998), Method in Translation History, St Jerome Publishing, Manchester.
View in Google Scholar

Romer, E., Weinfeld, I. (1917-1922), Rocznik Polski: tablice statystyczne, r. 2 (1922), Nakład Księgarni G. Gebethnera i Spółki, Kraków.
View in Google Scholar

Rowicka, M., Kostecki, J. (1992), „Produkcja wydawnicza Królestwa Polskiego w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XIX w.”, [w:] Janusz Kostecki, red. Instytucje – publiczność – sytuacje lektury. Studia z historii czytelnictwa, t. 4, Biblioteka Narodowa, Warszawa.
View in Google Scholar

Sadkowski, W. (2013), Odpowiednie dać słowu słowo, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
View in Google Scholar

Stark, S. (1999), ‘Behind Inverted Commas’. Translation and Anglo-German
View in Google Scholar

Cultural Relations in the Nineteenth Century, Multilingual Matters, Clevedon–Philadelphia et al.
View in Google Scholar

Suchodolski, B. (red.) (1987a), Historia nauki polskiej 1863-1918, t. 4, cz. 1-2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
View in Google Scholar

Suchodolski, B. (red.) (1987b), Historia nauki polskiej 1863-1918, t. 4, cz. 3, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
View in Google Scholar

Szweykowski, Z., Maciejewski, J. et al. (1973), Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 14, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
View in Google Scholar

Święch, J. (2016), „Dzieje tłumaczeń, czyli o historii, której nie ma”, Postscriptum Polonistyczne. 18(2): 23-30.
View in Google Scholar

Teresińska, I. (2001), „Krzyżanowska Natalia”, [w:] Roman Loth (red.). Dawni pisarze polscy: od początków piśmiennictwa do Młodej Polski, t. 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
View in Google Scholar

Warzenica-Zalewska, E. (1972), „Z zagadnień recepcji Taine’a w Polsce (lata 1861-1881)”, Przegląd Humanistyczny. 5(92): 83-106.
View in Google Scholar

Wolf, M. (2013), „‘Prompt, at Any Time of the Day…’: The Emerging Translatorial Habitus in the Late Habsburg Monarchy”, Meta. 58(3): 504-521, https://doi.org/10.7202/1025048ar.
View in Google Scholar

Żmigrodzka, M. (1965), Orzeszkowa: młodość pozytywizmu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2023-12-20

How to Cite

Dębska, K. (2023). O możliwościach „nowej” historii przekładu na przykładzie kilku dziewiętnastowiecznych tłumaczeń. Między Oryginałem a Przekładem, 29(4/62), 69–88. https://doi.org/10.12797/MOaP.29.2023.62.04