Kompetencja twórcza tłumacza

O potrzebie kształcenia kreatywnego myślenia i pisania

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.23.2017.38.01

Keywords:

creative competences, creativity, creative writing, translation pedagogy

Abstract

Translator’s Creative Competence: The Importance of Teaching Creative Thinking and Writing
The article presents an overview of the most significant findings related to creative activities in psychology and related fields. In the description, four dimensions: creative product, process, person and environment/ press have been included. The presented aspects have been implemented in the translation-related research and in the field of translator education. The following research questions have been mainly discussed: What is the role of creativity in translation? How to develop students’ creativity? The theoretical part of the article is followed by an overview of creativity techniques such as paraphrasing, transformation and designing (de)compositional plan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bartmiński, J., Niebrzegowska-Bartmińska, S. (2012), Tekstologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Brożyna, M. (2010), „Językowy w języku, tekstowy w tekście”, w: Chlebda, W. (red.), Etnolingwistyka a leksykografia, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 103-112.

Cieśla, B. (2014), „Poziomy kreatywności genologicznej”, w: Burska, K., Cieśla, B. (red.), Kreatywność językowa w komunikowaniu (się), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 27-43. DOI: https://doi.org/10.18778/7969-404-4.03

Cockiewicz, W., Brożyna-Reczko, M. (2017), „Plan (de)kompozycyjny jako narzędzie analizy tekstu”, w: Mampe, J., Hinc, J., Jarosz, A. (red.), Problemy współczesnej glottodydaktyki i nauczania przekładu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 225-243.

Dybiec-Gajer, J. (2012), „Kompetencje profesjonalnego tłumacza a kształcenie i sukces zawodowy. Model kompetencji EMT z perspektywy polskich tłumaczy w Parlamencie Europejskim”, w: Piotrowska et al., Kompetencje tłumacza, Tertium, Kraków, s. 167-190.

Dyrda, B. (2007), Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Filar, M. (2016), „Kognitywny model analizy tekstu w dydaktyce przekładu pisemnego – kształcenie kreatywnego rozumienia u początkujących tłumaczy”, Rocznik Przekładoznawczy, 11, s. 177-195. DOI: https://doi.org/10.12775/RP.2016.010

Hellwig, P. (1994), „Titulus oder über den Zusammenhang von Titeln un Texten. Titeln sind ein Schüssel zur Textkonstitution”, Zeitschrift für Germanistische Linguistik, 12, s. 1-20. DOI: https://doi.org/10.1515/zfgl.1984.12.1.1

Houtz, J.C. (ed.) (2003), The Educational Handbook of Creativity, Hampton Press, Inc., Cresskill, NJ.

Jankowska, A. (2012), „Kompetencje tłumacza audiowizualnego”, w: Piotrowska, M. et al. (red.), Kompetencje tłumacza, Tertium, Kraków, s. 243-265.

Kaufman, J.C. (2011), Kreatywność, przeł. M. Godyń, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.

Małgorzewicz, A. (2014), „Językowe i niejęzykowe kompetencje tłumacza. Próba zdefiniowania celów translodydaktyki akademickiej”, Lingwistyka Stosowana, 11, 2, s. 1-10.

Markowski, A. (2011), Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Nęcka, E. (2012), Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Piotrowska, M. (2007), Proces decyzyjny tłumacza. Podstawy metodologii nauczania przekładu pisemnego, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Piotrowska, M. (2016), Proces decyzyjny tłumacza. Zarys metodyki nauczania przekładu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Popek, S. (2001), Człowiek jako jednostka twórcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Sobańska-Jędrych, J. (2013), „Warunki rozwijania kreatywności w nauce języków obcych”, Języki Obce w Szkole, 4, s. 53-58.

Szmidt, K.J. (2008), Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych, Helion, Gliwice.

Szmidt, K.J. (2009), „W kierunku kreatologii. Charakterystyka najnowszych syntez wiedzy o twórczości (Weisberg, Runco, Sawyer)”, w: Popek, S. et al. (red.), Psychologia twórczości: nowe horyzonty, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 34-45.

Szmidt, K.J. (2013), Pedagogika twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Tan, A.G. (ed.) (2007), Creativity. A Handbook for Teachers, World Scientific Publishing Co., New York. DOI: https://doi.org/10.1142/6211

Urbańczyk, S., Kucała, M. (1999), Encyklopedia języka polskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Wojtczuk-Turek, A. (2009), „Znaczenie wiedzy jako istotnego komponentu kompetencji twórczych w generowaniu innowacji”, w: Popek, S. et al. (red.), Psychologia twórczości: nowe horyzonty, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 91-101.

Żmudzki, J. (2013), „Holizm funkcjonalny w perspektywie translatoryki antropocentrycznej”, Lingwistyka Stosowana, 8, s. 177-187.

Downloads

Published

2017-12-29

How to Cite

Brożyna-Reczko, M. (2017). Kompetencja twórcza tłumacza: O potrzebie kształcenia kreatywnego myślenia i pisania. Między Oryginałem a Przekładem, 23(4 (38), 11–33. https://doi.org/10.12797/MOaP.23.2017.38.01