Interdyscyplinarność i przekład – kilka możliwych odpowiedzi

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.26.2020.50.01

Keywords:

translation, poetry, intersemiotical translation, polisemiotizm, intertext

Abstract

Interdisciplinarity and Rranslation – A Few Possible Answers

The article attempts to answer some of the questions regarding problems of translation in context of interdisciplinarity of the text and the science of translation. A certain „terminological chaos” accompanying both the discussion about the translation and translatology has been indicated. The author believes that the translator needs to have knowledge of various disciplines (depending on the type of the text), which she proves by quoting examples from translation practice. She also thinks that in case of science of translation, the research reality allows us to speak about a homogeneous, though using other disciplines, research-oriented scientific discipline.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Balcerzan, E. (2009), Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatologii i komparatystyki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Barańczak, S. (1990), „Mały, lecz maksymalistyczny Manifest translatologiczny albo: Tłumaczenie się z tego, że tłumaczy się wiersze również w celu wytłumaczenia innym tłumaczom, iż dla większości tłumaczeń wierszy nie ma wytłumaczenia”, Teksty Drugie. 3: 7-66.

Grosbart, Z. (1996), „Niektóre aspekty nauki o tłumaczeniu”, [w:] Jerzy Snopek, red. Tłumaczenie. Rzemiosło i sztuka, Węgierski Instytut Kultury, Warszawa, 57-66.

Grosbart, Z. (1998), „Przesłanki opracowania ‘użytecznej’ teorii przekładu”, [w:] Piotr Fast, red. Przekład artystyczny a współczesne teorie translatorskie, „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, Katowice, 47-55.

Grosbart, Z. (1999), „Cóż to jest przekład? Pytanie prawie mistyczne”, [w:] Piotr Fast, red. Krytyka przekładu w systemie wiedzy o literaturze, „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, Katowice, 7-24.

Kielar, B. Z. (1988), Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa.

Klonowicz, T. (1992), Stres w Wieży Babel. Różnice indywidualne a wysiłek inwestowany w trudną pracę umysłową, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Pieńkos, J. (1993), Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. Aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne, PWN, Warszawa.

Torop, P. (2008), Przekład całkowity, [w:] P. Ricoeur, P. Torop, O tłumaczeniu (tłum. Tomasz Swoboda, Stanisław Ulaszek), Wydawnictwo UG, Gdańsk, 63-320.

Voellnagel, A. (1973), Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Wilczek, P. (2011), „John Donne. Polskie przekłady Sonetu X”, [w:] P. Wilczek, red. Angielsko-polskie związki literackie. Szkice o przekładzie artystycznym, „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, Katowice, 19-33.

Ziomek, J. (1965), Staff i Kochanowski: próba zastosowania teorii informacji w badaniach nad przekładem, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Rajs, K. (1978), „Klassifikaciâ tekstov i metody perevoda”, [v:] Vilen Naumovič Komissarov, red. Voprosy teorii perevoda v zarubežnoj lingvistike. Sbornik statej, Meždunarodnye otnošeniâ, Moskva, 202-228.

Makarenko, S. (2002), Sudʹby razorvannaâ nitʹ, Glavy iz nedopisannoj knigi, http://www.peoples.ru/family/children/efron-tsvetaeva.

Tûpa, V. I. (2001), Analitika hudožestvennogo (vvedenie v literaturo-vedčeskij analiz), Labirint, RGGU, Moskva.

Veselova, N. A. (1998), Zaglavie literaturno-hudožestvennogo teksta: ontologiâ i poètika, dissertaciâ kand. filol. nauk, Tverʹ, Tver. gos. un-t, Kaf. teorii literatury, Tverʹ.

Veksler M. E., Savrasov A. K., Repin I. E. (2011), Èkologičeskoe odnostišie, [w:] M. E. Veksler, Pesnâ o strause Ironičeskie stihi i miniatûry, Èksmo, Odessa, https://books.google.pl/books?id=yX7MAAAAQBAJ&pg=PT293&lpg=PT293&dq=#v=onepage&q&f=false.

Makarienko, S. (2002), Sudʹby razorwannaja nitʹ, Gławy iz niedopisannoj knigi, http://www.peoples.ru/family/children/efron-tsvetaeva.

Rajs, K. (1978), „Kłassifikacyja tiekstow i mietodypieriewoda”, [w:] Wilen Naumowicz Komissarow, ried. Woprosy tieorii pieriewoda w zarubieżnoj lingwistikie. Sbornik statiej, Mieżdunarodnyje otnoszenija, Moskwa.

Tiupa, W. I. (2001), Analitika chudożestwiennogo (wwiedienije w litieraturowiedczeskij analiz), Łabirint, RGGU, Moskwa.

Wiesiełowa, N. A. (1998), Zagławije litieraturno-chudożestwiennogo tieksta: ontołogija i poetika, dissiertacyja kand. fiłoł. nauk, Twierʹ, Twier. gos.un-t, Kaf. tieorii litieratury, Twierʹ.

Wieksler M. Je., Sawrasow A. K., Riepin I. Je. (2011), Ekołogiczeskoje odnostiszyje, [w:] M. Je. Wieksler, Piesnia o strausie Ironiczeskije stichi i miniatiury, Eksmo, Odiessa, https://books.google.pl/books?id=yX7MAAAAQBAJ&pg=PT293&lpg=PT293&dq=#v=onepage&q&f=false.

Downloads

Published

2020-12-29

How to Cite

Bednarczyk, A. (2020). Interdyscyplinarność i przekład – kilka możliwych odpowiedzi. Między Oryginałem a Przekładem, 26(4 (50), 11–30. https://doi.org/10.12797/MOaP.26.2020.50.01