Obraz Francji w wybranych rosyjskich przekładach "A Sentimental Journey" Sterne’a

Authors

  • Marta Kaźmierczak Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.26.2020.50.06

Keywords:

third culture, heterolingualism, France, Laurence Sterne, axiology

Abstract

The Image of France in Selected Russian Translations of Sterne’s "A Sentimental Journey"

The paper discusses issues connected with the history and evolution of translation practices with respect to the representation of a third culture. The aim is to outline the tendencies in linguistic and cultural profiling of the image of France in Russian 19th- and 20th-century renditions of Laurence Sterne’s A Sentimental Journey. The author surveys third-language intrusions and toponyms, as well as the image of the French, their national character and social behaviour in passages not marked by heterolingualism. She claims that precisely the passages pronouncing judgements or opinions are of great importance in forming the image of a third culture in translated texts.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adams, P. G. (2014), Travel Literature and the Evolution of the Novel, University of Kentucky, [b.m.].

Beauties (1799) – The Beauties of Sterne; including many of his letters and sermons, all his pathetic tales, humorous descriptions & most distinguished observations on life. Printed for G. Kearsley et al., London, wyd. 13.

Bednarczyk, A. (2002), Kulturowe aspekty przekładu, Śląsk, Katowice.

Bystydzieńska, G. (1993), W labiryncie prawdy. Studia o twórczości Laurence’a Sterne’a, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Curley, T. M. (1990), „Sterne’s A Sentimental Journey and the Tradition of Travel Literature”, [w:] John McVeagh, red. English Literature and the Wider World, vol. 1, All Before Them: Attitudes to Abroad in English Literature 1660-1780, Ashfield, London, 203-216.

Drabble, M. (red.) (2000), The Oxford Companion to English Literature, Oxford UP, Oxford.

Goring, P. (2001), „Introduction”, „Note on the text”, „Notes”, [w:] Laurence Sterne, A Sentimental Journey, Penguin Books, London, xi-xxxvi, 119-135.

Kaźmierczak, M. (2016), „Na peryferiach teorii – trzeci język w przekładzie”, Między Oryginałem a Przekładem. 1(31): 61-89.

P*. (1825), „Sterne at Paris and Versailles”, The London Magazine and Review. New Series. 1(3): 387-394.

Pickford, S. (2007), „Between Version and Traduction: Sterne’s Sentimental Journey in Mid-Nineteenth-Century France”, Translation and Literature. 1(16): 53-65, https://doi.org/10.3366/tal.2007.0009.

Skibińska, E. (2008), Kuchnia tłumacza. Studia o polsko-francuskich relacjach przekładowych, Universitas, Kraków.

Skibińska, E. (2012), „Tłumacz wobec powieściowej heterojęzyczności”, [w:] Maria Piotrowska et al., red. Kompetencje tłumacza: tom dedykowany Profesor dr hab. Elżbiecie Tabakowskiej, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, Kraków, 351-369.

Sterne, L. (2001), A Sentimental Journey through France and Italy by Mr. Yorick, (1768), wstęp i red. Paul Goring, Penguin Books, London 2001.

Urbanek, D. (2002), Elementy trzeciej kultury w procesie przekładu, [w:] Roman Lewicki, red. Przekład – język – kultura, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 61-70.

Viviès, J. (2002/2016), English Travel Narratives in the Eighteenth Century. Exploring Genre (tłum. Claire Davison), Routledge, London–New York, https://doi.org/10.4324/9781315256429.

Wołek, K. (2006), „Obecność trzeciej kultury w przekładzie”, [w:] Maria Filipowicz-Rudek, Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, red., Między oryginałem a przekładem. 11: 171-182.

Budrin, P. (2016), „«Sentimentalʹnoe putešestvie» Sterna v sovetskih perevodah”, [w:] Tekstologiâ i istoriko-literaturnyj process. Sbornik statej. 4, MGU, Moskva: 141-158.

Epiškin, N. I. (2010), Istoričeskij slovarʹ gallicizmov russkogo âzyka, Slovarnoe izdatelʹstvo ÈTS, Moskva.

Ermolovič, D. I. (2005), Imena sobstvennye: teoriâ i praktika mežʺâzykovoj peredači, R. Valent, Moskva.

Salieva, L. K. (1992), Metod istoriko-stilističeskogo analiza perevodnyh tekstov (na materiale perevodov na russkij âzyk romana L. Sterna «Sentimentalʹnoe putešestvie»), [autoreferat rozprawy doktorskiej], MGU, Moskva.

Spasskij, I. G. (1993/2009), Inostrannye i russkie ordena do 1917 goda, ilustr. V. Trofimov, Veče, S-Peterburg.

Stern, L. (1801), Krasoty Sterna, ili sobranie lučših ego patetičeskih povestej i otličnejših zamečanij na žiznʹ, dlâ čuvstvitelʹnyh serdec, s angl., (tłum. Âkov Galinkovskij), Senatskaâ tipografiâ, Moskva.

Stern, L. (1806), Putešestvie Jorika po Francii, 4 č., [tłum. anon.], Universitetskaâ tipografiâ, Moskva.

Stern, L. (1940/1968), Sentimentalʹnoe putešestvie po Francii i Italii, (tłum. Adrian Frankovskij), Hudožestvennaâ literatura, Moskva 1968, [online] http://www.lib.ru/INOOLD/STERN/stern_puteshestvie.txt, 1.10.2018.

Ušakov, D. N. (1935-1940), Tolkovyj slovarʹ russkogo âzyka, 4 t., red. D. Ušakov, DISC-0507, IDDK, Moskva 2004.

Budrin, P. (2016), „«Sientimientalnoje putieszestwije» Stierna w sowietskich pieriewodach”, [w:] Tiekstołogija i istoriko-litieraturnyj process. Sbornik statiej. 4, MGU, Moskwa: 141-158.

Jepiszkin, N. I. (2010), Istoriczeskij słowar’ gallicyzmow russkogo jazyka, Słowarnoje izdatielstwo ETS, Moskwa.

Jermołowicz, D. I. (2005), Imiena sobstwiennyje: tieorija i praktika mieżjazykowoj pieriedaczi, R. Walent, Moskwa.

Salijewa, L. K. (1992), Mietod istoriko-stilisticzeskogo analiza pieriewodnych tiekstow (na matieriale pieriewodow na russkij jazyk romana Ł. Stierna «Sientimientalnoje putieszestwije»), [autoreferat rozprawy doktorskiej], MGU, Moskwa.

Spasskij, I. G. (1993/2009), Inostrannyje i russkije ordiena do 1917 goda, ilustr. W. Trofimow, Wiecze, S-Pietierburg.

Stiern, Ł. (1801), Krasoty Stierna, ili sobranije łuczszych jego patieticzeskich powiestiej i otliczniejszych zamieczanij na żyznʹ, dla czuwstwitielnych sierdiec, s angl., (tłum. Jakow Galinkowskij), Sienatskaja tipografija, Moskwa.

Stiern, Ł. (1806), Putieszestwije Jorika po Francyi, 4 cz., [tłum. anon.], Uniwiersitietskaja tipografija, Moskwa.

Stiern, Ł. (1940/1968), Sientimientalnoje putieszestwije po Francyi i Italii, (tłum. Adrian Frankowskij), 1968, [online] http://www.lib.ru/INOOLD/STERN/stern_puteshestvie.txt, 1.10.2018.

Uszakow, D.N. (1935-1940), Tołkowyj słowar’ russkogo jazyka, 4 t., red. D. Uszakow, DISC-0507, IDDK, Moskwa.

Downloads

Published

2020-12-29

How to Cite

Kaźmierczak, M. (2020). Obraz Francji w wybranych rosyjskich przekładach "A Sentimental Journey" Sterne’a. Między Oryginałem a Przekładem, 26(4 (50), 113–134. https://doi.org/10.12797/MOaP.26.2020.50.06