Jakość w tłumaczeniach tekstów prawa

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.43.08

Keywords:

quality, translations, law texts

Abstract

Quality in Translation of Law Texts
The term “quality” presents a wide field of interpretation with fairly fluid boundaries, usually in terms of good or bad quality, depending on whether or not the item possesses the attributes that allow us to meet our expectations and needs, or not. Quality becomes equivalent to a sense of satisfaction or lack of it and results from the subjective perceptions of individuals. It remains recognizable but elusive and objectively difficult to define. Conversely, the quality of translations is determined by numerous technical norms (standards), whose development has become one of the main topics of translational research. Acceptable quality of translation is usually determined by the criteria related to the degree of accuracy of the translation, the compatibility between the versions (precision) and the overall comprehensibility of the text (style). Unfortunately, as indicated by practice, subjectivism still has a significant impact on the quality of translation. Quality seems to be determined by a sense of satisfaction or lack of it.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Biel, Ł. (2011), „Jakość przekładu prawnego i prawniczego w świetle normy europejskiej PN-EN 15038 oraz hipotezy uniwersaliów translatorycznych”, Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią i dydaktyką przekładu, 6, s. 13-28, http://dx.doi.org/10.12775/RP.2011.002. DOI: https://doi.org/10.12775/RP.2011.002

Bocquet, C. (2008), La traduction juridique. Fondement et méthode, De Boeck, Bruxelles.

Brunette, L. (2007), „Relecture-révision, compétences indispensables du traducteur spécialisé”, w: Lavault-Olléon, É. (dir.), Traduction spécialisée. Pratiques, théories, formations, Peter Lang, Berne, s. 225-235.

Cornu, G. (2009), Vocabulaire juridique, PUF, Paris.

Dąmbska-Prokop, U. (red.) (2000), Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Educator, Częstochowa.

Dzierżanowska, H. (1990), Przekład tekstów nieliterackich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Dybiec-Gajer, J. (2013), Zmierzyć przekład?, Universitas, Kraków.

Gizbert-Studnicki, T. (2004), „Sytuacyjne uwarunkowanie językowych właściwości tekstów prawnych”, w: Malinowska (red.), Język—Prawo—Społeczeństwo, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004, s. 37-48.

Grajewski, J., Paprzycki, L.K., Steinborn, S. (2011), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Wolters Kluwer, Warszawa.

Gémar, J.C. (1995), Traduire ou l’art d’interpréter. Langue, droit et société: éléments de jurilinguistique, t. 2: Application. Traduire le texte juridique, Presses de l’Université du Québec, Sainte-Foy.

Grabau, Ch.M., Gibbons, L.J. (1996), „Protecting the rights of linguistic minorities: challenges to court interpretation”, New England Law Review, 227, s. 265-266.

Grucza, F. (1978), „Ogólne zagadnienia lapsologii”, w: Grucza, F. (red.), Z problematyki błędów obcojęzycznych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Jopek-Bosiacka, A. (2012), Przekład prawny i sądowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Larose, R. (1998), „Méthodologie de l’évaluation des traductions”, Meta, 43(2), s. 163-186, https://doi.org/10.7202/003410ar. DOI: https://doi.org/10.7202/003410ar

Mellinkoff, D. (1963), The Language of the Law, Little, Brown and Company, Boston.

Pieńkos, J. (1999), Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie – prawo w języku, Oficyna Prawnicza Muza SA, Warszawa.

Pisarska, A., Tomaszkiewicz, T. (1996), Współczesne tendencje przekładoznawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Šarčevič, S. (1997), New Approach to Legal Translation, Kluwer Law International, The Hague/London/Boston.

Stawecka, A. (2010), „Ustny przekład sądowy w Polsce. Normy zawodowe a praktyka”, w: Tryuk, M. (red.), O tłumaczach, prawnikach, lekarzach i urzędnikach. Teoria i praktyka tłumaczenia środowiskowego w Polsce, BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa, s. 65-110.

Toury, G. (1995), Descriptive Translation Studies, John Benjamins, Amsterdam. DOI: https://doi.org/10.1075/btl.4

Tryuk, M. (2010), „Tłumaczenie sądowe. Od teorii do praktyki”, w: Tryuk, M. (red.), O tłumaczach, prawnikach, lekarzach i urzędnikach. Teoria i praktyka tłumaczenia środowiskowego w Polsce, BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa, s. 15-64.

Wróblewski, B. (1948), Język prawny i prawniczy, Polska Akademia Umiejętności, Kraków.

Dictionnaire du Français (1999), red. Josette Rey-Debove, CLE International, Paris, 1999, s. 5.

Słownik języka polskiego (1978), red. nauk. Mieczysław Szymczak, PWN, Warszawa, s. 570-571.

Wzór pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym, https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/wzory-pouczen/ – 21.06.2018.

Tłumaczenia wzorów pouczeń w postępowaniu karnym, stanowiących załączniki do rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. https://pk.gov.pl/dzialalnosc/wspolpraca-miedzynarodowa/tlumaczenia-wzorow-pouczen/tlumaczenia-wzorow-pouczen/ – 21.06.2018.

Downloads

Published

2019-03-31

How to Cite

Sobieszewska, M. (2019). Jakość w tłumaczeniach tekstów prawa. Między Oryginałem a Przekładem, 25(1 (43), 147–167. https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.43.08